யோபு 17:1

யோபு 17:1 TAMILOV-BSI

என் சுவாசம் ஒழிகிறது, என் நாட்கள் முடிகிறது; பிரேதக்குழி எனக்கு ஆயத்தமாயிருக்கிறது.
TAMILOV-BSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
Share