2 கொரிந்தியர் 4:6

2 கொரிந்தியர் 4:6 TAMILOV-BSI

இருளிலிருந்து வெளிச்சத்தைப் பிரகாசிக்கச்சொன்ன தேவன் இயேசுகிறிஸ்துவின் முகத்திலுள்ள தமது மகிமையின் அறிவாகிய ஒளியைத் தோன்றப்பண்ணும்பொருட்டாக, எங்கள் இருதயங்களிலே பிரகாசித்தார்.
TAMILOV-BSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
Share