YouVersion Logo
Search Icon

Mateu 1

1
Genealogia de Jesús
(Lc 3,23-38)
1Genealogia de Jesús, el Messies, fill de David,#x fill d’Abraham.
2Abraham va ser el pare d’Isaac; Isaac, de Jacob; Jacob, de Judà i els seus germans; 3Judà va ser el pare de Fares i Zara, nascuts de Tamar;#x Fares va ser el pare d’Hesron; Hesron, d’Aram; 4Aram, d’Amminadab; Amminadab, de Naasson; Naasson, de Salmon; 5Salmon va ser el pare de Booz, nascut de Rahab;#x Booz va ser el pare d’Obed, nascut de Rut;#x Obed va ser el pare de Jessè; 6Jessè va ser el pare de David, el rei.#x
David va ser el pare de Salomó, nascut de la muller d’Uries;#x 7Salomó va ser el pare de Roboam; Roboam, d’Abies; Abies, d’Asà; 8Asà, de Josafat; Josafat, de Joram; Joram, d’Ozies; 9Ozies, de Jotam; Jotam, d’Acaz; Acaz, d’Ezequies; 10Ezequies, de Manassès; Manassès, d’Amon; Amon, de Josies; 11Josies va ser el pare de Jeconies i els seus germans. En aquell temps hi hagué la deportació a Babilònia.#x
12Després de la deportació de Babilònia, Jeconies va ser el pare de Salatiel; Salatiel, de Zorobabel;#x 13Zorobabel, d’Abihud; Abihud, d’Eliaquim; Eliaquim, d’Azor; 14Azor, de Sadoc; Sadoc, d’Aquim; Aquim, d’Eliüd; 15Eliüd, d’Eleazar; Eleazar, de Matan; Matan, de Jacob, 16i Jacob va ser el pare de Josep, l’espòs de Maria, de la qual nasqué Jesús, l’anomenat Messies.#x
17En total, doncs, són catorze les generacions des d’Abraham fins a David; catorze, des de David fins a la deportació de Babilònia, i catorze, des de la deportació de Babilònia fins al Messies.
Origen de Jesús
18Jesús, el Messies, va ser engendrat d’aquesta manera: Maria, la seva mare, estava compromesa en matrimoni amb Josep i, abans de viure junts, ella es trobà que havia concebut un fill per obra de l’Esperit Sant. 19Josep, el seu espòs, que era un home just i no volia difamar-la públicament, resolgué de desfer en secret l’acord matrimonial.#x 20Ja havia pres aquesta decisió, quan se li va aparèixer en somnis#x un àngel del Senyor#x que li digué:
– Josep, fill de David, no tinguis por de prendre Maria, la teva esposa, a casa teva: el fruit que ella ha engendrat ve de l’Esperit Sant.#x 21Tindrà un fill, i li posaràs el nom de Jesús,#x perquè ell salvarà dels pecats el seu poble.#x
22Tot això va succeir perquè es complís allò que el Senyor havia anunciat pel profeta:#x 23La verge concebrà i tindrà un fill, i li posaran el nom d’Emmanuel,#x que vol dir «Déu amb nosaltres».#x
24Quan Josep es despertà, va fer el que l’àngel del Senyor li havia manat i va prendre a casa la seva esposa. 25No hi havia tingut relacions conjugals#x quan ella tingué el fill. I Josep li va posar el nom de Jesús.

Currently Selected:

Mateu 1: BCI

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy