Génesis 2:19

Génesis 2:19 TZC00

Jech ti Dios ti ja' Ajvalile, ti ta banomile, laj smeltsan scotol ti chon bolometique, scotol ti mutetique. Laj yic' batel xtoc ta stojol ti vinique yo' jech ta xac'anbe sbi. Jech ti vinique laj yac'anbe sbi scotol ti ts'unbolal chon bolometique, scotol ti ts'unbolal mutetique, xchi'uc scotol ti colemal te'tical chon bolometique. Ti sbiique ja' jech com o ti c'u s'elan ac'batique.
TZC00: Bible in Tzotzil de Chamula
Share