YouVersion Logo
Search Icon

IIMU/UUNGW 1

1
Tlehhmuú yaamu
1Iimu/uungo Mungú doori nee yaamu ngiwa tleéhh, 2yaamu i slaqsoó kon'aaká, slám awa gaa wasl. Yaamu kina tuuntuúk nee tlawi. Giwti iloodaá baraá tlawi gina tuuntúk, tam gwa/aateemaá niina i kahhiyá'. Nee Qeeruú Mungú i gawaá daanduú ma'áy waá malelee/amiit. 3Mungú iri oó', «Gwa/aateema i deeruutiye'.» Nee gwa/aateema niri deeruutiyé'. 4Mungú gwa/aateema ngiwa ár, nguri qwal/atisiyé'. Naagáy Mungú gwa/aateema nee giwti giri paraátl. 5Gwa/aateema giri báy Tlaatla/aangw, nee giwti gari báy Xweera. Tay tsiindo,#1:5 Tsiindo: Dír múk Ebraniaro baala i iimu/uun a tsiindo. tay matlaatle, tari baalár geera.
6Mungú iri oó', «Kaandaftá gawit i tleehharut baraá tla/ángw ma'aay, as ma'aay ngiwa paratl.» 7Adoodá' iri tleehharút. Mungú kaandaftadá' gari tleéhh, ma'aay giri paraátl, kuqá' gawaá daanduú kaandafi, kuqá' baraá guruú kaandafi. 8Mungú kaandaftadá' gari báy «Doori». Tay tsiindo tay matlaatle, tari baalár tsár.
9Mungú iri oó', «Ma'aá dooriwo baraay i burumburiitiye' dír wák as yaamaá kaahaar iwa geehhouya'.» Adoodá' iri tleehharút. 10Mungú didá' kaahaar gari báy Yaamu, didá' ma'aay ni burumburiitiyé' gari báy Tlawi. Mungú adoodá' aa tleéhh gari ár naxés ka hhoohhoo'. 11Mungú iri oó', «Yaamu umuúqo gaaro ngi duuxiye', gitsór dahaasíngw koom, nee xaa'aá mamaá koomá', awa dahaasíngw koomá' baraaine, umuúqo gitsooro ar adoorós, nee umuúqo xaaiiwo ar ador'ín.» Adoodá' iri tleehharút. 12Naagáy yaamu mamu ngiri duuxiyé', gitsór dahaasíngw koom, umuúqo gitsooro ar adoorós, nee xaa'aá mamaá koomá' awa dahaasíngw koomá' baraaine, umuúqo xa'anoowo ar adoorós. Mungú adoodá' aa tleéhh gari ár naxés ka hhoohhoo'. 13Tay tsiindo tay matlaatle, tari baalár tám.
14Mungú iri oó', «Muruú gwa/aateemaá duxuúm i deeruuti gawaá dooriwo, oo tlaatla/aangw nee xweera gi paraátl. Muruuwí gwa/aateemaá duxuúm qomadu ngi laqan nee deelo nee kureeri. 15Muruuwí gwa/aateemaá duxuúm masók i gawaá doorí dirii', as iwa gwa/aati baraá yaamií alé.» Adoodá' iri tleehharút. 16Mungú gwa/aateemaá uren awa tsár giri tleéhh. Gwa/aateemaadá' ur a looa, in baaliná' tlaatla/aango, nee gwa/aateemaadá' niina a slahhaangw, in baaliná' xweeraawo. Tsatse/ sleeme guri tleéhh. 17Mungú muruudá' gwa/aateemaá duxuúm guri qaás gawaá doori as iwa gwa/aatiya' baraá yaamií alé, 18as tlaatla/aangw nguwa baaliya' nee xweera, nee as gwa/aateema nee giwti ngiwa paraatli. Mungú adoodá' aa tleéhh gari ár naxés ka hhoohhoo'. 19Tay tsiindo tay matlaatle, tari baalár tsiyáhh.
20Mungú iri oó', «Ma'aay i hatsiye' muruú slafa, nee tsir/ór baraá yaamaá kaahaar ar gáwtí tlatlaw i deerut.» 21Naagáy Mungú makaá uren awa baraá ma'aay giri tleéhh, nee muruú yaariír oo slaáf oo hi'iimiít ar baraá ma'aay, ma'aay niri hatsiyé' muruú slafa, umuú daa'aweemaá dimbadimbehe. Nee tsir/ór daa'aweemaá dimbadimbé gari tleéhh sleeme. Mungú adoodá' aa tleéhh gari ár naxés ka hhoohhoo'. 22Mungú giri tsuúq, giri báy, «Laqwaalé', tlahhé', ma'aá baraá tlawi hatsisaak, nee tsir/o sleeme i doogiin baraá yaamaá kaahaare.» 23Tay tsiindo tay matlaatle, tari baalár kooán.
24Mungú iri oó', «Makaá slafá' ni deeruutiye' baraá yaamuwo awa umuúqo slaqsaywo, makaá ta de'en, nee makaá sla/ato, awa uren nee awa ninakwe, umuúqo daa'aweemaá makaywo.» Adoodá' iri tleehharút. 25Mungú makaá uren awa sla/a giri tleéhh awa umuúqo adooro, nee makaá ta de'en sleémeero, awa umuúqo adooro, nee muruú gur'eérár hi'iimita, umuúqo gaaro ar adoorós. Mungú adoodá' aa tleéhh gari ár naxés ka hhoohhoo'.
26Naagáy Mungú iri oó', «Hee u tleehhaán ar tlehhmuurén, nee ar slaqsayrén. Nee inooín siyoó baraá tlawi ku sawaawuti'ii'ín, nee tsir/ór gáwtí tlatlaawa, nee makaá ta de'ena, nee makaá baraá sla/a sleémeero, nee muruú gur'eérár hi'iimita gawaá daanduú yaamuwo.»
27Mungú hee guri tleéhh ar slaqsaywósuú kilá'.
Hee guna tleéhh ar slaqsoó Mungú.
Hhawaata nee /ameeni gina tleéhh.
28Mungú giri tsuúq, giri báy, «Laqwaalé', tlahhé', yaamu hatsiisaak, ki sawaawuti'iindá'. Siyó baraá tlawi kusa baaliliindá', nee tsir/ór gáwtí tlatlaawa, nee makaay sleémeero awa baraá yaamaá kaahaare.» 29Mungú iri oó', «Ga/aawaagáy, mamaá dahaasíngw koomá' sleémeero kudá' naa ti'iitiye' baraá yaamuwo, nee xaa'aá mamaá koomá' awa dahaasíngw koomá' baraaine, sleémeero ngaa haniís as tawa muruú /aymarhúng. 30Nee makaay sleémeero kudá' uren tam kudá' ninakwe awa baraá yaamu, nee tsir/ór gáwtí tlatlaawa sleémeero, muruudá' sleémeero oo slafíngw kooma, aníng iga gitsoórií haniís, nee loo/ór xaai, as tawa muruú /aymar'ín.» Adoodá' iri tleehharút. 31Mungú umuúqo gaaro ar aa tleéhh, gari ár naxés ka hhoohhoo'. Tay tsiindo tay matlaatle, tari baalár lahhoó'.

Currently Selected:

IIMU/UUNGW 1: IRQW

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy