YouVersion Logo
Search Icon

मत्‍ती 1

1
येसु ख्रीस्‍ट्‍की म्‍हेमेमा
(लुका ३:२३-३८)
1अब्रहामतेङ् दाऊदकी छकोन् येसु ख्रीस्‍ट्‍की म्‍हेमेमाकी मीन्‍मा चुमा य्‍हीन्‍ब- 2अब्रहाम इसहाककी अप, इसहाक याकुबकी अप, ओसेम् याकुब यहुदातेङ् थेइ अज्‍यो-अलेमाकी अप मुबल, 3यहुदा फारेसतेङ् जाहेरकी अप मुबल, थेङ्‌यीमाकी अम तामार् मुबल। फारेस हेस्रोनकी अप, ओसेम् हेस्रोन आरामकी अप मुबल, 4आराम अम्‍मीनादाबकी अप, अम्‍मीनादाब नहसोनकी अप, नहसोन सल्‍मोनकी अप, 5सल्‍मोन बोअजकी अप मुबल, बोअजकी अम रहाब मुबल, बोअज ओबेदकी अप मुबल, ओबेदकी अम रुथ मुबल, ओबेद यीसैकी अप मुबल, 6ओसेम् यीसै दाऊद ग्‍यल्‍बोइ अप मुबल।
दाऊद सोलोमनकी अप मुबल। सोलोमनकी अम#१:६ सोलोमनकी अम दाऊदचे स्‍यीबे उरीयाहकी म्रीङ्‍त भ्‍या स्‍य्‍हेङ्‌ज्‍यीम् थे ग्‍यम्‍से सोलोमन न्‍हज्‍यी। स्‍यीबे उरीयाहकी म्रीङ् मुबल, 7सोलोमन रहबामकी अप, र्‌हबाम अबीयाकी अप, अबीया आसाइ अप मुबल, 8आसा यहोसापातकी अप, यहोसापात यहोरामकी अप, यहोराम उज्‍जीयहाकी अप मुबल, 9उज्‍जीयहा योतामकी अप, योताम आहाजकी अप ओसेम् आहाज हीजकीयाकी अप मुबल, 10हीजकीया मनस्‍सेकी अप, मनस्‍से अमोनकी अप ओसेम् अमोन योसीयाहकी अप मुबल, 11योसीयाह यकोनीयस्‍तेङ् थेइ अलेमाकी अप मुबल, थेङ्‍यीमा यहुदीमात चुङ्‌ज्‍यीम् बेबीलोन् य्‍हुल्‍री बोर्‌ब बीम ङोन्‍ग्‍यम् न्‍हबल मुबल।
12बेबीलोन्‍री चुङ्‌ज्‍यीम् बोर्‌ब बीसेम् याकोनीयस्‍की ज सालतीएल न्‍हज्‍यी, सालतीएल यरुबाबेलकी अप मुबल, 13यरुबाबेल अबीउदकी अप, अबीउद एल्‍याकीमकी अप ओसेम् एल्‍याकीम आजोरकी अप मुबल, 14आजोर सादोककी अप, सादोक आखीमकी अप, आखीम एलीउदकी अप, 15एलीउद एलाजारकी अप, एलाजार मत्‍तानकी अप, मत्‍तान याकुबकी अप, 16ओसेम् याकुब योसेफकी अप मुबल, योसेफ मरीयमकी र्‌हेम्‍बो मुबल, चु मरीयम ग्‍यम्सेनो येसु न्‍हज्‍यी, म्‍हीमाचे थेङ्‌त मुक्‍ती न्‍हङ्‌बे ख्रीस्‍ट् पङ्‍ब।
17चोले अब्रहाम य्‍हङ्‍से दाऊद सम्‍म पुस्‍ता चुब्‍ली तज्‍यी। दाऊदकी बेलो य्‍हङ्‍से इस्राएलीमात बेबीलोन्‍री चुङ्‌ज्‍यीम् बोर्‌बे बेलोसम्‍म पुस्‍ता चुब्‍ली तज्‍यी। ओसेम् हुजु बेलो य्‍हङ्‍से मुक्‍ती न्‍हङ्‌बे ख्रीस्‍ट्‍की बेलोसम्‍म पुस्‍ता चुब्‍ली तज्‍यी।
येसु न्‍हबल
(लुका २:१-७)
18येसु ख्रीस्‍ट् चोले न्‍हज्‍यी- योसेफचे येसुइ अम मरीयमत भ्‍या स्‍य्‍हेङ्‌बरी र्‌हीत्‍पल मुबल। मरीयमतेङ् योसेफकी भ्‍या तब बीम ङोन्‍ग्‍यम्‍नो मरीयमकी फोरी पबीत्र आत्‍मा ग्‍यम्‍चे कोल खबल मुबल। 19योसेफ धर्‌मी म्‍ही मुबल। होत्‍तज्‍यीम् मरीयमत म्‍हीमाकी ङोन्‍री पेत्‍न अलनले खुसुक्‍ले न्‍हङ्‍न्‍हङ्‍नो ख्‍लाबे सेम् लज्‍यी। 20योसेफचे चु तम् म्‍हेन्‍टीबे बेलोरी परमप्रभुइ स्‍वर्‌गदुत् गी म्‍हङ्‍री म्रङ्‌खज्‍यीम् पङ्‍ज्‍यी, “ओ योसेफ, दाऊदकी ज, मरीयमत म्रीङ् स्‍य्‍हेङ्‌बरी थलोङो। तलेपङ्‍सम् थेइ फोरी मुबे कोल पबीत्र आत्‍मा ग्‍यम्‍से य्‍हीन्‍ब। 21मरीयमचे ज गी न्‍हस्‍ये मुब, ओसेम् एचे थेङ्‌की छेन् येसु#१:२१ येसु येसु पङ्‍बे मीन् हीब्रु ग्‍योत्‍की “यहोसु” पङ्‍बे छीः ग्‍यम्‍से खबल य्‍हीन्‍ब। चु पङ्‍बल “परमप्रभुचे थर्‌न लजेत्‍प” थेन्‍स्‍ये मुब। तलेपङ्‍सम् थेङ्‌चे र्‌हङ्‌की म्‍हीमात थेङ्‌यीमाकी पापमा ग्‍यम्‍चे थर्‌न लजेत्‍स्‍ये मुब।” 22परमप्रभुचे अगम्‍बक्‍त ग्‍यम्‍से सुङ्‍बे तम्‍मा तबरी चु जम्‍मनो तबल य्‍हीन्‍ब, 23“च्‍यागो, कङ्‍य अमकोलइ फोरी कोल खज्‍यीम् थेचे ज गी न्‍हस्‍ये मुब। ओसेम् म्‍हीमाचे थेङ्‌त इम्‍मानुएल पङ्‌स्‍ये मुब।”#यसैया ७:१४ (इम्‍मानुएल पङ्‍बलमी, “पर्‌मेस्‍वर् ङ्‍य्‍हङ्तेङ्” य्‍हीन्‍ब।)
24योसेफ म्‍हेर्‌ब ग्‍यम्‍चे छोर्‌खज्‍यी, ओसेम् थेचे परमप्रभुइ स्‍वर्‌गदुत्‍चे पङ्‍बे तम् ङ्‌येन्‍ज्‍यीम् मरीयमत भ्‍या स्‍य्‍हेङ्‌ज्‍यी। 25तर मरीयमचे ज अन्‍ह गदेसम्‍म योसेफ थेतेङ् बक्‍च्‍य अन्‍हु। मरीयमचे ज न्‍हब बीसेम् योसेफचे हुजु कोलकी मीन् येसु थेन्‍ज्‍यी।

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy