YouVersion Logo
Search Icon

Matío 1

1
Elhu ŋgyā wɔ Yɛɛ́so Klísto
(Lúk 3.23-38)
1Menzēŋ wɔ maŋgānjʉʼ Yɛɛ́so Klísto e emuɔ páʼa. Yɛɛ́so Klísto a lɛ á méŋ Efɔ Ndavít. Efɔ Ndavít á tó ánɛ nzwɛt Ablaham.
2 Ablaham a le zhí á Izak,
Izak á kó nzhí á Yakɔ́p,
Yakɔ́p á kó nzhí á Yúda pɔ́ a epɔ̄ memía pí.
3Yúda á kó nzhí á Falɛs pɔ́ Zela ánɛ Tamaa,
Falɛs á kó nzhí á Ɛslɔm,
Ɛslɔm á kó nzhí á Alam.
4Alam á kó nzhí á Aminadab,
Aminadab á kó nzhí á Nashɔŋ,
Nashɔŋ á kó nzhí á Salmɔŋ.
5Salmɔŋ á kó nzhí á Boz ánɛ Lahab,
Booz á kó nzhí á Jobɛd ánɛ Lwíit, Jobɛd á kó nzhí á Jese.
6Jese á kó nzhí á Efɔ Ndavít,
Efɔ Ndavít á kó nzhí á Salomɔŋ ánɛ nzwí Uli.
7Salomɔŋ á kó nzhí á Loboam,
Loboam á kó nzhí á Abia,
Abia á kó nzhí á Aza.
8Aza á kó nzhí á Jozafat,
Jozafat á kó nzhí á Jolam,
Jolam á kó nzhí á Ozias.
9Ozias á kó nzhí á Joatam,
Joatam á kó nzhí á Akaz,
Akaz á kó nzhí á Ezekias.
10Ezekias á kó nzhí á Manase,
Manase á kó nzhí á Amɔŋ,
Amɔŋ á kó nzhí á Jozias.
11Jozias á kó nzhí á Jekonias pɔ́ a epɔ̄ memía pí.
Afʉʼ mɛ́t, epuɔ Babilɔn é gɔte epuɔ Islaɛl,
ńdɔk ŋgʉ̄ɔ mé Babilɔn, pɔ́ cʉ́ʼ epuʼ ncu.
12Mɛ́ lɔk epuɔ Islaɛl ŋgʉ̄ɔ mé Babilɔn épúp, tɛ aziɛ́ anu á tɔ́k.
Jekonias á zhí á Salatiɛl,
Salatiɛl á kó nzhí á Zolobabɛl.
13Zolobabɛl á kó nzhí á Abiwud,
Abiwud á kó nzhí á Eliakim,
Eliakim á zhí á Azɔ́ɔ.
14Azɔ́ɔ á kó nzhí á Sadɔk,
Sadɔk á kó nzhí á Akim,
Akim á kó nzhí á Eliwud.
15Eliwud á kó nzhí á Eleazaa,
Eleazaa á kó nzhí á Matan,
Matan á kó nzhí á Yakɔ́p.
16Yakɔ́p á kó nzhí á Yosɛ́p ndō Malía.
Malía mé le pīŋ nzhí á Yɛɛ́so,
páʼ mɛ́ zéŋ ntɔ́ŋ á yí é lɛ, Nzaʼ‑Ŋkhʉ á ntɔ̄ŋ apuʼ lā.
17Elhu wɔ Yɛɛ́so é lɔkɔ mbúu ŋgɔ́ɔ mejuŋɔ́ ntsɔp lekua mé legēm, á lefhō ánɛ Ablaham ŋ́gʉɔ ŋkó ánɛ Efɔ Ndavít. Ŋ́gɔ́ ntsɔp lekua mé legēm, á lefhō ánɛ Efɔ Ndavít, ŋ́gʉɔ ŋkó ánɛ afʉʼ zīi, mɛ́ le gɔtē á wɔ́p ndɔk ŋgʉ̄ɔ mé Babilɔn. Ŋ́gɔ́ ntsɔp lekua mé legēm, á lefhō ánɛ afʉʼ jʉɔ mɛ́t, ŋ́gʉɔ ŋkó ánɛ afʉʼ zīi, mɛ́ le zhí á Nzaʼ‑Ŋkhʉ.
Cɔʼ Ndém a á ega mbhʉ́ɛ á lezhī Yɛɛ́so á mbū Yosɛ́p
18Menu mīi é le tɔ́kē, tɛ́ mɛ́ zhí á Yɛɛ́so Klísto e emuɔ páʼa. Malía mía Yɛɛ́so mɛ́t, a lɛ amaʼ‑ephʉ mmɔʼ ŋiŋ, lezēŋ tsí é gɔ́ lɛ Yosɛ́p. A le zɛ́t á ŋgyā pɔ́p, tɛ nzɛ́t té zhɛ́ á ŋiŋ mbaŋa, mɛ́ piŋ njʉ́ɔ á gɔ́ ŋgɔ Ndém. Mbɔ Azwakne Ndém mé ke ghʉ̄ʉ̄. 19Ndō yi Yosɛ́p, éyi a lɛ si ŋgɔ́ á ŋiŋ ndeŋ ndeŋ#1.19 Ŋiŋ ndeŋ ndeŋ, a á si ŋgɔ́ á ŋiŋ yīi a kuʼteé lepé Mɔɔ́sɛ., á jʉ́ɔ épúp, ḿbiŋ nnɔ̄ŋ te ŋkɔ̄ŋɔ á lemaʼ esē á athū Malía á ntentā á, ńcʉ́ʼɛ efāʼa áa lekɔ̄ŋne ndʉ̄ʼ á yí. 20A le fhʉtē épúp, ḿbiŋ nnɔ̄ŋ ndíi, cɔʼ Atsyapuɔ á shʉʼ á ntē njʉɔ‑athū, ńdé mé yí ŋ́gɛ: «Yosɛ́p, ndhu ŋgyā Efɔ Ndavít, Malía, amaʼ‑ephʉ jú, a á ŋgɔ Ndém páʼā, mbɔ Azwakne Ndém mé ke ghʉ̄ʉ̄. Ndɛ́ʼ o ezéŋ mbɔ́k, á letswī á yí nnéŋ á ŋgyā. 21A a shʉʼ ezhí á mɔ́ mbaŋa, o etswhī lezēŋ tsí lɛ Yɛɛ́so. O etɔ́ŋ á yí épúp melaʼ mīi, yí mé shʉʼ efɛʼ ndɔ ánɛ athū alāʼ zí, melaʼ mefa mɔ́p. »
22Emuɔ menu mɛ́t ntsem é le pīŋ ntɔ́k páʼā, tɛ́ á lɔk mbō páʼ, Ndém a le lɔ̄k nchu ntswi‑ŋke yi ndé ŋ́gɛ: 23«Ayi mɔ́ ŋgɔ a shʉʼ ezɛ́t té zhɛ́ á ŋiŋ mbaŋa, égɔ́ ŋgɔ Ndém, ézhí á mɔ́ mbaŋa, mɛ́ etswhī á yí lɛ, Emanuɛl lāa. » Lezēŋ cʉɔ mɛ́t e lɔkɔ ŋ́gɛ, Ndém a á nnɔ pímpɛ. 24Njʉɔ‑athū mɛ́t é ge emii, Yosɛ́p á ziɛ, ŋ́ghʉ̄ páʼ cɔʼ Atsyapuɔ a á lé épúp. Ńtswí á nzwí yi, ńnéŋ á ŋgyā. 25Táʼ, pɔ́ yí é láʼ té á ndo ekó pote, tɛ á láʼ nzhí á mɔ́ mɛ́t. Yosɛ́p á tswhi lezēŋ tsí lɛ Yɛɛ́so.

Currently Selected:

Matío 1: ybb

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy