YouVersion Logo
Search Icon

Mateyu 1

1
Ivyankwatwa yakwe Yesu Klistu
(Luka 3:23-38)
1Koo akulondolola kwankwatwa yakwe Yesu Klistu, uwamwikwata lyakwe Davidi, mwikwata lyakwe Abrahamu.
2Abrahamu apapa Ayizeki; Ayizeki apapa Jekapu; 'Jekapu apapa Yuda nawanyina; 3nawe Yuda apapa Perezi nu Zera (mwakwe Tamari); Perezi apapa Hezroni; Hezroni walinji weyisi wakwe Rama; 4Rama apapa Aminadabu; Aminadabu apapa Nashoni; Nashoni apapa Salimoni; 5Salimoni apapa Boazi (mwakwe Rahabu); nawe Boazi apapa Obedi (mwakwe Ruti); Obedi apapa Jese; 6Jese apapa imfumu Davidi.
Davidi apapa Solomoni mwakwe muka Yuriya; 7Solomoni apapa Rehoboamu; Rehoboamu apapa Abija; Abija apapa Asa; 8Asa apapa Jehoshafati; Jeshoshafati apapa Yoramu; Yoramu apapa Uzia; 9Uzia apapa Jothamu; Jothamu apapa Ahazi; Ahazi apapa Hezekiya; 10Hezekiya apapa Manase; Manase apapa Amoni; Amoni apapa Josia; 11Josia apapa Jekoniya nawanyina, pampindi yino awa Israeli watwazilwe ku Babeloni.
12Walanga pano wasendwa watwalwa ku Babeloni; Jekoniya apapa Shealtieli; Shealtieli apapa Zerubabeli; 13Zerubabeli apapa Abiudi; Abiudi apapa Eliakimu; Eliakimu apapa Azori; 14Azori apapa Zadoki; Zadoki apapa Akimu; Akimu apapa Eliudi; 15Eliudi apapa Eleazara; Eleazara apapa Matani; Matani apapa Jekapu; 16Jekapu apapa Jozefu, emuka Mariya wino walinji wenyina wakwe Yesu, wino wisilwe ilyakwe Mesaya.
17Achaleka inkulo zyonsi zili ikumi nazini ukufumilila kwakwe Abrahamu ukufika kwe Davidi, nako ukufumilila kwe Davidi ukufika kwakutwalwa kwa wa Israeli ku Babeloni inkulo zili ikumi nazini, nako ukufumilila kumpindi yakutwalwa ku Babeloni ukufika kunkwatwa yakwe Mesaya kuli inkulo ikumi nazini.
Inkwatwa yakwe Yesu
(Luka 2:1-7)
18Inkwatwa yakwe Yesu Klistu yalinji woo. Mariya enyina wimalwanga nu Jozefu, ukuwa walanga pano atani amutwale amanyikwa kuno walinji napanji ku Muzimu Mwimichile. 19E Jozefu wino wimalanga Mariya, walinji amulungamane; atalondanga ukumuwumbula, achaleka awakwelengania ukuti aleke ukumwimala nanti kuti wumwi amanye. 20Ala pano achili akwelengania wowonye, umungeli wa Mfumu e Leza amulolechela muchilota ati, Jozefu, mwanakwe Davidi, utatina ukutwala Mariya ewakwako. Amuno chino alinacho chafuma ku Muzimu Mwimichile. 21Alikwata umwanamonsi uyize umwite izina lyakwe Yesu­—amuno weliwenye awino alitula awantu wakwe kuluwembu lwawo.
22Ukuwa chonye-choo chachitwa alyakuti chino Imfumu e Leza wavwanjizile mumulomo wamutumwa chifiswe. Ichakuti, 23Lolani emwali musimbe aliwa napanji akwate umwanamonsi, ayize ayitwe izina lyakwe Emanueli (chino chikusula ukuti, Leza ali naswe).
24Walile Jozefu waziwuka achitila ndimuno umungeli wa Mfumu e Leza wamunenezile ukuti atwale Mariya. 25Atatela asunkane nawe asuka umwana ayiza akwatwa. Amwita izina ati we Yesu.

Currently Selected:

Mateyu 1: WWN82

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy