YouVersion Logo
Search Icon

От Матфея 1

1
Сивунӷи Иисус Христосым
1Укуңӯт ныңлъюгутыт, сивунӷи Иисус Христосым. Тагика̄гуқ Давидым ныңлъюгутаңаның. Давид, Авраамынкуның пиңӯқ.
2Авраам атака̄ Исаакым,
Исаак атака̄ Иаковым,
Иаков атака̄т Иудалъю аңлыгуткулъҳӣт,
3Иуда атака̄к Фаресылъю, Зарамлъю (На̄ңат Фамарь),
Фарес атака̄ Есромым,
Есром атака̄ Арамым,
4Арам атака̄ Аминадавым,
Аминадав атака̄ Наассоным,
Наассон атака̄ Салмоным,
5Салмон атака̄ Воозым, (Воозым на̄ка̄ Раав).
Вооз атака̄ Овидым, (Овидым на̄ка̄ Руфь),
Овид атака̄ Иессейем,
6Иессей атака̄ Умӣлгым Давидым.
Давид атака̄ Соломоным. (Соломоным на̄ка̄ Урия нулиҳқысяқаңа.)
7Соломон атака̄ Ровоамым,
Ровоам атака̄ Авиям,
Авия атака̄ Асам,
8Аса атака̄ Иосафатым,
Иосафат атака̄ Иорамым,
Иорам атака̄ Озиям.
9Озия атака̄ Иофамым,
Иофам атака̄ Ахазым,
Ахаз атака̄ Езекиям,
10Езекия атака̄ Манассиям,
Манассия атака̄ Амосым,
Амос атака̄ Иосиям.
11Иосия атака̄т, Иехониялъю аңлыгуткулъҳгӣт алъхықа̄гут тама̄ни Иудеит тугулюки агля̄тақңатки Вавилонымун.
12Киңуңаның агля̄тылъҳита Вавилонымун,
Иехония атака̄ Салафиилым,
Салафииль атака̄ Зоровавелым,
13Зоровавель атака̄ Авиудым,
Авиуд атака̄ Елиаким,
Елиаким атака̄ Азора,
14Азор атака̄ Садокам,
Садок атака̄ Ахимым,
Ахим атака̄ Елиудым,
15Елиуд атака̄ Елеазарым,
Елеазар атака̄ Матфаным,
Матфан атака̄ Иаковым,
16Иаков атака̄ Иосифым.
Иосиф угӣка̄ Мариям.
Мария на̄ка̄ Иисусым.
Иисус Мессияңӯқ.
17Сивунӷи Иисус Христосым хўатытут: 14ңука̄гут киңунқулъҳӣт Авраамымың Давидымун. 14ңука̄гутлъю киңунқулъҳӣт Давидымың кынляңа Иудеит тугулюки агля̄тылъҳитнун Вавилонымун. Та̄хкын Вавилонымун агля̄тылъҳитның 14ңука̄гутлъю киңунқулъҳӣт кынляңа Христосым алъхылъҳанун.
Алъхылъҳа Иисус Христосым
18Иисус Христос алъхықа̄гуқ хўатын: на̄ңа Мария а̄ңӷутңўа̄қақ Иосифымун, иўырңа ныңуӷутылъҳилъюкык Аглыӷналӷӣм Таӷныӷам қумиңыстыка̄. 19Угикаҳқа̄н Иосифым кынқигныӷутминың кайңуся̄кныӷмың Мария пилюку, аксяқлъюку пыхнақыхка̄. 20Сюмыҳтаӷа̄ткумалюку таўатын пилъыҳқани, Атанӷым яқулган алӣӷвиклъюку қаваңукун пика̄: «Иосиф, Давидым киңунӷа, алиңыхпынаң нулиҳқигу Мария қаюҳлъяк Аглыӷналӷӣм Таӷныӷам ақсяңыстыкақа̄. 21Иӷныңнақңӯқ; атиӷнакын Иисусымың қаюҳлъяк лъми юни югулияҳқақӣ сыӷлыҳқылъҳитның».
22Қамахлъюни таўатын аныҳтыка̄гуқ апыӷӣӷналюку Атанӷым акузиткыхка̄ ӯкналиқистыкун хўатын:
23«Аӷнаӷақ югым атуқылъҳилъкаңа қумиңлюни, иӷныңылъықуқ.
А̄тқысяҳқақа̄ Еммануил» хўатын писиқ: «Кияӷнық хўаңкунъилңуқ».
24Ынка̄м Иосиф таҳтуӷлюни Атанӷым яқулган писқылъҳатун пикақ. Мария нулиҳқыхка̄, 25иўырңа атуқумаңилъкаңа кынляңа иӷныңылъҳанун. Та̄хкын Иосифым Иисусымың атиқа̄.

Currently Selected:

От Матфея 1: ess2

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy