2 Коринтјаните 5:21

2 Коринтјаните 5:21 MNT

Бог Го даде Христос, Кој немаше никаков грев, да биде жртва за нашиот грев, та преку Него ние да се здобиеме со Божја праведност.
MNT: Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик
Share