YouVersion Logo
Search Icon

WANGEELA MAATEWOS 1

1
Hidda Dhaloota Yesus
(Luq 3:23-38)
1Toorri hidda dhaloota Yesus Kristos sanyii Daawit, sanyii Abrahaam isa kana*. 2Abrahaam Yisihaqin dhalche; Yisihaq Yaaqoobin dhalche; Yaaqoob Yihudaa fi obboloota Yihudaa dhalche*. 3Yihudaan Taamaar irraa Faaresii fi Zaaraan dhalche; Faares Hesromin dhalche; Hesrom Aaramin dhalche*. 4Aaram Aminaadaabin dhalche; Aminaadaab Nahasonin dhalche; Nahason Salmoonin dhalche*. 5Salmoon Rahaab irraa Boazin dhalche; Boaz Ruut irraa Yoobeedin dhalche; Yoobeed Iseyin dhalche*. 6Isey Daawit mooticha dhalche; Daawit haadha manaa Uriiyaa irraa Solomoonin dhalche*; 7Solomoon Rehobiyaamin dhalche; Rehobiyaam Abiiyaa dhalche; Abiiyaan Asaafin dhalche; 8Asaaf Yosaafaaxin dhalche; Yosaafaax Yooraamin dhalche; Yooraam Oziyaasin dhalche; 9Oziyaas Yoataamin dhalche; Yoataam Akaazin dhalche; Akaaz Hizqiyaasin dhalche. 10Hizqiyaas Minaaseen dhalche; Minaasee Amosin dhalche; Amos Yosiyaasin dhalche*. 11Yosiyaas bara sabni Israa'el biyya Baabilonitti booji'amanitti Yekoniyaasii fi obboloota Yekoniyaas dhalche*.#1 1Sen 17:11; Uma 22:18 2 Uma 21:3,12; 25:26; 29:35 3 Uma 38:29,30; Rut 4:18-19 4 Rut 4:19-20; 1Sen 2:10,11 5 Rut 4:13-17; Iya 2:1 6 2Sam 12:24 7-10 1Sen 3:10-16 11 2Mot 24:14-15; 2Sen 36:10; Er 27:20
12Sabni Israa'el biyya Baabilonitti erga booji'amanii booddee Yekoniyaas Salaatiyelin dhalche; Salaatiyel Zarubaabelin dhalche*. 13Zarubaabel Abiyuudin dhalche; Abiyuud Eliyaaqimin dhalche; Eliyaaqim Azorin dhalche; 14Azor Zaadoqin dhalche; Zaadoq Akiimin dhalche; Akiim Eliyudin dhalche. 15Eliyud Eleazaarin dhalche; Eleazaar Maattaanin dhalche; Maattaan Yaaqoobin dhalche; 16Yaaqoob Yoseefin dhalche; Yoseef kun kaadhima Maariyaam; isheen immoo Yesusin isa ?Kristosicha? jedhamee moggaafame deesse*.#12 1Sen 3:17; Iz 3:2 16 27:17,22
17Dhaloonni kun hundinuu Abrahaamii hamma Daawititti dhaloota kudha afur, Daawitii hamma bara sabni Israa'el biyya Baabilonitti booji'amaniitti dhaloota kudha afur, bara biyya Baabilonitti booji'amanii hamma Kristositti dhaloota kudha afur turan.
Dhalachuu Yesus
(Luq 2:1-7)
18Dhalachuun Yesus Kristos akka kanatti fufee jiru ture; Maariyaam haati isaa Yoseefiif kaadhimatamtee turte; isheen Yoseefii wajjin utuu wal bira hin ga'in, hafuura qulqulluudhaan ulfooftee argamte*. 19Yoseef inni ishee kaadhimates nama jireenya qajeelaa jiraatu waan tureef, dhoksaatti ishee dhiisuudhaaf murtoo godhe malee, immata duratti ishee yeellaasisuu hin barbaanne. 20Utuu Yoseef kana yaadaa jiruu, kunoo ergamaan gooftaa abjuutti itti mul'atee, ?Yaa Yoseef ilma Daawit, Maariyaam kaadhimni kee hafuura qulqulluudhaan waan ulfoofteef, ishee of biratti fudhachuu hin sodaatin! 21Isheen ilma in deessi; atis maqaa isaa ?Yesus? jettee in moggaafta, inni ofii isaatii saba isaa cubbuu isaaniittii isaan in fayyisa? jedheen*. 22Kun hundinuu inni Waaqayyo gooftaan afaan raajichaatiin dubbate akka raawwatamuuf ta'e. 23Innoo, ?Kunoo durbi in ulfoofti ilmas in deessi, maqaa isaas ?Amaanu'el? jedhanii in moggaasu? jedhe; ?Amaanu'el? jechuun ?Waaqayyo nuu wajjin jira? jechuu dha*.#18 Luq 1:26-38 21 Luq 1:31; 2:21; HoE 4:12; Far 130:8 23 Isa 7:14
24Yoseef hirribaa dammaqee, akkuma ergamaan gooftaa isa abboometti kaadhima isaa of biratti in fudhate. 25Haa ta'u iyyuu malee, inni hamma isheen ilma ishee deessutti ishee hin barre; mucicha immoo, ?Yesus? jedhee in moggaase*.#25 Luq 2:21

Currently Selected:

WANGEELA MAATEWOS 1: MacQul

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy