YouVersion Logo
Search Icon

MATEU 1

1
1Iwu diwu mukanda wakujichika mavumu avwalikiliyi Yesu Kristu, mwana kaDavidi, mwana kaAbarahama.
2Abarahama wavweli Isaka; Isaka wavweli Yakoba; Yakoba wavweli Yuda niana kwindi; 3Yuda wavweli Perezi niZera naŋodindi Tamari; Perezi wavweli Hezeroni; Hezeroni wavweli Arama; 4Arama wavweli Aminadabi; Aminadabi wavweli Nashoni; Nashoni wavweli Salimoni; 5Salimoni wavweli Bowazi naŋodindi Rahaba; Bowazi wavweli Obedi naŋodindi Luti; Obedi wavweli Jesi; 6Jesi wavweli mwanta Davidi.
Davidi wavweli Solomoni nanowu wadiŋi iŋoda Uriya; 7Solomoni wavweli Rehobowami; Rehobowami wavweli Abiya; Abiya wavweli Asa; 8Asa wavweli Yehoshafwati; Yehoshafwati wavweli Yehorami; Yehorami wavweli Uziya; 9Uziya wavweli Yotami; Yotami wavweli Ahazi; Ahazi wavweli Hezekiya; 10Hezekiya wavweli Manase; Manase wavweli Amoni; Amoni wavweli Yosiya; 11Yosiya wavweli Yekoniya niana kwindi hayitweluwu kuBabiloni.
12Cheliluwu anayitwali dehi kuBabiloni, Yekoniya hakuvwala Sheyaleteli; Sheyaleteli wavweli Zerubabeli; 13Zerubabeli wavweli Abiyudi; Abiyudi wavweli Eliyakimi; Eliyakimi wavweli Azori; 14Azori wavweli Sadoki; Sadoki wavweli Akimi; Akimi wavweli Eliyudi; 15Eliyudi wavweli Eleyazari; Eleyazari wavweli Matani; Matani wavweli Yakoba; 16Yakoba wavweli Yosefu, nfumwaMariya wavweli Yesu atenaŋawu nawu Kristu.
17Dichi makiŋu ejima akufumisha kudi Abarahama nakushi ka kudi Davidi, makiŋu ikumi nawana; kufumisha kudi Davidi nakushi ka hayitweluwu kuBabiloni, makiŋu ikumi nawana; kufumisha hayitweluwu kuBabiloni nakushi ka kudi Kristu, makiŋu ikumi nawana.
18Tiyenu mwavwalikililiyi Yesu Kristu. Chamwoteluwu mama yindi Mariya kudi Yosefu, henohu kanda amusokeji, amuweni wudi nevumu dakudi Spiritu Wajila. 19Nfumwindi Yosefu wadiŋi muntu waloŋa, hakeŋeli kumusawisha kumesu awantuku, hakutoŋojoka nindi amulekeli kumbadi. 20Ilaŋa chadiŋi nakutoŋojokayi yumiyi, kaŋelu kaYehova hakumwekana kudi yena mukulota nindi, Eyi Yosefu, mwana kaDavidi, bayi wutiya woma wakutambula iŋodeyi Mariyaku; muloŋa idi ivumu danabaabiyi dakudi Spiritu Wajila. 21Yena wakavwala mwana weyala; eyi wakanamutumba ijina dindi neyi, Yesu; muloŋa yena diyi wakaamwina antu indi kunyiloŋa yawu. 22Elili mwejimimu kulonda mwahosheliyi Yehova mudi kaprofwetu mwakalumbuluki, 23mweliliyi nindi, Tiyenu, mujiki wakabaaba ivumu, wakavwala mwana weyala, akanamutumba ijina dindi nawu, Emanuweli; daya mukwila nawu, Nzambi wudi nanetu. 24Yosefu hakuhinduka namutulu, hakwila mwamulejeluwu kudi kaŋelu kaYehova, hakutambula Iŋodindi. 25Hadimweni ninduku, kudi mona nindi chiŋa navwali dehi mwana weyala; hakunamutumba ijina dindi nindi, Yesu.

Currently Selected:

MATEU 1: MW62

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy