YouVersion Logo
Search Icon

MATIU 1

1
Yesu Kirisi bori bↄzia
(Luk 3:23-38)
1Ibraĩ kↄ̃n Daudao bori Yesu Kirisi bↄzian yɛ̀:
2Ibraĩ Isaaku ì,
Isaaku Yakubu ì,
Yakubu Yuda ì kↄ̃n a vĩ̀inↄ kↄ̃n a dãaronↄ,
3Yuda Pɛrɛzi kↄ̃n Zɛrao ì kↄ̃n a nↄ Tamao,
Pɛrɛzi Ɛzɛrↄnu ì,
Ɛzɛrↄnu Ramu ì,
4Ramu Aminadabu ì,
Aminadabu Nasↄ̃ ì,
Nasↄ̃ Salamↄ ì,
5Salamↄ Bↄaza ì kↄ̃n a nↄ Rahabuo.
Bↄaza Ɔbɛdi ì kↄ̃n a nↄ Rutuo,
Ɔbɛdi Yɛsɛ ì,
6ben Yɛsɛ kí Dauda ì.
Ben Dauda Sulemanu ì kↄ̃n Uria naↄ̃o,
7Sulemanu Reoboamu ì,
Reoboamu Abia ì,
Abia Asa ì,
8Asa Yosafata ì,
Yosafata Yehoramu ì,
Yehoramu Uzia ì,
9Uzia Yotamu ì,
Yotamu Aaza ì,
Aaza Ɛzɛkaya ì,
10Ɛzɛkaya Manase ì,
Manase Amↄ ì,
Amↄ Yosia ì,
11Yosia Yoyakini ì kↄ̃n a dãaronↄ gurↄↄ kɛ̀ wà gbɛ̃nↄ kũ̀kũ wà tàńyo Babilↄnu.
12Tana kↄ̃n gbɛ̃nↄ Babilↄnu gbɛran Yoyakini Sealatiɛli ì,
Sealatiɛli Zɛrubabɛli ì,
13Zɛrubabɛli Abiudu ì,
Abiudu Ɛliakimu ì,
Ɛliakimu Azↄ ì,
14Azↄ Zadↄki ì,
Zadↄki Akimu ì,
Akimu Ɛliudu ì,
15Ɛliudu Ɛlɛaza ì,
Ɛlɛaza Matã ì,
Matã Yakubu ì,
16Yakubu Mariama zã Yusufu ì,
ben Mariama Yesu kɛ̀ wè benɛ Mɛsaya ì.
17Zaa Ibraĩ gurↄↄnↄa ai à gàa pɛ́ Daudaa, de kↄ̃n a nɛ́o kuu gɛ̃ro dosaimɛ. Zaa Dauda gurↄↄnↄa ai gurↄↄ kɛ̀ wà tà kↄ̃n gbɛ̃nↄo Babilↄnu, de kↄ̃n a nɛ́o kuu gɛ̃ro dosaimɛ. Zaa tana kↄ̃n gbɛ̃nↄo Babilↄnu ai à gàa pɛ́ Mɛsayaa, de kↄ̃n a nɛ́o kuu gɛ̃ro dosaimɛ.
Yesu Kirisi ina
(Luk 2:1-7)
18Dian wà Yesu Kirisi ì nàn yɛ̀: À da Mariama kuu Yusufu nↄkpamma ũmɛ. Ai àgↄ̃ gá zã kɛ, à nↄ̀ sì kↄ̃n Luda Nini gbãaao. 19À gↄ̃kpamma Yusufu pì nɛ́ gbɛ̃ maaamɛ, à yezi à wí daaro, ben à zɛ̀o kɛ̀ é bↄ à yãn asii guu. 20Gurↄↄ kɛ̀ èe laasuu lɛɛ yã pìa, Dii malaika bↄ̀ à mↄ̀zi nanaa guu à bènɛ: Dauda bori Yusufu, ǹton bídi kɛ n nↄkpamma Mariama sɛna yã musuro, zaakɛ nↄ̀ kɛ̀ à sina bↄ̀ Luda Nini kiiamɛ. 21Eé nɛ́ i gↄ̃gbɛ̃ ũ, nɛ́ tↄ́ kpánɛ Yesu, zaakɛ eé a gbɛ̃nↄ bↄ ń durunnↄ guu. 22Beee kɛ̀ píngi, lɛ yã kɛ̀ Dii ò annabi gãzĩ kɛ, à bè:
23Nↄkparɛ lɛzii bé eé nↄ̀ sí
à nɛ́ i gↄ̃gbɛ̃ ũ,
weé tↄ́ kpánɛ Imanuɛli.
Tↄ́ pì bè, Ludaa kúwao.
24Kɛ̀ Yusufu vù, à kɛ̀ lán Dii malaika dìɛnɛ nà, à a nↄↄ pì sɛ̀. 25Mↄde èe à dↄ̃ nↄgbɛ̃ ũro ai à gàa à nɛ́gↄ̃gbɛ̃ pì ì. Ben à tↄ́ kpànɛ Yesu.

Currently Selected:

MATIU 1: BBB

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy