YouVersion Logo
Search Icon

मत्ती 1

1
येशू ख्रीष्‍टक वंशावली
लूका ३:२३-३८
1अब्राहामक सन्‍तान, दाऊदक सन्‍तान, येशू ख्रीष्‍टक वंशावली:
2अब्राहामक छावा इसहाक रलह।
इसहाकक् छावा याकूब रलह।
याकूबक छावाहुँक्र यहूदा ओ हुँकहार दादुभैयन रलह।
3यहूदक छावन फारेस ओ जाहेर रलह, हुँकन्‍हक डाई तामार रलही।
फारेसक छावा हेस्रोन रलह।
हेस्रोनक छावा आराम रलह।
4आरामक छावा अम्‍मीनादाब,
अम्‍मीनादाबक छावा नहशोन,
नहशोनक छावा सल्‍मोन रलह।
5सल्‍मोनक छावा बोअज, हुँकहार डाई राहाब रलही।
बोअजक छावा ओबेद, हुँकहार डाई रूथ रलही।
ओबेदक छावा यिशै,
6यिशैक छावा राजा दाऊद रलह।
दाऊदक छावा सोलोमन रलह, हुँकहार डाई उरियाहक गोसिन्या रलही।
7सोलोमनक छावा रहबाम,
रहबामक छावा अबिया,
अबियक छावा आसा,
8आसक छावा यहोशापात,
यहोशापातक छावा यहोराम,
यहोरामक छावा उज्‍जियाह,
9उज्‍जियाहक छावा योताम,
योतामक छावा आहाज,
आहाजक छावा हिजकिया,
10हिजकियक छावा मनश्‍शे,
मनश्‍शेक छावा आमोन,
ओ आमोनक छावा योशियाह रलह।
11योशियाहक छावन यकोनियास ओ हुँकहार भैयन रलह। हुँकन्‍हक जन्‍म इस्राएलीहुँक्र बेबिलोनम कैदी बनाक लैजागैल समयसे आघ हुइलहन।#२ राज २४:१४-१५; २ इति ३६:१०; यर २७:२०
12बेबिलोनम लैजागैल त,
यकोनियासक छावा शालतिएल जन्‍मल,
शालतिएलक छावा यरुबाबेल,
13यरुबाबेलक छावा अबिउद,
अबिउदक छावा एल्‍याकीम,
एल्‍याकीमक छावा आजोर,
14आजोरक छावा सादोक,
सादोकक् छावा आखिम,
आखिमक छावा एलिउद,
15एलिउदक छावा एलाजार,
एलाजारक छावा मत्तान,
मत्तानक छावा याकूब,
16ओ याकूबक छावा योसेफ रलह। योसेफक गोसिन्या मरियम रलही। यिह मरियमसे ख्रीष्‍ट कैजिना येशूक जन्‍म हुइलहन।
17असिक अब्राहामसे दाऊदसम चौध पुस्‍ता हुइठा, ओ दाऊदक समयसे इस्राएलीहुँक्र बेबिलोनम कैदी बनाक लैजागैल् समयसम चौध पुस्‍ता हुइठा। ओ बेबिलोनम लैजागैल् समयसे ख्रीष्‍टक समयसम चौध पुस्‍ता हुइठा।
येशू ख्रीष्‍टक जन्‍म
लूका २:१-७
18येशू ख्रीष्‍टक जन्‍म असिक हुइलनः येशूक हुइनावाला डाई मरियमक योसेफसे भ्‍वाज हुइना कैक ठकौनी खारख्‍लहिन, तर हुँकन्‍हक भ्‍वाज बिना हुइल मरियम गर्भवती हुइलक थाहाँ हुइल्। ऊ पवित्र आत्‍मक शक्तिद्वारा गर्भवती होरलही।#लूक १:२७ 19हुँकहार हुइनावाला गोस्‍या योसेफ धर्मी मनैया हुइलकओर्से ऊ मरियमक बदनाम कर नैचहल, बेनसे गुपचुपम छोरदेना विचार कर्ल।
20तर जब ऊ यी बात विचार कर्टिरलह, सपनम परमप्रभुक एकठो स्‍वर्गदूत हुँकहीन कल, “दाऊदक सन्‍तान योसेफ, मरियमह आपन गोसिन्यक रूपम स्‍वीकार कर जिन डराओ, काकरकि जे हुँकहार गर्भम बाट, उहाँ पवित्र आत्‍मसे हुइल् हुइट। 21ऊ एकठो छावा जन्मैहीँ, उ लर्कक् नाउँ येशू ढरहो, काकरकि उहाँ आपन मनैन हुँकन्‍हक पापमसे मुक्ति देह्‍हीँ।”#लूक १:३१
22परमप्रभुक अगमवक्ताद्वारा ब्‍वालल् वचन पूरा हुइक लाग यी सब हुइलक हो: 23“हेरो, एकठो कन्या गर्भवती हुइनेबाटी ओ एकठो छावा जन्‍मैनेबाटी। उहाँह इम्‍मानुएल कैजिनेबा।” याकर अर्थ हो, “परमेश्‍वर हमारसँग बाट।”#यशै ७:१४
24योसेफ निदमसे जग्‍ल त परमप्रभुक स्‍वर्गदूत सपनम कहल अनुसार ऊ मरियमह आपन गोसिन्यक रूपम स्‍वीकार कर्ल। 25तर मरियम छावा जन्‍मैनासे आघ योसेफ हुँकहीनसे सहवास नैकर्ल। मरियम छावा जन्‍मैली त योसेफ उ लर्कक् नाउँ येशू ढर्ल।#लूक २:२१

Currently Selected:

मत्ती 1: thl

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy