YouVersion Logo
Search Icon

Mwamulizo 1

1
U wusimulile wo wuwumbwe we Yinze
1Ku mwamulizo Mulungu yawumba u wulanga ne yinze. 2Yinze yali yisina futa yo yose, hamba kuwa na cinhu co cose. Ne citi cali cili hacanyha, civigubicize ivisolo vye malenga, no Muhe wo Mulungu wali watulile mucanyha ye malenga. 3U Mulungu yakatya, “Wuwe wuzelu, nawo wuzelu wukawa. 4U Mulungu yakawuwona wuzelu vyono wuswanu muno muno. Holeka Mulungu yakawa kuwutemanula u wuzelu ne citi, 5no wuzelu yakawucema ‘Misi’ naco citi yakacicema ‘Cilo.’ ” Likaswa, wukela, lizuwa lilongozi.
6U Mulungu yakatya, “Wuwe mwanya haciligati ye malenga, ho wugatemanule malenga galawe hejete.” 7Holeka Mulungu yakawunoza mwanya wuwo, wukagatemanula i malenga gono gali mucanyha yo mwanya wuwo ne malenga gono gali hasi yayo, nayo vyo yikawa nhavivyo. 8Nayo Mulungu yakawucema wuwo mwanya, “Wulanga.” Likaswa, wukela, lizuwa lye kejete. 9U Mulungu yakatya, “I malenga gono gali hasi yo wulanga gehangulizize hamonga, hakavu ho hasume kwijela.” Nayo vyo yikawa nhavivyo. 10Nayo Mulungu yakahacema baho i hakavu, “Yisi” na agalya malenga gono gakehanguliziza hamonga, yakagacema, “Yilenga.” U Mulungu yakaziwona zizo zose vyono swanu muno muno. 11Mulungu yakatya, “Yisi yicindye mibici ye mawala gose, mibici yono yikulela, ne mibici yono yikulela mikalo yono yina ne zimbeyu mugati yayo.” Nayo vyo yikawa nhavivyo. 12Yinze yikawa kucindya mawala gose ge vihadikwa vyose, vihadikwa vyono vilelaga zimbeyu, ne vihadikwa vyono vina ne zimbeyu zayo mugati yayo. U Mulungu yakaviwona vivyo vyose vyono viswanu muno muno. 13Likaswa, wukela, lizuwa lye kadatu.
14U Mulungu yakatya, “Mamuli gejelaje mu mwanya ho gavitemanule misi ne cilo, ho gasume kuwulajila u mwamulizo we lizuwa, ne madaha, ne myaka, ne mapango. 15Ne mamuli gago ho gasume kumulika no kuyimulicila yinze.” Nayo vyo yikawa nhavivyo. 16Hanyuma u Mulungu yakawa kuganoza mamuli mejete mawaha, ilimuli liwaha lisume kutema mu mapango ge misi, ne limuli lidodo, lisume kutema mu mapango ge cilo, nayo Mulungu kanyhi yakawa kunoza ne zinyelezi. 17Mulungu yakawa kugawika mu mwanya i mamuli gago ho gasume kuyimulicila i yinze, 18ho gasume kutema ku misi na ku cilo, kanyhi ho gasume kuvitemanula u wuzelu ne citi. Mulungu yakaviwona vivyo vyose vyono viswanu muno muno. 19Likaswa, wukela, lizuwa lye kane.
20U Mulungu yakatya, “I malenga gameme viwumbwa vyose vyumi, ne zindeje nazo ziguluce mu mwanya mucanyha.” 21U Mulungu yakawa kuwumba ko winji muno muno, viwumbwa viwaha vyo kogofya vya mwi'lenga, hamonga ne viwumbwa vinji vyumi vye mawala gose, vya mwi'lenga, vyono vikalaga mumo, nayo yakawa kuziwumba ne zindeje ze mawala gose. U Mulungu yakaviwona vivyo vyose vyono viswanu muno muno. 22U Mulungu yakavilugutiza, yakutya, “Mwilele monjelezece, mulimemye lilenga, i zindeje nazo zonjelezece muno muno mono yinze.” 23Likaswa wukela, lizuwa lye 'hano. 24U Mulungu yakatya, “Yisi yilele i mawala gose ge vilimu vyumi, ge zinimu zo kufugwa, ne vilimu vyose vyono vitambalaga hasi, sunga ne vilimu vya mu mbago.” Nayo vyo yikawa nhavivyo. 25Hodu, Mulungu yakawa kuganoza i malimu ga mu mbago ge mawala gose, yakanoza kanyhi ne zimitugo ze mawala gose, hamonga ne viwumbwa vyose vye mawala gose vyono vitambalaga hasi. U Mulungu yakaziwona zizo zose vyono swanu muno muno.
26Hanyuma u Mulungu yakatya, “Ale, cimunoze munhu ku hwani yetu, we futa yetu, yateme mu zisomba zose, ne zindeje zose zono zikwanga mucanyha, hamonga ne zimitugo zose, ne yinze yose, ne viwumbwa vyose vyono vitambalaga hasi.” 27Mulungu yakawa kumuwumba u munhu ku hwani yakwe, ku hwani yakwe yakamuwumba. U mulume no mucekulu yawawumba. 28U Mulungu yakawalugutiza, yakutya, “Mwilele mwinjipe muno muno, no kuyimemya yinze, no kuyinoza yinze yimuhulicenyi nyenye. Kanyhi muteme mu zisomba ne zindeje zose, na muli viwumbwa vyose vyumi vyono vili mono yinze. 29Nane nghumupelenyi i mawala gose ge vilimwa, vyono vilelaga zimbeyu vyono vili mono'nze yiwe ndigwa yenyu, ne vilimwa vyose vye mawala gose vyono vilelaga mikalo yono yina ne zimbeyu zayo mugati yavyo. 30Ninga i vilimu, hamonga ne zindeje zono zikwanga mucanyha, sunga ne viwumbwa vyose vyono vitambalaga hasi, hamonga ne viwumbwa vyose vyono vina wumi, avyo vyose nivipela i mahamha ge vilimwa vyose, yiwe yo ndigwa yavyo.” Nayo vyo yikawa nhavivyo. 31Mulungu yakaviwona vinhu vyose vyono yaviwumbile vyono viswanu muno muno, likaswa, wukela, lizuwa lyo mutandatu.

Currently Selected:

Mwamulizo 1: LLKWW

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy