YouVersion Logo
Search Icon

PURWAKANING DADI 1

1
Ida Sang Hyang Widi Wasa ngwentenang akasa miwah pretiwi, miwah sadagingipun makasami
1Duking purwakala Ida Sang Hyang Widi Wasa ngwentenang akasa miwah pretiwi. 2Duk punika pretiwine durung marupa, samaliha kantun puyung. Ombak samudrane sane nglancah saluiring sane wenten, kantun kalikub antuk peteng dedet, tur Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa anglayang ring duur toyane. 3Ida Sang Hyang Widi Wasa raris masabda sapuniki: “Wastu apang ada galang!”, irika raris wenten galang. 4Galange punika kacingak becik antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur galange punika raris kapalasang saking petenge. 5Sane galang wastanin Ida: “Rahina”, tur sane peteng dedet wastanin Ida: “Wengi”. Irika raris wenten sore miwah semeng, punika rahina sane kaping pisan.
6-7Ida Sang Hyang Widi Wasa raris masabda sapuniki: “Wastu apang ada ambara di basan tengah yehe, buat malasang yehe ento.” Kenginan prasida kadi asapunika. Kadi asapunika Ida Sang Hyang Widi Wasa ngwentenang ambara, buat malasang toyane sane wenten ring sor klawan sane wenten ring duur ambarane punika. 8Ida Sang Hyang Widi Wasa ngwastanin ambara punika: “Langit”. Raris wenten sore miwah semeng, punika rahina sane kaping kalih.
9Ida Sang Hyang Widi Wasa malih masabda sapuniki: “Wastu sakancan yehe sabeten langit mapunduh dadi abesik, apanga ngenah tanahe ane tuh.” Raris prasida kadi asapunika. 10Tanahe sane tuh punika raris wastanin Ida: “Pretiwi”, miwah sakancan toyane sane mapunduh punika wastanin Ida: “Segara”. Punika makasami kacingak becik antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. 11Ida Sang Hyang Widi Wasa malih masabda sapuniki: “Wastu pretiwine numbuhang sawarnaning entik-entikan, soroh pala wija, muah soroh pala gantung.” Raris prasida kadi asapunika. 12Pretiwine raris numbuhang sawarnaning entik-entikan, soroh pala wija, miwah soroh pala gantung. Punika makasami kacingak becik antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. 13Raris wenten sore miwah semeng, punika rahina sane kaping tiga.
14Ida Sang Hyang Widi Wasa malih masabda sapuniki: “Wastu apang ada galang di ambarane, buat malasang lemah klawan petenge, buina apanga ia dadi tanda buat nyiriang pangawit dina, taun muah rerainane. 15Buina apanga ia dadi galang di ambarane, buat ngalangin gumine.” Kenginan prasida kadi asapunika. 16Ida Sang Hyang Widi Wasa raris ngwentenang galang sane ageng kekalih. Sane agengan buat ngawawa rahina, miwah sane alitan buat ngawawa wengi. Daweg punika Ida taler ngwentenang bintang-bintang. 17Galange punika makasami genahang Ida ring ambarane buat nyunarin jagate, 18miwah ngawawa rahina lan wengine, tur malasang galang klawan peteng dedete. Punika makasami kacingak becik antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. 19Raris wenten sore miwah semeng, punika rahina sane kaping pat.
20Ida Sang Hyang Widi Wasa malih masabda sapuniki: “Wastu apang ada sawatek gumatap-gumitip ane idup paseliwer di yehe, muah kedis ane pakeberber di ambarane.” 21Kadi asapunika Ida Sang Hyang Widi Wasa ngwentenang sato segara sane ageng-ageng miwah saluiring soroh gumatap-gumitip sane urip tur paseliwer ring toyane, ping kalih sakancaning sarwa paksi. Punika makasami kacingak becik antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. 22Ida Sang Hyang Widi Wasa tumuli ngamertanin ipun makasami, sapuniki sabdan Idane: “Pada endah-gumendahja iba buina ngancan ngliunangja, tur ebekinja yehe di pasihe, buina kedis-kedise masih apang ngancan liu di gumine.” 23Raris wenten sore miwah semeng, punika rahina sane kaping lima.
24Ida Sang Hyang Widi Wasa malih masabda sapuniki: “Wastu gumine apang ngwetuang sawatek soroh ubuh-ubuhan muah sato alas gede-cenik.” Raris prasida kadi asapunika. 25Kadi asapunika Ida Sang Hyang Widi Wasa ngwentenang sawatek soroh ubuh-ubuhan miwah sato alas agung alit. Punika makasami kacingak becik antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.
26Ida Sang Hyang Widi Wasa malih masabda sapuniki: “Ane jani Iraga lakar ngadakang manusa manut gambar muah palawatan Iragane, apanga ia mrentah gumine, sawatek bene di pasihe, sakancan kedise di ambarane, sawatek soroh ubuh-ubuhan muah sato alase gede-cenik.” 27Kadi asapunika Ida Sang Hyang Widi Wasa ngwentenang manusa sapaut ring gambar miwah palawatan Idane. Manusane punika kakardi lanang wadon. 28Ida Sang Hyang Widi Wasa raris ngamertanin manusane punika, sapuniki sabdan Idane: “Endah-gumendahja kita, tur ebekinja gumine. Prentahja gumine, sawatek bene di pasihe, sakancan kedise di ambarane muah sawatek burone ane ada di gumine.” 29Ida Sang Hyang Widi Wasa malih masabda sapuniki: “Iwasinja, sawatek pala wijane ane di gumine, muah sawatek pala gantunge, ento makejang paicayang Ulun teken kita, buat dadi dedaaran kitane. 30Nanging pabuat sakancan satone di gumine, muah sawatek kedise di ambarane, ia icen Ulun padang muah kayu ane madon makadadi amah-amahanne.” Raris prasida kadi asapunika. 31Ida Sang Hyang Widi Wasa raris nyingak saluiring sane sampun kardi Ida punika, sawiakti kalintang becik. Raris wenten sore miwah semeng, punika rahina sane kaping nem.

Currently Selected:

PURWAKANING DADI 1: BAN

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy