San Marcos 1
JMX

San Marcos 1

1
Kíxa ntúví Juan ichí Jesús
(Mt. 3:1-12; Lc. 3:1-9, 15-16; Jn. 1:19-28)
1Soꞌo kíxáá tu̱ꞌun va̱ꞌa ña̱ ntákani xa̱ꞌá Jesús, Se̱ꞌe Ntióxi̱, Ña̱ kúú Cristo, Ña̱ ta̱chíñu Ntióxi̱ va̱xi sáka̱ku na̱ yuví. 2Kíxáá‑ña̱ tá ku̱va tia̱a ra̱ Isaías, ra̱ sa̱ya̱ꞌa tu̱ꞌun káꞌa̱n Ntióxi̱ tá xi̱naꞌá, chi tia̱a‑ra̱ ña̱ ni̱ka̱ꞌa̱n míí Ntióxi̱ xa̱ꞌá míí Ña̱ kuu Cristo, káchi‑Ña̱ saá:
Xa̱ chi̱ntaꞌá‑i̱ iin ra̱ xíka chiñu nu̱ú‑i̱
ná kunúú‑ra̱ nu̱ú‑ún,
ná kasa ntúví‑ra̱ ichí nu̱ú ku̱ꞌu̱n‑ún. #Mal. 3:1.
3 Iin na̱ ntáꞌyu̱ nu̱ú yukú íchi, káchi‑na̱ saá:
“Tá íyo ichí saá íyo ini‑yó,
xíniñúꞌu ña̱ ntasa ntǎku‑yó‑ña̱,
ná koo ntúví‑ña̱ nu̱ú Xitoꞌo‑yó.” #Is. 40:3.
4Ra saá míí yukú íchi ki̱xáá iin tia̱a naní Juan sákuntiutiá‑ra̱ na̱ yuví, ta ntákani‑ra̱ nu̱ú‑na̱ ná kuntiutiá‑na̱, ra saá náꞌa̱‑na̱ ña̱ ntíkó kava ini‑na̱ xa̱ꞌá kua̱chi‑na̱, ña̱ ná kukáꞌnu ini Ntióxi̱ xa̱ꞌá kua̱chi‑na̱. 5Ntikuíi na̱ yuví na̱ Judea, xíꞌin ntikuíi na̱ ntée míí ñuu káꞌnu Jerusalén, ni̱ta̱ni̱‑na̱ va̱xi‑na̱ nu̱ú Juan. Tá ni̱na̱ꞌma̱‑na̱ kua̱chi‑na̱, ra saá, sa̱kuntiutiá‑ra̱‑na̱ ini itia Jordán.
6Ta Juan, xi̱ntixi‑ra̱ saꞌmá ña̱ kua̱ꞌa xíꞌin ixí sa̱tá tí kaméyo, xíꞌin xi̱nuꞌni iin iín tokó‑ra̱, ta xi̱xi‑ra̱ tika xíꞌin ñu̱ñú yukú. 7Ta nta̱kani‑ra̱ káchi‑ra̱ saá:
―Tá ná ntiꞌi, kixi iin Ña̱ káꞌnu chá ka nu̱ú yu̱ꞌu̱. Yu̱ꞌu̱ kökúú‑i̱ ra̱ va̱ꞌa ña̱ ntakantee‑i̱ ntaxín‑i̱ nti̱xán‑Ña̱, chi Ña̱ káꞌnu nti̱va̱ꞌa kúú‑Ña̱. 8Yu̱ꞌu̱, ra, xíꞌin ti̱kuíi va sákuntiutiá‑i̱ ntóꞌo̱, suu Ña̱ kixa̱a̱, xíꞌin Espíri̱tu̱ I̱í Ntióxi̱ sákuntiutiá‑Ña̱ ntóꞌo̱.
Kúntiutiá Jesús
(Mt. 3:13-17; Lc. 3:21-22)
9Ki̱í ikán ka̱na Jesús ñuu Nazaret, ña̱ ntáka̱a̱ chí Galilea, ta ni̱xa̱a̱‑Ña̱ itia Jordán, ta ikán sa̱kuntiutiá Juan Ña̱. 10Ra tá ka̱na‑Ña̱ ini ti̱kuíi, nti̱ku̱n xi̱ni Jesús nta̱nu̱ná ntiví, ra ni̱xi̱nu̱ Espíri̱tu̱ Ntióxi̱ sa̱tá‑Ña̱ tá ku̱va iin sa̱ta#1:10 sa̱ta Tu̱ꞌun «sa̱ta» káꞌa̱n xa̱ꞌá iin saa rí naní «palóma» tu̱ꞌun sáꞌán.. 11Ra xi̱ni so̱ꞌo‑na̱ tu̱ꞌun ña̱ ke̱e ntiví káchi‑ña̱ saá:
―Yóꞌo̱ kúú Se̱ꞌe mií‑i̱, Ña̱ kúni̱‑yu̱, ra kúsi̱í nti̱va̱ꞌa ini‑i̱ xíꞌin‑ún.
Kúni̱ ti̱miáꞌá sántakava‑rí Jesús ná kasa‑Ña̱ kua̱chi
(Mt. 4:1-11; Lc. 4:1-13)
12Ta nti̱ku̱n ta̱chíñu Espíri̱tu̱ Ntióxi̱ míí Jesús nta̱a̱ yukú íchi, 13ta ni̱xi̱yo‑Ña̱ yukú íchi u̱vi̱ xiko ki̱í, ra ikán xi̱tontosó ti̱miáꞌá Ña̱ átu ntakava‑Ña̱ nu̱ú kua̱chi. Ni̱xi̱yo‑Ña̱ nu̱ú ntée kití kue̱ꞌe̱, ta na̱ ángel xi̱ntiaa‑na̱‑Ña̱.
Kíxáá Jesús ntákani‑Ña̱ chí Galilea
(Mt. 4:12-17; Lc. 4:14-15)
14Tá nti̱ꞌi ña̱ chi̱ka̱a̱‑na̱ Juan veꞌe ka̱a̱, nti̱kó Jesús chí Galilea ntakani‑Ña̱ tu̱ꞌun va̱ꞌa Ntióxi̱, 15ta ka̱chi‑Ña̱ saá:
―Xa̱ ni̱xi̱nu ki̱í ña̱ ki̱nto̱o Ntióxi̱. Xa̱ ku̱yachin ki̱í ña̱ kixáá‑Ña̱ kaꞌntia‑Ña̱ chiñu nu̱ú‑ntó. ¡Ntantikó kava ini‑ntó xa̱ꞌá kua̱chi‑ntó, ra kantíxa‑ntó tu̱ꞌun va̱ꞌa Ntióxi̱!
Kána Jesús ko̱mí tia̱a na̱ tíin tia̱ka
(Mt. 4:18-22; Lc. 5:1-11)
16Xíka Jesús kua̱ꞌa̱n‑Ña̱ yuꞌú már Galilea, ra xi̱ni‑Ña̱ ra̱ Simón xíꞌin ñani‑ra̱ tia̱ Andrés chíka̱a̱‑na̱ ñunú‑na̱ ini ti̱kuíi, chi na̱ ti̱in tia̱ka xi̱kuu‑na̱. 17Ra ka̱chi Jesús saá xíꞌin‑na̱:
―Naꞌa‑ntó, ra kunti̱ku̱n‑ntó yu̱ꞌu̱; nu̱ú ka ña̱ tíin‑ntó tia̱ka, ra sána̱ꞌa̱‑i̱ ntóꞌo̱ ntakiꞌin‑ntó na̱ yuví ná ntanti̱ku̱n‑na̱ yu̱ꞌu̱.
18Ta nti̱ku̱n nta̱koo‑na̱ ñunú‑na̱, ta nta̱kunti̱ku̱n‑na̱‑Ña̱.
19Ta loꞌo ka chí nu̱ú xi̱ni‑Ña̱ Jacobo xíꞌin Juan ñani‑ra̱, se̱ꞌe Zebedeo kúú‑na̱, ta ini várko ntée‑na̱ sántaꞌa‑na̱ ñunú‑na̱. 20Ta nti̱ku̱n ka̱na‑Ña̱‑na̱, ta nta̱koo‑na̱ táta‑na̱ Zebedeo xíꞌin na̱ káchíñu xíꞌin‑na̱ ini várko, ta nta̱kunti̱ku̱n‑na̱ Jesús.
Jesús tává‑Ña̱ ta̱chí u̱ꞌvi̱ ini iin ra̱ tia̱a
(Lc. 4:31-37)
21Jesús xíꞌin na̱ sákuaꞌa nu̱ú‑Ña̱ ni̱xa̱a̱‑na̱ ñuu Capernaúm. Ta tá ni̱xa̱a̱ ki̱í sáto̱, ki̱í ntákiꞌin nteé, saá ni̱ki̱ꞌvi‑Ña̱ ini veꞌe ñu̱ꞌu nu̱ú ntákiꞌin táꞌan na̱ ñuu, ta ki̱xáá‑Ña̱ sána̱ꞌa̱‑Ña̱‑na̱. 22Ra nta̱kutúꞌun ini na̱ yuví na̱xa sána̱ꞌa̱‑Ña̱, chi káꞌa̱n‑Ña̱ tá ku̱va iin na̱ ntíso chiñu káꞌnu, ta süu tá ku̱va na̱ sána̱ꞌa̱ léy Ntióxi̱ ña̱ nta̱koo Moisés. 23Ini veꞌe ñu̱ꞌu ikán, iin ntíta ni̱nta̱ꞌyu̱ iin tia̱a ra̱ ntáka̱a̱ ta̱chí u̱ꞌvi̱ ini, ka̱chi míí ta̱chí u̱ꞌvi̱ ikán saá:
24―¿Na chiñu kíꞌvi‑ún xíꞌin‑nti̱, Jesús tia̱ Nazaret? ¿Á tia̱ va̱xi kúú‑ún sántiꞌi xa̱ꞌá‑ún ntu̱ꞌu̱? Xíni̱‑i̱ ña̱ yóꞌo̱ kúú Tia̱a I̱í, tia̱ ta̱chíñu Ntióxi̱.
25Jesús xa̱ꞌntia‑Ña̱ chiñu nu̱ú ta̱chí u̱ꞌvi̱ ikán, káchi‑Ña̱ saá:
―¡Kasi yuꞌú‑ún, ta kana ini ra̱ tia̱a ña̱á!
26Ta míí ta̱chí u̱ꞌvi̱ ikán nteé nta̱kisi‑ña̱ míí ra̱ tia̱a ikán, ra nteé ni̱nta̱ꞌyu̱‑ña̱ ka̱na‑ña̱ ini‑ra̱. 27Ta ntikuíi na̱ yuví ni̱yǔꞌvi‑na̱, ra ntikuíi‑na̱ ni̱nta̱ka̱túꞌun táꞌan‑na̱, káchi‑na̱ saá:
―¿Na‑ña̱ kúú‑ña̱ yóꞌo? ¿Á tu̱ꞌun xaá kúú‑ña̱? ¡Tia̱a yóꞌo ntíso‑ra̱ chiñu ña̱ ná kuvi kaꞌntia‑ra̱ chiñu nu̱ú ta̱chí u̱ꞌvi̱, ra kántíxa‑ña̱‑ra̱!
28Ta kama ku̱nta̱a̱ ini ntiꞌi na̱ yuví ntée Galilea xa̱ꞌá Jesús.
Jesús sántuva̱ꞌa‑Ña̱ ñá si̱so Simón
(Mt. 8:14-15; Lc. 4:38-39)
29Tá ni̱ta̱ni̱‑na̱ ini veꞌe ñu̱ꞌu, Jesús, Jacobo xíꞌin Juan nta̱kiꞌin‑na̱ kua̱ꞌa̱n‑na̱ veꞌe Simón xíꞌin Andrés. 30Ta ñá si̱so Simón íntúꞌú nti̱xin‑ñá kúꞌvi̱‑ñá, chi kaꞌní xíka xíꞌin‑ñá, ta nti̱ku̱n nta̱túꞌun‑na̱ xíꞌin‑Ña̱ xa̱ꞌá‑ñá. 31Ku̱yachin‑Ña̱ nu̱ú‑ñá, ra ti̱in‑Ña̱ ntaꞌá‑ñá, nta̱niꞌi‑Ña̱‑ñá, ta nti̱ku̱n xi̱kutiaꞌa míí kaꞌní ikán xíꞌin‑ñá, ta ki̱xáá‑ñá táxi‑ñá ña̱ꞌa kuxi‑na̱.
Jesús sántuva̱ꞌa‑Ña̱ kua̱ꞌá na̱ kúꞌvi̱
(Mt. 8:16-17; Lc. 4:40-41)
32Tá ni̱ke̱ta ni̱ka̱ntií, ra ku̱ñǔu, ni̱xa̱a̱ na̱ yuví xíꞌin ntikuíi na̱ kúꞌvi̱ xíꞌin na̱ ntóꞌni ta̱chí u̱ꞌvi̱ ini nu̱ú Jesús. 33Ta ntikuíi na̱ yuví ñuu ni̱xa̱a̱‑na̱ nta̱kiꞌin táꞌan‑na̱ yéꞌe. 34Ta sa̱ntuva̱ꞌa‑Ña̱ kua̱ꞌá na̱ kúꞌvi̱, na̱ ntóꞌo kua̱ꞌá nu̱ú kue̱ꞌe̱, ra ta̱vá‑Ña̱ kua̱ꞌá ta̱chí u̱ꞌvi̱ ini na̱ yuví. Ta könítaxi Jesús ka̱ꞌa̱n míí ta̱chí u̱ꞌvi̱ ikán, chi xíni̱‑ña̱‑Ña̱.
Ntákani Jesús tu̱ꞌun va̱ꞌa Ntióxi̱ ñuu ña̱ ntóꞌni chí Galilea
(Lc. 4:42-44)
35Tá ínaá ni̱ꞌi ka, nta̱ko̱o Jesús ka̱na‑Ña̱ kua̱ꞌa̱n‑Ña̱ nu̱ú köo ña̱ꞌa na̱ yuví, ta ikán káꞌa̱n‑Ña̱ xíꞌin Táta‑Ña̱. 36Ta nta̱ntukún Simón Ña̱ xíꞌin na̱ xíka xíꞌin‑Ña̱, 37ra tá nta̱ni̱ꞌí‑na̱‑Ña̱, ka̱chi‑na̱ saá xíꞌin‑Ña̱:
―Ntiꞌi‑na̱ ntántukún yóꞌo̱.
38Ra ka̱chi‑Ña̱ saá xíꞌin‑na̱:
―Ná ko̱ꞌó ñuu válí ña̱ íyo yachin ná ntakani tu‑i̱ tu̱ꞌun va̱ꞌa Ntióxi̱ nu̱ú na̱ ikán va, saá chi xa̱ꞌá ña̱ yóꞌo va̱xi‑i̱.
39Ta xi̱ka‑Ña̱ ntikuíi ñuu válí ña̱ ntóꞌni Galilea, ra nta̱kani‑Ña̱ ntikuíi veꞌe ñu̱ꞌu nu̱ú ntákiꞌin táꞌan na̱ ñuu, ta ta̱vá‑Ña̱ ta̱chí u̱ꞌvi̱ ini‑na̱.
Sántuva̱ꞌa Jesús iin ra̱ íyo kue̱ꞌe̱ tiáꞌyu iín
(Mt. 8:1-4; Lc. 5:12-16)
40Ki̱xa̱a̱ iin ra̱ tia̱a ra̱ íyo kue̱ꞌe̱ tiáꞌyu iín. Xíka sítí‑ra̱, xáku ntáꞌvi‑ra̱ nu̱ú‑Ña̱, káchi‑ra̱ saá:
―Xíni̱‑yu̱ ña̱ kuvi sákutiaꞌa‑ún kue̱ꞌe̱ tiáꞌyu iín‑i̱, átu kúni̱‑ún.
41Ta ku̱ntáꞌvi ini Jesús ra̱, sa̱ntaka̱a̱‑Ña̱ ntaꞌá‑Ña̱, ra tu̱tu̱vi ntaꞌá‑Ña̱‑ra̱, káchi‑Ña̱ saá:
―Kúni̱ va‑i̱. ¡Vichin, ná kutiaꞌa‑ña̱!
42Ta nti̱ku̱n xi̱kutiaꞌa kue̱ꞌe̱ tiáꞌyu iín‑ra̱, ra ntu̱va̱ꞌa‑ra̱. 43Saá ta̱chíñu Jesús ra̱, káchi‑Ña̱ saá xíꞌin‑ra̱:
44 ―¡Kuáꞌan! Ra nii iin‑na̱ ntätúꞌun xíꞌin, suu kuáꞌan ta sána̱ꞌa̱‑ún mií‑ún nu̱ú su̱tu̱, ra so̱kó‑ún tá ku̱va xa̱ꞌntia Moisés xa̱ꞌá ña̱ xi̱kutiaꞌa kue̱ꞌe̱ iín‑ún, ná kuni‑na̱ ña̱ köo ka kue̱ꞌe̱ ntóꞌo‑ún.
45Suu tá ka̱na‑ra̱, ki̱xáá‑ra̱ ntátúꞌun‑ra̱ xíꞌin ntiꞌi‑na̱ ña̱ nto̱ꞌo‑ra̱. Xa̱ꞌá ña̱ ikán köníkuvi ki̱ꞌvi ni̱ku̱vi ka Jesús nta̱a̱ nii iin ñuu. Ntáa nu̱ú yukú va xi̱ka‑Ña̱, suu ntikuíi na̱ yuví ni̱xa̱a̱ va‑na̱ nu̱ú‑Ña̱.

© (Active), Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About San Marcos Mixteco de Coicoyán de las Flores

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.