Parallel
1
Ashwóŋè kyɛ̀’ ńgíŋe ńgwɔ́ shwóŋè letsẅɛ́
1Njÿó la gwɔ́ zyète, ashwóŋè gwɔ́ pɔ́ wó, yé shwóŋè pɔ́ Ssé laa wó. Á piŋ ńgwɔ́ pɔ́ Ssé. 2Yé shwóŋè pɔ́ Ssé gwɔ́ tà fó pɔ́ nzyeté. 3Akɔ́ɔkɔ́ɔ gwaa gwɔ́ wó, ńcʉa pɔ́ ná yé. Atsɔ́ mǒ té gwɔ́ wó té gwɔ́ gie á cʉ̌a pɔ́ ná yé wɔ́. 4Legwɔ́ à laa ná yé, le gwɔ́ ŋwɛ́ á gwɔ́ kyɛ̀’ gie á kyɛ’ɛ pʉ̀a mesoŋ. 5Akyɛ̀’ ne ńkyɛ’ɛ nzěm, nzěm ké tè kúbe#1.5 ńké tè kúbe kɔ’ɔ́ ńgwɔ́ mé gíŋ ńtóŋ ngie à la tè kúe, ka pɔ́ ngie ké tè jú’ wɔ́ .
6E Ssé gÿo ńtúmo tsɔ̌ nyìŋ, lezíŋ se gwɔ́ lé Jâŋ. 7Á tó ńgwɔ́ njÿò ńgyá, á léshwóŋó mmó gie à zsě ńtí kyɛ̀’ ŋwɛ́, légwɔ́ gie wɔ̌wɔ́ɔ ge záb ntʉ́m we ná kyɛ̀’ ŋwɛ́. 8À la tè kyɛ̀’ wɔ́, à la tó yé pɔ́ leshwóŋ pʉ̀a nò ná kyɛ̀’. 9Yé shwóŋè ŋwɛ́ láa kwà’ kyɛ̀’ gie á tóo tsɛ̀ɛ njÿó lékyɛ’ɛ mânyìŋ ntsèm.
10Ye shwóŋè laa tsɛ̀ɛ njÿó, tá pʉ̀a mesoŋ ké tè yé zsé. Mbà pɔ́ la ké ńcʉa pɔ́ ná yé tá ńgwɔ́ wó. 11À la tóo kwà’ lá’ pɔ́b, epʉ̀a lá’ pé té yé kúe. 12Tá’, etsɔ́ pʉ̀a kúe yé, ńzáb ntʉ́m ná yé, á leen ńké ńnáa wɔ́b tʉ̀ lécʉ́’ púɔ Ssé. 13Legwɔ̌ pú’u, à tě fóo nà ntí gie mámbàŋa pɔ́ manzwě kwǒŋ ńzyé wɔ́, ńké tě fóo ná lekwoŋ we nyìŋ mesoŋ wɔ́, mé gɔɔn légwɔ́ púɔ Ssé, mbà Ssé zɔ kwǒŋ yɛ̌ ntí lezyé.
14Ashwóŋè la cʉ́’ʉ nyìŋ mesoŋ, ńtó ńtsẅé tsetsɛ̀ɛ pege, pege gyá legú’ we, á gwɔ́ legú’ Múɔ wémɔ’ɔ́ gẅie à fóo lejʉ́ŋ Tá, ḿbú ńgẅiin poŋo ntʉ́m, ńnyɛ pɔ́ nò nénʉ́.
15Jâŋ gÿo ńgɔɔn mmó gie à zsě nà nyìŋ ŋwɛ́, ńdɔg ngyè tetʉ́ʉ ngie: Wɛ̂ áa nyìŋ gẅie n kɔ̌ɔn shwóŋó gẅi la, pá’ mèŋ n kɔ̌ɔn ńgɔɔn ngie: Nyìŋ aa nzèm mèŋ ńne ńtóo, à cʉa wɔ̀ɔn, mélà’mie mé la gwaa zyé wɔ̀ɔn, á gwɔ́ pɔ́ wó. 16Angàŋ keen ńtó, à lɔg pá’ à gẅiin poŋo ntʉ́m, ńcÿó gʉm yégè metsèm tɛ̀’, ńcÿó sele ńcÿó, mélà’mie à gẅiin nkwòŋe tɛ’. 17E Ssé la cʉa ná Mǒsê, ńná *lepʉ̌, anò nénʉ́ pɔ́ nò lécÿó gʉm yégè piŋ ńcʉa pɔ́ nà Yěsô Kristo. 18Atsɔ̌ nyìŋ laa Ssé gyá, tà ndà’ Múɔ wémɔ’ɔ́ gẅie aa Ssé ńgwɔ́ léjʉ́ŋ Tá, à la gÿo mé zsé yé.
Jâŋ ne ńtsẅii nkʉ̀ gẅie à gẅiin.
19Jâŋ gÿo ńgɔɔn nò ńtí Yěsô. Á gwɔ́ tsɔ́ fʉ̀’, pàsá’a lá’ pà Yuda pie ée Yerósalem túm pànuŋe pwɔ́’ lâ pʉ̀a nà ngẅɛ̀ Lěvi, ńgie pɔ́ gʉa ńzɛ́te Jâŋ ngie: À gwɔ́ pɔ́ wɔ̌? 20Jâŋ shʉ̀ashʉ̀a ńgɔɔn mbwo mânyìŋ ntsèm té mʉ́’te ngie: Mèŋ n tè *Nzà’nkÿo gẅie Ssé la ka’ wɔ́. 21Pɔ́ zɛ́te yé ngie tà ɔ̀ gwɔ́ pɔ́ wɔ̌? Ɔ̀ gwɔ́ pɔ́ *Elîɛ keen? Jâŋ gɔɔn ngie ngǎŋ. Pɔ́ gɔɔn ngie, ɔ̀ gwɔ́ pɔ́ *ntsẅì nkʉ̀ Ssé gẅie mé ne ńzẅí’te lá keen? Jâŋ gɔɔn ngie ngǎŋ.
22Pɔ́ leen ńké ńgɔɔn né yé ngie: Shwóŋo wég nyìŋ gẅie ɔ́ɔ wɛ̌, ńzsé ngie peg ge gẅiin nò gie peg ge tó shwóŋ pʉ̀a pie pɔ́ ně ńtúmo wég. Kwà’ gù lê twó ɔ́, ɔ̀ kwǎŋ ngie ɔ́ɔ wɔ̌? 23Jâŋ lɔgɔ shwóŋè gie *ntsẅì nkʉ̀ Ssé Esǎya la gɔɔn ńtsɔ́’ ngie: Mèŋ n gee nyìŋ gẅie aa nkwòŋo tsẅɛ, ésá’a ńgɔɔn ngie: «Pi siŋte mánzsè Cʉ̀apʉà à tyé ndʉŋ ndʉŋ». 24Pʉ̀a pie mé la túmo wɔ́b mbwo Jâŋ la, lâ pà *farisay. 25Pɔ́ gíŋe ńzɛ́te Jâŋ ngie, tà ɔ̀ tè *Nzà’nkÿo wɔ́, ńké tè *Elîɛ́ wɔ́, ńké tè *ntsẅì nkʉ̀ Ssé gẅie mé ne ńzẅí’te wɔ́, tà mélà’a kɔ́ ɔ̀ nu’u pʉ̀a ntse? 26Jâŋ tsɔ́’ɔ mbwo pɔ́b ngie à gʉa ná mèŋ, mbà mèŋ n nu’u pʉ̀a pɔ́ ndà’ tsɛ̀ɛ ntse. Atsɔ̌ nyìŋ ké ńgwɔ́ tsetsɛ̀ɛ pi, pi nyé té zsé yé. 27Ayé nò ge pɔ́ɔnte yɔ́ɔn, mèŋ fǒ tè kú’u léŋwé’e ssé ńkyɛ́’ nkÿo melɔ̌ɔn mé wɔ́. 28Mé lɔ́ɔn ńzɛ́te yé mɔɔn menò pá’ɔɔn á Mbetáni, á nà yétsɔ́ nzǐŋ ntse Jurdeŋ á jʉ’ gie à lɔ̌ɔn ńnu’u pʉ̀a ntse wó.
Yěsô aa mûɔ njʉ̀njÿò Ssé.
29Njÿó gÿo ńdʉ́a, Jâŋ gyá Yěsô ne ńtóo, á gɔɔn ngie: Wɔɔn aa Mûɔ *Njʉ̀njÿò gẅie Ssé lɔgɔ sẅɛ’ɛ ndòon menò mie pʉ̀a la gÿo. 30Àa yé gẅie mèŋ n kɔ̌ɔn shwóŋó gẅi la, pá’ mèŋ n kɔ̌ɔn ńgɔɔn ngie: Nyìŋ aa nzèm mèŋ ńne ńtóo, à cʉa wɔ̀ɔn, mélà’mie mé la gwaa zyé wɔ̀ɔn, á gwɔ́ pɔ́ wó. 31Kwà’ mèŋ n da tè ne ńzsé nyìŋ gẅie à ge gÿo gwɔ́ wɛ̌ wɔ́. Tá mèŋ n ka tǒ yɔ́ɔn, ńne ńnu’u pʉ̀a ntse lélɔg ńgÿo pà Israel zsé yé.
32Jâŋ gíŋe ńgɔɔn tsɔ́ nò gie à zsé ná Yěsô, ńgie: Mèŋ n da gyá zẅìge Ssé sẅɛ́’ ńnéŋe ná yé, ńgwɔ́ pá’ Kàpʉ̀ŋ. 33Kwà’ mèŋ n da zɔɔn tè ne ńzsé yé wɔ́, tá Ssé gẅie à la túmo wɔ̀ɔn ńgie mèŋ n gʉa ńnu’ pʉ̀a ntse, yé zɔ̌ gɔɔn né mèŋ ngie: Ɔ̀ ge gÿo gyá zẅìge Ssé tó ńnéŋe ná nyìŋ. Àa yé gẅie à ge ná pʉ̀a mbwo zẅìge Ssé. 34Mèŋ n da gyá, tà mèŋ n ne sá’a shwóŋó pʉ̀a ngie aa Míŋ Ssé.
Melùŋ mvfò ngàŋa kwò Yěsô
35Njÿó gÿo ńdʉ́a, Jâŋ pâ tsɔ́ *ngàŋa kwò yé yépʉ́a nyé ńgwɔ́ pɔ́ jʉ’ gie à kaa wó. 36Á má’ lejÿɔ́g, ńgyá Yěsô pá’ à ne ńcʉa, ńgɔɔn ngie: Wɔɔn aa Mûɔ *Njʉ̀njÿò Ssé. 37Ngáŋa kwò Jâŋ yépʉ́a jú’u yɔ̀ɔn shwóŋè, ńcʉ́me nzèm Yěsô. 38Yěsô sele nnɛ́, ńgyá pá’ pɔ́ ée nzèm yé, ńzɛ́te wɔ́b ngie: Pi fa’a kɔ́? Pɔ́ tsɔ́’ɔ mbwo yé ngie: Rabbi (ńdɔgɔ ngie tsítsà), ɔ̀ tsẅé nzɔ̌? 39Yěsô gɔɔn ngie: Pi tó, pi ge gyá. Pɔ́ leen ńké ńgʉa ńgyá jʉ’ gie à tsẅé wó. Á gwɔ gwɔ́ ńgwɔ́ nèm tá mbÿɛ̀ njÿó, pâ pɔ́ ńnéŋe tà yɛ̌ lyɛ’ɛ́ lá’ mag.
40Á la gʉa ná pʉ̀a mépʉ́a pie pɔ́ la jú’u shwóŋè Jâŋ, ńcʉ́me nzèm Yěsô la, lezíŋ tsɔ̌ tà’ nyìŋ láa le Ndeléya, á gwɔ́ fɛ́ Símo Piɛ. 41Ndeléya ŋwɛ́ gʉa ńnyé té shwóŋó tsɔ̌ nyìŋ, ḿvɔg ńgyá fɛ́ we Símo, ńgɔɔn né yé ngie: Peg gyǎ *Nzà’nkÿo, á lɔgɔ ńgíŋe ńgɔɔn ngie Kristo. 42Ńdɔgɔ Símo, ńgʉa lejʉ́ŋ Yěsô, Yěsô cwoŋo ńdíe Símo tà ńgɔɔn né ye ngie: Ɔ̀ɔ Símo míŋ Jâŋ. Mé ge gÿo tóŋo gú le Kéfas. Yěsô tóŋo le Kéfas pá’ɔɔn, á lɔgɔ ńgíŋe ńgɔɔn ngie Piɛ#1.42 Kéfas ná shwóŋè pà Yuda lɔgɔ ńgwɔ́ tóon. Piɛ ná shwóŋè Gelekia lɔ́gɔ ńgíŋe ńgɔɔn yé ngie tóon. .
43Njÿó gÿo ńdʉ́a, Yěsô záb ngie à ge gʉa tsɛ̀ɛ pàga ngwòŋ Galilea, ńne ńgee, ḿbumte Filib, ńgɔɔn né yé ngie cʉ́me nzèm mèŋ. 44Filib ŋwɛ́ laa nyìŋ Mbetsayida, á tÿǒsoŋo pà Ndeléya pɔ́ Piɛ. 45Filib gʉa ńgyá Natanayɛl, ńgɔɔn né yé ngie: Peg gyǎ nyìŋ gẅie mé la ŋwe’e nò ná yé tsɛ̀ɛ ŋwà’ne mbʉ̌ Mǒsê, mbɔɔ tsɛ̀ɛ meŋwà’ne pà *ntsẅì nkʉ̀ Ssé. Peg gyǎ yé, á gwɔ́ Yěsô, mìŋ Yesyɛ̂b, á mûɔ Nǎzarɛd. 46Natanayɛl gɔɔn né yé ngie: Tà mé lǎ zɔɔn ńgyá mmó mbòŋo fó Nǎzarɛd? Filib tsɔ́’ɔ mbwo yé ngie: Tóo, ɔ̀ ge gyá. 47Yěsô gyá pá’ Natanayɛl ne ńtóo, ńgɔɔn nò ná yé ngie: Wɔɔn aa kwà’ mûɔ Israel gẅie anò nkÿo nkÿo té ná yé wɔ́. 48Natanayɛl zɛ́te Yěsô ngie: Ɔ̀ zsé wɔ̀ɔn nzɔ̌? Yěsô tsɔ́’ɔ mbwo yé ngie: Filib ně ńgwaa tóŋo gú pá’a mèŋ n ně ńgyá gú gyá. Ɔ̀ kěen ńnéŋe le tsìŋe tÿǒ mbÿě ngem. 49Natanayɛl tsɔ́’ ngie: Rabbi, ɔ́ɔ Mìŋ Ssé, ɔ́ɔ fùɔ pà Israel. 50Yěsô tsɔ́’ɔ mbwo yé ngie: Ɔ̀ zẅíŋe fʉ̀’ɔɔn, mélà’mie mèŋ n gɔ̌ɔn ngie n ně ńgyá pá’ ɔ̀ ńnéŋe le tsìŋe mbÿě ngem. Ɔ̀ ge gìŋe gyá menò mie é fáŋ ńtɔ́g mɛ̌. 51Yěsô gíŋe ńkẅi’i ńgɔɔn ngie: Tà mèŋ shwóŋó gẅí, kwà’ nénʉ́, pi ge gÿo gyá ncwò tÿǒ lepwó tsɔ́’ɔ ńtyé, *mecÿɔ́’ Ssé ne fóo wó, ésẅɛ́’ɛ ḿbiŋe ńkwɔ́’ɔ, ńtóo ná *Míŋ Nyìŋ.