YouVersion Logo
Search Icon

Jɛnɛsis 1

1
Aw PAPA GƆD Bin Mek Di Wɔl Ɛn Mɔtalman
1Wɛn PAPA GƆD bigin mek di wanol wɔl#1:1 Wɔl Na Ibru laŋwej na ya so, “Ɛvin ɛn Ath” min di skay, di grɔn ɛn ɔltin we de insay dɛm. 2di wɔl nɔ bin gɛt shep ɛn natin nɔ bin de de yet. Daknɛs bin de oba di wata ɛn PAPA GƆD in Spirit bin de oba di wata. 3Nain Gɔd se, “Mek layt kam” nain layt kam. 4PAPA GƆD si di layt i si se i gud. Dɛn PAPA GƆD mek di layt ɛn di daknɛs de difrɛn say, 5i gi di layt nem “De” ɛn di daknɛs i gi nem “Nɛt.” Ivin tɛm kam ɛn do klin, dat na bin di fɔs de.
6Dɛn PAPA GƆD se, “Mek sɔntin de we go sheb di wata tu say.” 7So PAPA GƆD mek dis tin ya. I mek wata de ɔnda am ɛn wata de pantap am. 8I gi dis tin ya nem ‘Skay’#1:8 Skay Di Ibru dɛn tink se dis tin ya so na traŋa matirial we go ebul fɔ ol wata ɛn i nɔ go skata. Ivin tɛm kam ɛn do klin, dat na bin di sɛkɛn de.
9Dɛn PAPA GƆD se, “Mek di wata we de ɔnda di skay gɛda na wan ples, ɛn mek dray ples sɛf de,” ɛn dat bin bi. 10PAPA GƆD gi di dray ples nem “Grɔn,” ɛn di wata we bin gɛda na wan ples i gi am nem, “Si.” PAPA GƆD bin si se i gud. 11Dɛn PAPA GƆD se, “Mek ɔlkayn plant gro na di grɔn; gras gras ɛn dɛn wan we de bia sid. Dɛn lɛ dɛn tik we de bia frut we gɛt sid sɛf de. Di sid dɛn fɔ bia ɔda plant ɛn tik dɛn,” ɛn dat bin bi. 12So di grɔn bin ful wit plant ɛn tik we de pul sid, ɛn dɛn sid de sɛf bin bia ɔda plant ɛn tik dɛn lɛkɛ dɛnsɛf. PAPA GƆD si se i gud. 13Ivin tɛm kam ɛn do klin, dat na bin di tɔd de.
14Dɛn PAPA GƆD se, “Mek layt dɛn kam na di skay fɔ sheb de ɛn nɛt, ɛn we go sho di de dɛn, di ia dɛn, ɛn di sizin dɛn. 15Mek dɛn go shayn na di skay fɔ gi layt na di wɔl,” ɛn dat bin bi. 16So PAPA GƆD mek di tu big layt dɛm lɛ di san we na di big wan go de, de tɛm, ɛn di mun we na di smɔl wan, shayn na nɛt. I mek di sta dɛnsɛf. 17PAPA GƆD put dɛn layt ya so ɔpskay fɔ shayn na di wɔl, 18ɛn fɔ sho layt de ɛn nɛt, ɛn fɔ sheb layt ɛn daknɛs. PAPA GƆD bin si se i gud. 19Ivin tɛm kam ɛn do klin, dat na bin di de we mek fo.
20Dɛn PAPA GƆD se, “Mek ɔlkayn tin we gɛt layf de bɔku bɔku wan insay di wata, ɛn mek bɔd dɛn flay ɔpskay.” 21So PAPA GƆD mek big big si krichɔ dɛn fɔ de insay wata, ɛn ɔlkayn pan ɔl di ɔda si animal dɛm, ɛn ɔlkayn difrɛn bɔd dɛn we de flay. PAPA GƆD bin si se i gud. 22PAPA GƆD blɛs dɛn ɛn se, “Una bɔn bɔku bɔku pikin dɛn fɔ mek una go bɔku na di wata we de na di si ɛn mek di bɔd dɛnsɛf bɔn bɔku pikin dɛm.” 23Ivin tɛm kam ɛn do klin, dat na bin di de we mek fayv.
24Dɛn PAPA GƆD se, “Mek ɔlkayn animal kam na di wɔl: big wan o, smɔl wan o, wayl wan o, dɛn wan we go tap wit pipul na os o, ɛniwan nɔmɔ,” ɛn dat bin bi. 25So PAPA GƆD mek ɔlkayn animal kam na wɔl: big wan o, smɔl wan o, wayl wan o, ɛn dɛn wan we go tap wit pipul na os. Dɛn ɔl fɔ bɔn pikin we tan lɛkɛ dɛnsɛf. PAPA GƆD bin si se i gud.
26Dɛn PAPA GƆD se, “Naw, lɛ wi mek mɔtalman we go tan lɛkɛ wi. Lɛ dɛn gɛt pawa oba dis wɔl, oba dɛn fish, dɛn bɔd, ɛn ɔl dɛn krichɔ dɛm, di wan we go tap wit pipul ɛn dɛn wayl bist, di big wan dɛm ɛn di smɔl wan dɛm.” 27So PAPA GƆD mek mɔtalman: i mek am lɛkɛ insɛf. I mek man ɛn uman. 28PAPA GƆD blɛs dɛm, ɛn tɛl dɛn se, “Una bɔn bɔku pikin dɛn, fɔ mek una de ɔlsay na di wɔl ɛn kɔntrol di wɔl. Una go gɛt pawa fɔ kɔntrol ɔl di fish dɛm, ɔl di bɔd dɛm ɛn ɔl dɛn animal dɛm. 29Dɛn PAPA GƆD se, “Luk ya, a dɔn gi una ɔl dɛn plant we de pul sid na di wanol wɔl, ɛn dɛn tik we de bia frut fɔ mek una go it. 30Dɛn a gi ɔl dɛn gras to dɛn animal ɛn bɔd dɛn fɔ it,” ɛn dat bin bi. 31PAPA GƆD luk ɔl wetin i bin dɔn mek, ɛn i si se ɔltin gud ɛn fayn. Ivin tɛm kam ɛn do klin - dat na bin di de we mek siks.

Currently Selected:

Jɛnɛsis 1: KRIO13

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy