YouVersion Logo
Search Icon

Gjoni 1

1
Mishërimi i Fjalës
1Në fillim ishte Fjala.
Fjala ishte me Perëndinë.
Fjala ishte Perëndi.
2Fjala ishte që në fillim
me Perëndinë.
3Gjithçka u bë nëpërmjet tij
dhe asgjë e krijuar nuk u bë pa të.
4Në të gjendej jeta
dhe jeta ishte drita e njerëzve.
5Drita ndriçon në errësirë
dhe errësira nuk e mundi dot#1.5 ose: nuk e kuptoi.
6Perëndia dërgoi një njeri
që quhej Gjon.
7Ai erdhi të jepte dëshmi
për dritën,
që të gjithë të besojnë
nëpërmjet tij.
8Ai nuk ishte drita,
por dëshmitar i dritës.
9Fjala ishte drita e vërtetë,
e cila vjen në botë
dhe ndriçon çdo njeri.
10Ai ishte në botë
dhe bota u bë
nëpërmjet tij,
por bota nuk e njohu.
11Ai erdhi te të vetët,
por të vetët nuk e pranuan.
12Atyre që e pranuan
dhe besuan në emrin e tij,
u dha të drejtën
të bëhen bij të Perëndisë.
13Ata nuk lindën prej gjakut,
as prej vullnetit njerëzor
a prej dëshirës së burrit,
por prej Perëndisë.
14Dhe Fjala u mishërua
e banoi mes nesh.
Ne e pamë lavdinë e tij,
lavdi e Birit të vetëmlindur të Atit,
plot hir e të vërtetë.
15Gjoni dëshmoi për të. Ai tha me zë të lartë: «Ky është ai për të cilin thashë: ai që vjen pas meje është më i madh se unë, sepse ishte para meje».
16Ne të gjithë morëm hir mbi hir prej plotësisë së tij. 17Ligji u dha përmes Moisiut, por hiri dhe e vërteta erdhën përmes Jezu Krishtit. 18Askush nuk e ka parë ndonjëherë Perëndinë. Biri i vetëmlindur që është në gjirin e Atit, ai na e bëri të njohur.
Dëshmia e Gjon Pagëzorit
(Mt 3.1-12; Mk 1.2-8; Lk 3.15-17)
19Kjo është dëshmia e Gjonit kur të parët e judenjve nga Jerusalemi i dërguan priftërinj e levitë që ta pyesnin: «Kush je ti?». 20Ai nuk ngurroi të përgjigjej, por rrëfeu: «Unë nuk jam Krishti». 21Ata e pyetën: «Atëherë, kush je ti? A mos je Elia?». Gjoni tha: «Jo, nuk jam». «A mos je profeti?». Ai u përgjigj: «Jo». 22Atëherë i thanë: «Kush je ti? Se duhet t'u japim një përgjigje atyre që na dërguan. Ç'thua për veten tënde?». 23Gjoni tha: «Unë jam zëri që thërret në shkretëtirë: bëni gati udhën për Zotin!». Kështu kishte thënë edhe profeti Isai.
24Të dërguarit ishin nga farisenjtë. 25Ata e pyetën: «Nëse ti nuk je Krishti, as Elia e as profeti, atëherë, përse pagëzon?». 26Gjoni u përgjigj: «Unë pagëzoj me ujë, por mes jush qëndron ai që ju nuk e njihni. 27Ai vjen pas meje, por unë nuk jam i denjë as t'i zgjidh lidhëset e sandaleve». 28Të gjitha këto ndodhën në Betani, në anën tjetër të lumit Jordan, ku Gjoni po pagëzonte.
Qengji i Perëndisë
29Të nesërmen Gjoni pa Jezuin që po vinte drejt tij e tha: «Ja Qengji i Perëndisë që merr mbi vete mëkatin e botës! 30Ky është ai për të cilin ju thashë: “Pas meje vjen dikush që është më i madh se unë, sepse ishte përpara meje”. 31Unë nuk e njihja atë, prandaj erdha të pagëzoj me ujë që t'ia zbuloj Izraelit».
32Gjoni dëshmoi: «Pashë Shpirtin tek zbriste prej qiellit si pëllumb e që qëndroi mbi të. 33Unë nuk e njihja atë, por ai që më dërgoi të pagëzoj me ujë më tha: “Ai mbi të cilin do të shohësh Shpirtin duke zbritur e duke qëndruar mbi të, është ai që do të pagëzojë me Shpirtin e shenjtë”. 34Unë e kam parë dhe dëshmoj se ky është Biri i Perëndisë».
Dishepujt e parë
35Të nesërmen, Gjoni po qëndronte sërish atje bashkë me dy prej dishepujve të tij 36dhe kur pa Jezuin që po kalonte, tha: «Ja Qengji i Perëndisë!». 37Dy dishepujt, kur dëgjuan çfarë tha Gjoni, i shkuan pas Jezuit. 38Jezui u kthye e kur pa se po i shkonin pas, i pyeti: «Çfarë kërkoni?». Ata i thanë: «Rabbi, “që do të thotë mësues”, ku banon?». 39Jezui u tha: «Ejani e shihni!». Ata shkuan, panë ku banonte dhe atë ditë qëndruan me të. Ora ishte rreth katër e pasdites.
40Andrea, vëllai i Simon Pjetrit, ishte njëri prej atyre të dyve që ndoqën Jezuin, pasi dëgjuan çfarë tha Gjoni. 41Ai takoi të parin vëllanë e vet, Simonin, e i tha: «Gjetëm Mesinë!», domethënë Krishtin. 42Pastaj e çoi atë te Jezui, i cili sapo e pa, i tha: «Ti je Simoni, biri i Gjonit. Ti do të quhesh Kefa», që do të thotë Pjetër, shkëmb.
Thirrja e Filipit dhe Natanaelit
43Të nesërmen, Jezui vendosi të shkojë në Galile. Ai takoi Filipin e i tha: «Më ndiq!». 44Filipi ishte nga Betsaida, nga qyteti i Andreas e i Pjetrit. 45Filipi gjeti Natanaelin e i tha: «E gjetëm atë për të cilin kanë shkruar Moisiu në ligj dhe profetët, Jezuin nga Nazareti, birin e Jozefit». 46Natanaeli e pyeti: «A mund të dalë ndonjë gjë e mirë nga Nazareti?». «Eja e shih!», iu përgjigj Filipi. 47Jezui pa Natanaelin që po shkonte drejt tij e tha për të: «Ja një izraelit i vërtetë tek i cili nuk ka mashtrim!». 48Natanaeli e pyeti: «Nga më njeh?». Jezui iu përgjigj: «Të pashë kur ishe nën fik, përpara se të të thërriste Filipi». 49Natanaeli tha: «Mësues, ti je Biri i Perëndisë! Ti je mbreti i Izraelit!». 50Jezui i tha: «Ti beson vetëm sepse të thashë se të pashë nën fik? Do të shohësh gjëra edhe më të mëdha!». 51Pastaj Jezui i tha: «Me të vërtetë po ju them: do të shihni qiellin e hapur dhe engjëjt e Perëndisë duke u ngjitur e duke zbritur mbi Birin e njeriut».

Currently Selected:

Gjoni 1: AL1

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy