YouVersion Logo
Search Icon

Juan 1

1
Wdizh Naban ngok myet
1Lee Wdizh Naban ngu axta mbizh yilotlaka, nu lee Wdizh Naban nzola kwaan Dios, nu lee Wdizh Naban nak Dios. 2Nu lee Wdizh Naban nzola kwaan Dios axta yilo. 3Nu rese kwaan nzho mdexkwaa Dios kwaan Wdizh Naban, nu rese kwaan nzho nik tuba namdexkwaat techo. 4Lee Wdizh Naban nak yalnaban, nu lee yalnaban nak xni kwaan nzaa xni lo rese myet yizhyo. 5Nu lee xni ne nzaa xni lo yalnakaw nu lee yalnakaw nyent mod saaw lo xni ne.
6Nu Dios mxaal tub xaa le Juan, 7zee zaa xaa kwent cheen xaa yaad, xaa nak xni, zee rese xaa wii lo xaa. 8Naleet Juan nak xni, per lee Juan nak tub xaa mzaa kwent cheen xni, 9nu lee xni kwaan wlipa nzaa xni lo rese myet, yaad yizhyo ne.
10Lee Wdizh Naban myaad lo yizhyo ne, nu nixa leeka Wdizh Naban nak xaa mdexkwaa yizhyo ne, per lee re xaa yizhyo ne namlebeyyt Wdizh Naban. 11Myaad Wdizh Naban lo xkyizhyo xaa, per namkayaat re xmyet xaa xaa. 12Per lee rese xaa mkayaa Wdizh Naban nu mwii lo xaa, mzaa xaa yalnabeyy lo xaa gak xaa xinn Dios. 13Nu lee re xaa ne ngol stub welt zee gak xaa xinn Dios, per nanakta nel nzhekla myeta o nel nzhekla xuz xaa o xnaa xaa, kwaane naka nel sbaa nzhekla Dios.
14Lee Wdizh Naban ngok myet, nu mban xaa nu ngu xaa lo re be, nu ngune nu yalnkela cheen xaa, nu ngune nu wli nak xaa. Noka ngune nu lo xni cheen xaa, nu kwaane mlu nebse lee xaa nak Xgann Dios. 15Juan mzaa kwent cheen xaa nu nzhé:
—Kwent cheen xaa mza na, leezha ngunii na, lee xaa nze ngwluzh lo na per mas nonra xaa lo na, nel lee xaa nzhola axta yilo gorna zeeraka gal na.
16Nel nadoo doo nak xaa, mlu xaa yalnkela cheen xaa lo nu, nu tubka nlu xaaya. 17Yilo mzaa Dios ley lo Ches; per leezha myaad Jesucrist, Dios mlu yalnkela cheen xaa nu mod wli nak xaa. 18Nik tub xaa zer ne lo Dios; nebse Xgann xaa ngune lo xaa, xaa techosa lo xaa, nu lee xaa nak xaa mlu xomod nak Dios.
Juan Xaa Nchubnis, mzaa kwent cheen Jesús
(Mt. 3:11-12; Mr. 1:7-8; Lc. 3:15-17)
19Lee re xaa nabeyy nu, xaa Israel, xaa nzho yezh Jerusalén, mxaal xaa re ngwleyy nu re xaa nle yudar xaa zee yanabdizh xaa lo Juan zee ne xaa cho nak Juan. 20Nu klar doo nzhé Juan lo re xaa:
—Nanakt na Crist, Xaa Mxaal Dios Nabeyy.
21Zee mbare re xaa mnabdizh:
—¿Cho nak lu zeey? ¿Che lu nak Li, xaa mzaa kwent kwaan nzhé Dios lo lee xaa yilo?
Juan mkeb nzhé:
—Nanakt na Li.
Zee lee re xaa mbare nzhé:
—¿Che lu nak stub xaa mzaa kwent kwaan nzhé Dios lo lee xaa yilo, xaa nak kwent yaad?
Lee xaa mkeb nzhé:
—Nanakt na xaa ba.
22Zee lee re xaa nzhé:
—¿Cho nak lu zeey? Nkin yé nu tub kwaan lo re xaa mxaal nu. ¿Che nzho mod né lu lo nu, cho nak lu?
23Juan mkeb modxa nzhé Chay, xaa mzaa kwent kwaan nzhé Dios lo lee xaa yilo:
—Na nak kwenta tub bos kwaan nii paro nanzhot myet: “Bxal gu tub naz nali ze Xaa Nabeyy”. [Is. 40:3]
24Zee lee re xaa mxaal re xaa fariseo mnabdizh lo Juan, 25nu nzhé xaa:
—Chelee lu nanakt lu Xaa Mxaal Dios Nabeyy, nixa nanakt lu Li, nixa nanakt lu tub xaa mkayaa wdizh lo Dios yilo, ¿chozhiin nchubnis lu?
26Juan mkeb nzhé:
—Na nchubnis kwaan nis, per lo re gu nzho stub xaa nanlabeyyt gu. 27Xaa ne nze gwluzh lo na, nu nonra xaa lo na zee nixa tich xkyelyed xaa nanzhaalt xek na.
28Re kwaane ngok tub pa le Betania, stub lad roo yuu Jordán, pa mchubnis Juan.
Jesús nak xmbakxiil Dios
29Stub mbizh, Juan ngune lo Jesús mzebii gax lo Juan, zee nzhé Juan:
—¡Wii re gu, xaa ne nak Xmbakxiil Dios, xaa kiib jwalt cheen rese myet yizhyo ne! 30Xaa ne nak xaa mza na kwent leezha ngunii na lo gu: “Gwluzh lo na nze stub xaa mas nonra lo na, nel lee xaa nzho axta yilo leezha zeeraka gal na”. 31Nu nixa nanlabeyyt na xaa, per na nchubnis zee lee re xaa Israel labeyy xaa.
32Nu noka mzaa Juan kwent, nzhé xaa:
—Ngune na lee Mbi Naban nyaad naz yiba mod tub palom, nu mlaya cho xaa. 33Nu na seetaka nanet na cho nak xaa, per xaa mxaal na zee chubnis na kwaan nis, nguné lo na: “Loka xaa kwaan ne lu la Mbi Naban cho, nu kwaz Mbi Naban kwaan lee xaa, xaa zee nak xaa chubnis kwaan Mbi Naban”. 34Nu na nguneya, kwaanzee nza na kwent lee xaa nak Xgann Dios.
Xaa yilotlaka mseed lo Jesús
35Nu stub mbizh, Juan nzo leeka zee, kwaan chop xaa kwaan mseed lo xaa. 36Gorna ngune Juan lee Jesús nzhaded, zee nzhé xaa:
—¡Wii gu, xaa ba nak Xmbakxiil Dios!
37Gorzee lee rop xaa mseed lo Juan, mbin nzhé Juan kwaane, zee mreke xaa tich Jesús. 38Jesús mzere yenn; nu gorna ngune xaa lee rop xaa ne nzeke tich xaa, zee mnabdizh xaa lo xaa:
—¿Chozhiin nzeke gu tich na?
Lee rop xaa nzhé:
—Dix Maestr, ¿pa nzho lu?
39Jesús mkeb nzhé:
—Te gu zee ne gu.
Zee ngwa rop xaa ne, zee ngune xaa pa nzho xaa, nu mlaz xaa kwaan lee xaa las cuatro axta mkaw yizhyo.
40Lee rop xaa mbin kwaan nzhé Juan nu mreke xaa tich Jesús, tub xaa le Ndres, wech Simón Pér. 41Nu leeka gorzee nguchezh Ndres wech xaa Pér, nu nzhé xaa lo xaa:
—Ngune nu lo Xaa Mxaal Dios Nabeyy, xaa nak Crist.
42Zeera mbe Ndres Pér pa nzo Jesús, gorna ngune Jesús lo xaa nu nzhé xaa lo xaa:
—Lu nak Simón, xgann Juan, per nal role lu Cefas. (Wdizh ne nak “Pér”.)
Jesús mrezh Lip nu Nat
43Stub mbizh, Jesús mroo nzha naz yizhyo Galilea, zee ngune xaa lo Lip nu nzhé xaa lo xaa:
—Reke tich na.
44Lip nak tub xaa yezh Betsaida, lazh Ndres rop Pér. 45Lip ngwakwaan Nat, nu nzhé lo xaa:
—Ngune nu lo xaa kwaan mzaa Ches kwent cheen lo re yech cheen ley, nu leeka lee xaa mzaa re xaa yilo kwent kwaan nzhé Dios lo lee xaa. Xaa zee nak Jesús, xinn Che, xaa yezh Nazaret.
46Nat nzhé:
—¡Nyent mod yo tub xaa wen yezh Nazaret!
Lip nzhé:
—Chaa, zee ne lu.
47Gorna ngune Jesús lee Nat mzhin gax lo xaa, nzhé xaa:
—Nee nze tub xaa wlipa nak tub xaa sawlazh be, xaa Israel, xaa nankadet.
48Zee nzhé Nat:
—¿Xomod nlabeyy lu na?
Jesús mkeb nzhé:
—Gorna zeeraka kwezh Lip lu, ngune na lo lu gorna nzob lu xan tub yag ig.
49Nat nzhé:
—Maestr, ¡lu nak Xgann Dios, lu nak rey lo sawlazh be, re xaa nak dii cheen Israel!
50Jesús mkeb nzhé:
—Nel nii na lo lu ngune na nzob lu xan tub yag ig, zee nzak lu na nak Xgann Dios. Per nara ne lu re kwaan mas grora ke kwaane.
51Noka nzhé Jesús:
—Wlipa na nii na lo gu, zne gu lee yiba xal, nu lee re mandad cheen Dios la nu yixoob lo na; nel na nak Xaa Mzhin Ngok Myet.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;