YouVersion Logo
Search Icon

Ore i mexü̃ ga Matéu ümatüxü̃ 1

1
Ngechuchu ya Cristu natanüwa ngóxü̃ ga duü̃xü̃güchiga
(Lc. 3.23-38)
1Ñaa nixĩ ga yema nũxcümaü̃güxü̃ ga duü̃xü̃gü ga Ngechuchu ya Cristu natanüwa ngóxü̃. Rü yematanüwa rü Dabí nixĩ ga wüxi, rü Abraáü̃ nixĩ ga to.
2Rü Abraáü̃ rü Ichaánatü nixĩ.
Rü Ichaá rü Acóbunatü nixĩ.
Rü Acóbu rü Yudánatü rü guxü̃ma ga Yudáenexẽgünatü nixĩ.
3Rü Yudá rü Fárenatü rü Chéranatü nixĩ. Rü Tamára iyixĩ ga naé ga yema taxre.
Rü Fáre rü Eróü̃natü nixĩ.
Rü Eróü̃ rü Aráü̃natü nixĩ.
4Rü Aráü̃ rü Aminadánatü nixĩ.
Rü Aminadá rü Nachóü̃natü nixĩ.
Rü Nachóü̃ rü Charmóü̃natü nixĩ.
5Rü Charmóü̃ rü Boónatü nixĩ. Rü Raá iyixĩ ga naé.
Rü Boó rü Obéxnatü nixĩ, rü naé rü Rux iyixĩ.
Rü Obéx rü Ichaxínatü nixĩ.
6Rü Ichaxí rü ãẽ̱xgacü ga Dabínatü nixĩ.
Rü ãẽ̱xgacü ga Dabí rü Charomóü̃natü nixĩ. Rü Bechabé ga Uría nama̱xchire̱x ixĩcü iyixĩ ga naé ga Charomóü̃.
7Rü Charomóü̃ rü Roboáü̃natü nixĩ.
Rü Roboáü̃ rü Abíanatü nixĩ.
Rü Abía rü Achánatü nixĩ.
8Rü Achá rü Yochapánatü nixĩ.
Rü Yochapáx rü Yoráü̃natü nixĩ.
Rü Yoráü̃ rü Uchíanatü nixĩ.
9Rü Uchía rü Yotáü̃natü nixĩ.
Rü Yotáü̃ rü Acáxnatü nixĩ.
Rü Acáx rü Echequíanatü nixĩ.
10Rü Echequía rü Manachénatü nixĩ.
Rü Manaché rü Amóü̃natü nixĩ.
Rü Amóü̃ rü Yochíanatü nixĩ.
11Rü Yochía rü Yeconíanatü rü Yeconíaenexẽgünatü nixĩ. Rü yexguma nixĩ ga Yudíugüxü̃ Babiróniaanewa nagagüxü̃.
12Rü nawena nax Babiróniawa Yudíugüxü̃ nagagüxü̃, rü Yeconía rü Charatiénatü nixĩ. Rü Charatié rü Chorobabénatü nixĩ
13Rü Chorobabé rü Abiúnatü nixĩ.
Rü Abiú rü Eriaquíü̃natü nixĩ.
Rü Eriaquíü̃ rü Achónatü nixĩ.
14Rü Achó rü Chadóxnatü nixĩ.
Rü Chadóx rü Aquíü̃natü nixĩ.
Rü Aquíü̃ rü Eriúxnatü nixĩ.
15Rü Eriúx rü Ereachánatü nixĩ.
Rü Ereachá rü Matáü̃natü nixĩ.
Rü Matáü̃ rü Acóbunatü nixĩ.
16Rü Acóbu rü Yúchenatü nixĩ. Rü Yúche rü María ngĩte nixĩ. Rü ngĩma ga María rü naé iyixĩ ga Ngechuchu ya Cristu.
17Rü yemaacü Abraáü̃wa inaxügü ga yema duü̃xü̃gü rü 14 nixĩ ñu̱xmata Dabíwa nangu. Rü yemawena to ga 14 inaxügü ga Dabíwa rü ñu̱xmata Babiróniawa Yudíugüxü̃ nagagüguwa nangu. Rü yemawena to ga 14 inaxügü ga yexguma Babiróniawa Yudíugüxü̃ nagagüguwena rü ñu̱xmata Cristu buxguwa nangu.
Ngechuchu ya Cristuarü buxchiga
(Lc. 2.1-7)
18Rü ñaãcü nixĩ ga yexguma nabuxgu ga Ngechuchu ya Cristu. Rü naé ga María rü marü Yúchemaxã ixãtechaü̃. Natürü naxü̃pa ga nügüna nax nangugüxü̃ rü marü Tupanaãxẽ i Üünexü̃arü pora ngĩxü̃ nabáxi rü yemaca̱x ixãxacü.
19Rü Yúche ga María ngĩtechaü̃ ixĩcü rü wüxi ga yatü ga aixcümacü nixĩ. Rü yemaca̱x tama nanango̱xẽẽchaü̃ ga yema nax naxãxacüxü̃ ga María. Rü nagu narüxĩnü ga bexmamare ngĩxü̃ nax ínatáxü̃.
20Rü yexguma yemagu ínaxĩnüyane, rü wüxi ga daxũcüã̱x ga Tupanaarü orearü ngeruxü̃, rü nanegüwa naxca̱x nango̱x rü namaxã nidexa. Rü ñanagürü nüxü̃: —Pa Yúche Pa Dabítanüxü̃x, ¡taxṹ i ngĩxü̃ cuxoxü̃ i María nax ngĩmaxã cuxãmaxü̃! Erü Tupanaãxẽ ya Üünecü ngĩxna nangu rü ngẽmaca̱x nixĩ i naxãxacüxü̃.
21Rü ngĩma tá ngĩxü̃́ nangẽxma ya wüxi ya ngĩne, rü cuma rü tá Ngechuchugu cunaxüéga. Rü ngẽma naéga rü “maxẽẽruxü̃”, ñaxü̃chiga nixĩ, erü nüma tá norü pecadugüwa ínananguxü̃xẽxẽ i norü duü̃xü̃gü —ñanagürü.
22Rü guxü̃ma ga yema orearü ngeruxü̃ nüxü̃ ixuxü̃ãcü nangupetü nax yanguxü̃ca̱x ga Cori ya Tupanaarü ore ga nũxcümaü̃xü̃ ga norü orearü uruü̃wa nüxü̃ yaxuxü̃ ga ñaxü̃:
23“Rü tá tauemacü ngĩxü̃ inayarütaxu i ngẽma nge i taguma yatüxü̃ cua̱xcü.
Rü tá nayatü.
Rü Emanué tá nixĩ i naéga.
Rü ngẽma naéga rü ‘Tupana rü tatanüwa nangẽxma’, ñaxü̃chiga nixĩ”,
ñanagürü.
24Rü yexguma pewa naba̱i̱xãchigu ga Yúche, rü nanaxü ga yema Tupanaarü orearü ngeruxü̃ ga daxũcüã̱x namaxã nüxü̃ ixuxü̃. Rü Maríamaxã naxãxma̱x.
25Natürü taguma ngĩxü̃nexü̃ nacua̱x ñu̱xmata nabu ga gumá ngĩne. Rü Ngechuchugu nanaxüéga.

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy