IsiHlabelelo seziHlabelelo 4
ZUL59

IsiHlabelelo seziHlabelelo 4

4
Isihlabelelo somyeni ngobuhle bomakoti.Umnyeni:
1 # IsiHlab. 1:15; 6:4 Bheka, umuhle, sithandwa sami!
Bheka, umuhle!
Unamehlo amajuba emva kwemvakazi yakho;
izinwele zakho zinjengomhlambi wezimbuzi
owehla entabeni yakwaGileyadi.
2Amazinyo akho anjengomhlambi wezimvukazi
ezisand' ukugundwa,
ezikhuphuka zigeziwe,
zinamawele zonke,
kungekho neyodwa phakathi kwazo efelweyo.
3Izindebe zakho zinjengomucu obomvu,
umlomo wakho muhle;
izihlathi zakho zinjengenxenye yepomegranati*
emva kwemvakazi yakho.
4 # IsiHlab. 7:4; Hez. 27:11 Intamo yakho injengombhoshongo
kaDavide owakhiwe ngemihlobiso,
okuphanyekwa kuwo amahawu ayinkulungwane,
onke eyizihlangu zamaqhawe.
5 # IsiHlab. 7:3 Amabele akho amabili anjengezixhumu ezimbili
ezingamawele ensephe,
ezidla phakathi kweminduze.
6 # IsiHlab. 2:17; 5:1; 8:14 Lize liphole ilanga
namathunzi abaleke,
ngiyakuya entabeni yemure*
nasegqumeni lenhlaka.
7Umuhle wonke, sithandwa sami,
akukho sisihla kuwe.
8 # Dut. 3:9; 1 IziKr. 5:23 Woza umuke nami eLebanoni,
makoti wami,
umuke nami eLebanoni,
wehle esiqongweni sase-Amana,
nasesiqongweni saseSeniri naseHermoni,
simuke emihumeni yezingonyama,
nasezintabeni zezingwe.
9Ungaphucile inhliziyo yami,
dadewethu, makoti wami;
ungaphucile inhliziyo yami ngelinye
lamehlo akho,
ngomgexo munye wentamo yakho.
10 # IsiHlab. 7:6 Lumnandi kangakanani uthando lwakho,
dadewethu, makoti wami!
Luhle kangakanani uthando lwakho,
kunewayini,
nephunga lamafutha akho
kunamakha onke!
11 # IzA. 16:24 Izindebe zakho, makoti wami,
ziyaconsa izinyosi;
uju nobisi kukhona
phansi kolimi lwakho,
nephunga lezambatho zakho
linjengephunga laseLebanoni.
12Uyinsimu ehluthulelweyo,
dadewethu, makoti wami,
umthombo ohluthulelweyo
nesiphethu esibekwe uphawu.
13Amahlumela akho ayihlathi lamapomegranati*
anezithelo ezinqabileyo,
ihena* kanye nenadi,*
14inadi* nesafroni,*
nomhlanga nokinamona,*
kanye nemithi yonke yenhlaka,
nemure* nomhlaba,
nawo onke amakha amahle.
15Siphethu sensimu,
mthombo wamanzi aphilayo,
sifufula saseLebanoni!
Ukuphendulana komyeni nomakoti.Umakoti:
16 # IsiHlab. 6:1 Vuka, moya wasenyakatho,
uze wena Ningizimu,
uphephethe ensimini yami,
ukuze amakha ayo athaphuke;
othandiweyo wami makangene ensimini yakhe,
adle izithelo zayo ezinqabileyo.

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE