KwabaseRoma 3
ZUL59

KwabaseRoma 3

3
AbaJuda banelungelo kunabanye, ngokuba banikiwe umthetho
1Ngalokho kuyini umJuda adlula abanye ngakho na? Kukho, ukusoka kunokusiza kuni na? 2#Dut. 4:7; 31:24; Josh. 24:26; AmaH. 147:19; Isaya 30:8; 43:9; Jer. 30:2; Rom. 9:4Kukhulu ngezindlela zonke. Kuqala ngokuba baphathisiwe amazwi kaNkulunkulu.
3 # Num. 23:19; Rom. 9:6; 11:29; 2 Thim. 2:13 Kunjani pho? Uma abanye bengakholwanga, ukungakholwa kwabo kuyakwenza ize ukukholeka kukaNkulunkulu na? 4#AmaH. 51:4; 116:11; Joh. 3:33Qha nakanye; kepha makube ngukuthi: UNkulunkulu uqinisile, wonke umuntu ungumqambimanga, njengokuba kulotshiwe ukuthi:
“Ukuze uthiwe ungolungileyo emazwini akho,
unqobe ekwahlulelweni kwakho.”
5 # Jobe 8:3; Rom. 9:14 Kepha uma ukungalungi kwethu kubonakalisa ukulunga kukaNkulunkulu, siyakuthini na? Imbala uNkulunkulu ungongalungile yini owehlisa ulaka na? Ngikhulumisa okomuntu. 6#Gen. 18:25; Jobe 34:10; IzE. 17:31Qha nakanye, ngokuba uNkulunkulu uyakulahlulela kanjani izwe, pho, na? 7Kepha uma iqiniso likaNkulunkulu lavama ngamanga ami, kube yinkazimulo yakhe, ngisahlulelelwani futhi mina njengesoni na? 8#Rom. 6:1Kungabi ngukuthi, njengalokhu sihlanjalazwayo nanjengalokhu abanye bathi siyasho ukuthi asenze okubi, ukuze kuvele okuhle na? Ukulahlwa kwabo kubafanele.
AbaJuda banesono njengabanye
9 # Joh. 8:34; Rom. 1:18; 7:14; Gal. 3:22 Kunjani kanti? Siyabadlula na? Qha nakanye, ngokuba bese sibamangalele abaJuda namaGreki ngokuthi bonke baphansi kwesono, 10#AmaH. 14:1; 53:1njengokuba kulotshiwe ukuthi:
“Akakho olungileyo,
akakho noyedwa;
11akakho oqondayo,
akakho ofuna uNkulunkulu;
12bonke baphambukile,
baphenduke imbuqa bonkana;
akakho owenza okuhle,
akakho noyedwa.
13 # AmaH. 5:9; 140:3 Umphimbo wabo uyiliba elivulekileyo,
ngezilimi zabo bayakhohlisa,
isihlungu sezinyoka siphansi kwezindebe zabo;
14 # AmaH. 10:7 umlomo wabo ugcwele ukuthuka nokubaba;
15 # IzA. 1:16; Isaya 59:7 izinyawo zabo zishesha ukuchitha igazi,
16incithakalo nosizi kusezindleleni zabo,
17indlela yokuthula abayazi.
18 # AmaH. 36:1 Ukwesaba uNkulunkulu akukho phambi kwamehlo abo.”
19 # Hez. 16:63 Kepha siyazi ukuthi lokhu okushoyo umthetho ukukhuluma kubo abasemthethweni ukuba yonke imilomo ivinjwe, izwe lonke libe necala kuNkulunkulu, 20#AmaH. 143:2; Rom. 7:7; Gal. 2:16ngokuba ngemisebenzi yomthetho akukho nyama eyakulungisiswa phambi kwakhe; ngokuba ngomthetho kukhona ukwazi isono.
Umuntu ulungisiswa ngoJesu Kristu
21 # Gen. 15:6; Isaya 53:11; Jer. 23:6; IzE. 10:43; Rom. 1:17; Fil. 3:9 Kepha manje kubonakalisiwe ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngaphandle komthetho, kufakazelwa ngumthetho nabaprofethi, 22#Rom. 10:12; Gal. 3:28; Kol. 3:11ngisho ukulunga kukaNkulunkulu ngokukholwa nguJesu Kristu kubo bonke abakholwayo; ngokuba akukho mahluko; 23#Gen. 1:26; Rom. 11:32; Gal. 3:22ngokuba bonke bonile, basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu; 24#Math. 20:28; Rom. 5:1; Ef. 1:7; 1 Thim. 2:5; Thith. 3:4; 1 Pet. 1:18balungisisiwe ngesihle ngomusa wakhe ngokuhlengwa okukuKristu Jesu, 25#IzE. 13:38; 2 Kor. 5:19; Kol. 1:19; 1 Joh. 1:9; 2:2; 4:10ammisileyo uNkulunkulu abe yinhlawulo ngokukholwa egazini lakhe, kubonakaliswe ukulunga kwakhe ngokuyekelwa kwezono ezenziwe ngaphambili 26ekubekezeleni kukaNkulunkulu, ukuba kubonakaliswe ukulunga kwakhe esikhathini samanje, ukuze yena abe ngolungileyo, abe ngumlungisisi walowo okholwa nguJesu.
27 # 1 Kor. 1:29; Ef. 2:8 Ngakho kuphi ukuzibonga na? Kuvalelwe phandle. Ngamthetho muni na? Ngowemisebenzi na? Qhabo, kodwa ngomthetho wokukholwa. 28#IzE. 13:39; Rom. 4:5Ngakho-ke sithi umuntu ulungisiswa ngokukholwa ngaphandle kwemisebenzi yomthetho. 29Kumbe uNkulunkulu ungowabaJuda kuphela na? Kasiye nowabezizwe na? Yebo, nowabezizwe, 30#IzE. 15:11; Rom. 4:11; Gal. 3:8uma impela uNkulunkulu emunye oyakulungisisa abasokileyo ngokukholwa nabangasokile ngokukholwa. 31#Math. 5:17; Rom. 8:3Ngakho-ke umthetho siwenza ize ngenxa yokukholwa na? Qha nakanye, kodwa siyawuqinisa umthetho.

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE