AmaHubo 46
ZUL59

AmaHubo 46

46
INkosi yethu iyinqaba
Kumholi wokuhlabelela. Elamadodana kaKora. Nge-Alamoti.* Igama.
1UNkulunkulu uyisiphephelo sethu namandla ethu;
ufunyaniswa elusizo impela ekuhluphekeni.
2Ngakho-ke asiyikwesaba
nokuba kuguquka umhlaba,
nezintaba zidilikela ekujuleni kolwandle,
3 nokuba amanzi alo ehlokoma,
ekhephuza,
nezintaba zizamazama ngokukhukhumala kwalo. Sela*
4 Ukhona umfula omanzi awo athokozisa umuzi kaNkulunkulu,
indlu engcwele yoPhezukonke.
5 UNkulunkulu uphakathi kwawo,
awuyikuzanyazanyiswa;
uNkulunkulu uyakuwusiza ngovivi lokusa.
6Izizwe ziyaxokozela;
imibuso iyazamazama;
uphumisela izwi lakhe,
umhlaba uncibilike.
7 UJehova Sebawoti unathi;
uNkulunkulu kaJakobe uyinqaba yethu. Sela*
8 Wozani nibone izenzo zikaJehova,
izincithakalo azenzileyo emhlabeni.
9 Uphelisa ukulwa kuze kube semikhawulweni yomhlaba;
uyaphula umnsalo,
anqume umkhonto,
izinqola zempi azishise ngomlilo.
10 Thulani, niqonde ukuthi mina nginguNkulunkulu;
ngiyakuphakama phakathi kwabezizwe,
ngiphakame emhlabeni.
11UJehova Sebawoti unathi;
uNkulunkulu kaJakobe uyinqaba yethu. Sela*

© Bible Society of South Africa 1959, 1997. Used with permission. All rights reserved.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.