AmaHubo 31
ZUL59

AmaHubo 31

31
Ukumethemba uJehova
Kumholi wokuhlabelela. Ihubo likaDavide.
1 Ithemba lami ngilibeka kuwe Jehova;
mawungangijabhisi naphakade;
ngikhulule ngokulunga kwakho.
2Beka kimi indlebe yakho,
ungophule masinyane,
ube yidwala eliqinileyo kimi,
indlu yezinqaba yokungisindisa.
3 Ngokuba wena uyidwala lami nenqaba yami;
ngenxa yegama lakho uyakungihola,
ungiqondise.
4Uyakungikhipha enetheni abangicuphe ngalo,
ngokuba wena uyinqaba yami.
5 Ngibeka umoya wami esandleni sakho;
uyangihlenga, Jehova Nkulunkulu othembekayo.
6Ngiyabazonda abakhonza onkulunkulu abayize,
kepha mina ngithemba uJehova.
7 Ngizakwethaba,
ngijabule ngomusa wakho,
ngokuba ukubonile ukuhlupheka kwami,
wazinaka izinsizi zomphefumulo wami;
8awunginikelanga esandleni sesitha,
wazimisa izinyawo zami endaweni ebanzi.
9 Yiba nomusa kimi, Jehova,
ngokuba ngiyahlupheka;
iso lami liyafa usizi,
nomphefumulo wami nomzimba wami.
10 Ngokuba ukuphila kwami kuphelela osizini,
neminyaka yami ekububuleni;
amandla ami aphelile ngokona kwami,
namathambo ami ancunzekile.
11Ngenxa yezitha zami zonke sengaba yisihlamba,
ikakhulu kubakhelwane bami ngaba ngobesabisayo abangane bami;
abangibona endleleni bayangibalekela.
12Sengakhohlakala enhliziyweni njengofileyo;
nginjengesitsha esifileyo.
13 Ngokuba ngikuzwile ukuhleba kwabaningi
ngokwesabisayo nxazonke;
besenza icebo ngami
bahlosa ukubulala umphefumulo wami.
14Kepha mina ngithemba wena Jehova;
ngithi: “UnguNkulunkulu wami.”
15 Izikhathi zami zisesandleni sakho;
ngikhulule esandleni sezitha zami nakwabangizingelayo.
16 Khanyisa ubuso bakho phezu kwenceku yakho;
ngisindise ngomusa wakho.
17Jehova, mawungangijabhisi,
ngokuba ngiyakubiza;
mabajabhiswe ababi,
bathuliswe endaweni yabafileyo.
18Mazithuliswe izindebe zamanga ezijivaza olungileyo
ngokuzidla nangokweyisa.
19Yeka ubukhulu bomusa wakho
obagodlele wona abakwesabayo,
owenzele bona ababalekela kuwe,
phambi kwabantwana babantu.
20 Ubafihla ekusithekeni kobuso bakho
ngenxa yezigungu zabantu;
ubalondoloza edokodweni
ekuxabaneni kwezilimi.
21 Makabongwe uJehova,
ngokuba ungenzele umusa wakhe omangalisayo
emzini oqinileyo.
22Mina-ke ngithe ovalweni lwami:
Ngixoshiwe emehlweni akho;
nokho walizwa izwi lokunxusa kwami ekukhaleni kwami kuwe.
23Mthandeni uJehova nina nonke enimkhonzayo;
uJehova uyabalondoloza abakholekileyo,
amphindisele kakhulu ozidlayo.
24 Qinani, inhliziyo yenu ibe nesibindi,
nina nonke enithemba uJehova.

© Bible Society of South Africa 1959, 1997. Used with permission. All rights reserved.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.