AmaHubo 128
ZUL59

AmaHubo 128

128
Inhlanhla yekhaya lomuntu oqotho
Igama lokukhuphuka.
1 Babusisiwe bonke abamesabayo uJehova,
abahamba ngezindlela zakhe.
2Ngokuba uyakudla umsebenzi wezandla zakho;
uyakuba nenhlanhla nempumelelo.
3Umkakho uyakuba njengomnqumo othelayo phakathi kwendlu yakho,
abantwana bakho babe njengezithombo zomnqumo,
bezungeza itafula lakho.
4Ngokuba bheka,
kanjalo iyakubusiswa indoda
emesabayo uJehova.
5 UJehova makakubusise eseSiyoni;
uyakubona inhlanhla yaseJerusalema
zonke izinsuku zokuphila kwakho.
6 Uyakubona abantwana babantwana bakho.
Ukuthula makube phezu kuka-Israyeli.

© Bible Society of South Africa 1959, 1997. Used with permission. All rights reserved.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.