IzAga 27
ZUL59

IzAga 27

27
1 # Jak. 4:13 Ungazigabisi ngolwakusasa,
ngokuba awukwazi okungavela ngosuku.
2 # Jer. 9:23 Makakudumise omunye,
kungabi ngumlomo wakho,
kube ngumfokazi,
kungabi yizindebe zakho.
3 # Jobe 5:2; 6:3; Shum. 7:10 Itshe liyasinda nesihlabathi sinzima,
kepha ukukhathaza kwesiwula kuyasinda kunakho kokubili.
4 # IzA. 6:34; Jak. 1:20 Ulaka lulunya nentukuthelo iyisikhukhula,
kepha ngubani ongema phambi komhawu na?
5Ukusola okusobala kungcono
kunothando olufihliweyo.
6Amanxeba othandayo athembekile,
kepha ukwanga kwesitha kuyachichima.
7Umphefumulo osuthiyo uyanengwa yizinyosi,
kepha emphefumulweni olambileyo konke okubabayo kumnandi.
8Njengenyoni esuka ibaleka esidlekeni sayo,
unjalo umuntu obalekele indawo yakhe.
9Amafutha nempepho kuyathokozisa inhliziyo;
bunjalo ubumnandi bomuntu ngokululeka ngenhliziyo.
10 # IzA. 18:24 Ungashiyi umngane wakho nomngane kayihlo,
ungangeni endlini yomfowenu ngosuku lwengozi yakho;
ungcono umakhelwane oseduze kunomfowenu okude.
11 # IzA. 10:1; 23:15; 29:3 Ndodana yami, hlakanipha,
uthokozise inhliziyo yami
ukuba ngiphendule ongisolayo.
12 # IzA. 22:3 Oqondileyo uyabona ububi, acashe,
kepha abangenalwazi badlula nje, bahlupheke ngakho.
13 # IzA. 20:16; 22:26 Thatha ingubo yoyisibambiso somfokazi,
umbambe abe yisibambiso omela abezizwe.
14Obusisa umngane wakhe ngezwi elikhulu, evuka ekuseni,
kuyakubalelwa kuye ukuthi kuyisiqalekiso.
15 # IzA. 19:13 Ukuconsa okunganqamukiyo ngosuku lwemvula
nowesifazane oxabanayo kuyafana.
16Omvimbela yena uvimbela umoya;
isandla sakhe sokunene sihlangana namafutha nje.
17Insimbi ilola insimbi,
nomuntu ubuso bomunye.
18Olonda umkhiwane uyakudla izithelo zawo,
nolinda inkosi yakhe uyakudunyiswa.
19Njengasemanzini ubuso bubhekana nobuso,
injalo inhliziyo yomuntu kumuntu.
20 # IzA. 30:16; Shum. 1:8; Hab. 2:5 Indawo yabafileyo nokubhubha akusuthi,
namehlo omuntu awasuthi.
21 # IzA. 17:3 Ukhamba lokuncibilikisela lungolwesiliva,
nesithando ngesegolide,
nomuntu unjengodumo lwakhe.
22Noma ugqula isiwula ngembokodwe
etsheni lokusila phakathi komqhazulo,
ubuwula baso abuyikusuka kuso.
23Yazi nokwazi ukuma kwezimvu zakho,
ubeke inhliziyo yakho emihlambini yakho.
24Ngokuba ingcebo ayiyikuhlala kuze kube phakade;
umqhele uyahlala izizukulwane ngezizukulwane na?
25Lapho utshani bumuka,
nohlaza lubonakala,
nemifino yezintaba ibuthwa,
26kukhona izimvu zokuba wembathe,
nezimpongo ukuba zibe yintengo yomhlaba.
27Kuyakuba khona ubisi lwezimbuzi
olwanele ukudla kwakho nokudla kwendlu yakho,
nokuphila kwamantombazana akho.

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE