KwabaseFilipi 2
ZUL59

KwabaseFilipi 2

2
Ukulandela uKristu ekuthotshisweni kwakhe nasekuphakanyisweni kwakhe
1Ngakho-ke uma kukhona induduzo kuKristu, uma kukhona ukududuzeka kothando, uma kukhona inhlangano kaMoya, uma kukhona isisa nesihawu, 2#Rom. 12:16; 15:5; 1 Kor. 1:10; Fil. 3:16; 1 Pet. 3:8gcwalisani ukuthokoza kwami ukuba nibe nomqondo munye, ninothando lunye, nibe nhliziyonye, niqonde into inye; 3#Rom. 12:10; Gal. 5:26; 1 Pet. 5:5ningenzi lutho ngombango nangodumo lwezwe; kepha ngokuthobeka nishaye sengathi abanye bakhulu kunani, 4#1 Kor. 10:24,33yilowo nalowo angabheki okwakhe, kepha yilowo abheke nokwabanye. 5#Math. 11:29; Joh. 13:16; 1 Pet. 2:21; 1 Joh. 2:6Mawube kini lowo mqondo owawukhona nakuKristu Jesu 6#Joh. 1:1; 17:5; 2 Kor. 4:4; Kol. 1:15; 2:9; Heb. 1:3owathi enesimo sikaNkulunkulu, akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu, 7#Isaya 53:3; Math. 20:28; Rom. 15:3,8; 2 Kor. 8:9; Gal. 4:4kepha wazidela ethabatha isimo senceku, enziwe ngomfanekiso wabantu; 8#Math. 26:39; Joh. 10:17; Heb. 2:9,14,17; 12:2wathi efunyenwe enjengomuntu ngesimilo, wazithobisa, elalela kwaze kwaba sekufeni, yebo, ekufeni kwesiphambano. 9#AmaH. 110:1; Isaya 53:12; Joh. 17:1; IzE. 2:33; Ef. 1:20; Heb. 1:4Ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezu kwamagama onke, 10#Isaya 45:23; Joh. 5:23ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini, nawabasemhlabeni, nawabangaphansi komhlaba, 11#IzE. 2:36; Rom. 14:9; 1 Kor. 8:6; IsAmb. 5:13nezilimi zonke zivume ngokuthi UJESU KRISTU UYINKOSI, kube yinkazimulo kuNkulunkulu uYise.
Isiluleko sokuqaphelisisa ukusindiswa
12 # AmaH. 2:11; 1 Pet. 1:17 Ngakho-ke, bathandiweyo bami, njengalokho nilalele ngezikhathi zonke, kungesikho nxa ngikhona kuphela, kodwa ikakhulu manje nxa ngingekho, fezani ukusindiswa kwenu ngokwesaba nangokuthuthumela, 13#Joh. 15:5; 2 Kor. 3:5; Heb. 13:21ngokuba nguNkulunkulu osebenza kini nokuthanda nokwenza njengentando yakhe. 14#1 Pet. 4:9Yenzani konke ngokungakhononi nokungangabazi, 15#Dut. 32:5; Dan. 12:3; Math. 5:14; IzE. 2:40; Ef. 5:8; Fil. 1:10ukuze nibe ngabangasolekiyo nabangenacala, abantwana bakaNkulunkulu abangenasici phakathi kwesizukulwane esiyisigwegwe nesiphambeneyo, enikhanya phakathi kwaso njengezinkanyiso ezweni, 16#Gal. 2:2; 1 Thes. 2:19; 3:5nibambelele ezwini lokuphila, ngize ngibe nokuzibonga ngosuku lukaKristu ngokuthi angigijimelanga ize, angisebenzelanga ize. 17#Rom. 15:16; 2 Kor. 7:4; 1 Thes. 2:8; 2 Thim. 4:6Yebo, nokuba nginikelwa emhlatshelweni nasenkonzweni yokukholwa kwenu, ngiyathokoza, ngithokoza kanye nani nonke; 18#Fil. 3:1ngokunjalo-ke thokozani nani, nithokoze kanye nami.
UPawulu uyakubathumela oThimothewu no-Ephafrodithu
19Kepha ngiyethemba eNkosini uJesu ukuthuma uThimothewu kini masinyane, ukuze nami ngename nxa sengazi izindaba zenu. 20#1 Kor. 16:10Ngokuba anginamuntu onenhliziyo enjengeyakhe, onganakekela izindaba zenu ngobuqotho; 21#1 Kor. 10:24; 13:5; Gal. 4:17ngokuba bonke bafuna okwabo, abafuni okukaJesu Kristu. 22Kepha niyakwazi ukuthembeka kwakhe ukuthi ukhonzile kanye nami ngenxa yevangeli njengomntwana kuyise. 23Yena-ke ngiyethemba ukumthuma masinyane, uma sengibonile ukuthi okuqondene nami kophelelaphi; 24#Fil. 1:25kepha ngiyethemba eNkosini ukuthi nami ngizakuza eduzane.
25 # Fil. 4:18 Kodwa ngibone ukuthi kudingekile ukuba ngithume kinina u-Ephafrodithu, umzalwane nesisebenzi nebutho kanye nami, nesithunywa senu, isikhonzi ekusweleni kwami, 26lokhu wayenilangazelela nonke, eyaluza ngokuba nizwile ukuthi wayegula. 27Ngokuba nempela wayegula ephansi kokufa; kepha uNkulunkulu wamhawukela, kungeyena yedwa, wangihawukela nami, ukuze ngingabi nalusizi phezu kosizi. 28Ngalokho ngakhuthalela kakhulu ukumthuma, ukuze kuthi nxa senimbona futhi nithokoze, kimi kunciphe usizi. 29#Rom. 16:2; 1 Kor. 16:16; 1 Thes. 5:12Ngakho-ke mamukeleni eNkosini ngokuthokoza konke, abanjalo-ke nibaphathe ngokubatusa, 30ngokuba ngenxa yomsebenzi kaKristu wacishe wafa ezidela amathambo, ukuze agcwalise okusileleyo ekungikhonzeni kwenu.

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE