UJeremiya 21:6

UJeremiya 21:6 ZUL59

Ngiyakubashaya abakhileyo kulo muzi, abantu nezilwane; bayakufa ngesifo esikhulu.
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share