UJeremiya 21:12

UJeremiya 21:12 ZUL59

O, ndlu kaDavide, usho kanje uJehova, uthi: “ ‘Yenzani izahlulelo ekuseni, nophule ophangiweyo esandleni somcindezeli, funa ukufutheka kwami kuphume njengomlilo, kushise, kuze kungabikho owucimayo ngenxa yobubi bezenzo zenu.
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to UJeremiya 21:12