UJeremiya 10
ZUL59

UJeremiya 10

10
Ubuze bokukhonza izithombe
1Zwanini izwi uJehova alikhuluma kini nina ndlu ka-Israyeli. 2#Lev. 18:3; Isaya 47:13Usho kanje uJehova, uthi:
“Ningayifundi indlela yabezizwe,
ningashaywa luvalo ngezibonakaliso zasezulwini,
ngokuba abezizwe bezesaba.
3 # Isaya 40:19; 41:29; 44:9 Ngokuba imikhuba yabantu iyize,
lokhu kugawulwa umuthi ehlathini;
ngumsebenzi wesandla sesisebenzi ngembazo.
4Bawenza ube muhle ngesiliva nangegolide,
bawubethela ngezipikili nangezando
ukuba ungazamazami.
5 # AmaH. 115:5; Isaya 46:1,7 Ungumsebenzi okhandiweyo, awukhulumi;
uyathwalwa nokuthwalwa,
ngokuba awuhambi.
Ungawesabi, ngokuba awenzi okubi,
nokuhle awunakukwenza.”
6 # AmaH. 86:8; Jer. 32:19 Akakho onjengawe Jehova;
umkhulu, igama lakho likhulu ngobuqhawe.
7 # IsAmb. 15:3 Ngubani ongekwesabe,
Nkosi yezizwe,
ngokuba uyimfanelo yakho,
ngokuba phakathi kwabo bonke
abahlakaniphileyo bezizwe
nakuyo yonke imibuso yabo akakho onjengawe.
8 # Hab. 2:18; Zak. 10:2 Bayiziphukuphuku, bayiziwula bonke;
ngukulaya kwezithombe;
kungumuthi nje,
9 # 1 AmaKh. 10:22 nezingcwecwe zesiliva
ezilethwe zivela eTharishishi
negolide lase-Ofiri,
umsebenzi wesisebenzi nowezandla zomkhandi,
kugqokiswe okuluhlaza nokububende,
kungumsebenzi wabahlakaniphileyo konke.
10 # Nah. 1:5 Kepha uJehova unguNkulunkulu weqiniso,
unguNkulunkulu ophilileyo neNkosi yaphakade;
ngentukuthelo yakhe umhlaba uyazamazama,
izizwe azinakuma ngokufutheka kwakhe.
11“Niyakusho kanje kubo, nithi: ‘Onkulunkulu abangenzanga izulu nomhlaba, labo bayakubhubha emhlabeni nangaphansi kwezulu.’ ”
12 # Gen. 1:1,6; Isaya 45:12; Jer. 51:15 Wawenza umhlaba ngamandla akhe,
walimisa izwe ngokuhlakanipha kwakhe,
ngokuqonda kwakhe waleneka izulu.
13 # AmaH. 135:7 Lapho elizwakalisa izwi lakhe,
kungukuhlokoma kwamanzi ezulwini;
uzikhuphula izinkungu emikhawulweni yomhlaba,
enzele imvula unyazi,
awukhiphe umoya endlini yengcebo.
14 # Isaya 42:17; 45:16 Bonke abantu bayiziphukuphuku,
abanakwazi;
bonke abakhandi bajabhiswa nezithombe zabo ezibaziweyo,
ngokuba izithombe zabo ezibunjiweyo zingamanga,
nomoya awukho kuzo.
15Ziyize, umsebenzi wenkohliso;
ngesikhathi sokuhanjelwa kwabo ziyakubhubha.
16 # Dut. 4:19; 32:9 Oyisabelo sikaJakobe akanjengalezo,
ngokuba nguye obumbile konke;
u-Israyeli uyisizwe sefa lakhe,
nguJehova Sebawoti igama lakhe.
Ukumenyezelwa kokuthunjwa
17Qoqa umshuqulo wakho ezweni
wena ohlezi ekuvinjezelweni.
18Ngokuba usho kanje uJehova, uthi:
“Bheka, ngiyakubazwiba abakhileyo
ezweni ngalo mzuzwana,
ngibacindezele ukuze bakuzwe.”
19 # Jer. 14:17; Mika 7:9 Maye kimina ngenxa yokulimala kwami!
Ukushaywa kwami kunzima.
Kepha ngithi mina:
“Nempela lokhu kulusizi lwami,
ngiyakuluthwala.”
20Itende lami lichithakele,
zonke izintambo zami zigqabukile;
abantwana bami basukile kimi,
kabasekho;
kasekho owokwelula itende lami
nowokumisa izilenge zami.
21 # Jer. 23:1 Ngokuba abelusi bayiziphukuphuku,
abamfunanga uJehova;
ngalokho abaphumelelanga,
nomhlambi wabo wonke uhlakazekile.
22 # Jer. 1:14; 9:11 Bheka, kusondela izwi lombiko,
nokuzamazama okukhulu okuvela ezweni lasenyakatho,
ukuba kwenze imizi yakwaJuda ibe yincithakalo,
indawo yokuhlala kwamakhanka.
23 # IzA. 16:9 Ngiyazi, Jehova,
ukuthi indlela yomuntu ayikuye uqobo;
akukuyo indoda ukuba ihambe,
iqondise izinyathelo zayo.
24 # AmaH. 6:1; 38:1; Jer. 30:11 Ngilaye, Jehova,
kepha ngokwahlulela,
kungabi ngentukuthelo yakho,
funa ungenze into engelutho.
25 # AmaH. 79:6; Isaya 64:10 Thulula ukufutheka kwakho phezu
kwabezizwe abangakwaziyo
naphezu kwemindeni engalibizi igama lakho,
ngokuba bamdlile uJakobe;
yebo, bamdlile bamqeda,
balichitha ikhaya lakhe.

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE