U-Isaya 44
ZUL59

U-Isaya 44

44
1“Kepha yizwa manje, Jakobe, nceku yami,
wena Israyeli engikukhethileyo.
2 # Isaya 41:9; 43:1,5; Jer. 30:10; 46:27 Usho kanje uJehova owakudalayo,
wakubumba kwasesiwini, oyakukusiza, uthi:
Ungesabi, Jakobe, nceku yami,
wena Jeshuruni engikukhethileyo.
3 # Isaya 35:6; Joweli 2:28; Joh. 7:38; IzE. 2:17 Ngokuba ngiyakuthela amanzi phezu kokomileyo,
nezikhukhula phezu kokushileyo,
ngithulule uMoya wami phezu kwenzalo yakho,
nesibusiso sami phezu kwabantwana bakho;
4 # AmaH. 1:3; 87:4; Jer. 17:8 bayakuhluma phakathi kotshani
njengeminyezane ngasemifudlaneni yamanzi.
5Omunye uyakuthi: ‘NgingokaJehova;’
omunye uyakuzibiza ngegama likaJakobe,
omunye azilobele uJehova esandleni sakhe,
azidumise ngegama lika-Israyeli.”
UJehova yedwa unguNkulunkulu
6 # Isaya 41:4; 45:5,14,21; 48:12; IsAmb. 1:8,17; 22:13 “Usho kanje uJehova,
iNkosi ka-Israyeli,
noMhlengi wakhe, uJehova Sebawoti, uthi:
Ngingowokuqala, ngingowokugcina,
ngaphandle kwami akakho uNkulunkulu.
7 # Isaya 41:22; 43:9 Ngubani ongabiza njengami, akumemezele,
akubeke phambi kwami,
kusukela ekusekeleni kwami abantu basendulo, na?
Yebo, okuzayo nokuyakwenzeka mabakumemezele.
8 # Dut. 4:35; 32:39; 1 Sam. 2:2; AmaH. 18:31; Isaya 43:10,12; 1 Kor. 8:4 Ningesabi, ningabi naluvalo;
angithi ngikuzwisile kusukela endulo,
ngakumemezela, na?
Nina ningofakazi bami.
Kukhona uNkulunkulu ngaphandle kwami na?
Cha, alikho iDwala; angilazi.”
Izithombe
9 # Isaya 41:24,29; Jer. 10:14; 51:17 Abenza isithombe esibaziweyo bayize bonke;
izinto zabo ezithandekayo aziyikusiza;
ofakazi babo ababoni, futhi abazi;
bayakujabhiswa.
10 # AmaH. 115:4; 135:15 Ngubani owenzile uNkulunkulu,
ngubani obumbile isithombe esibaziweyo
esingesokusiza na?
11 # AmaH. 97:7; Isaya 1:29; 42:17; 45:16 Bheka, bonke abangane bakhe bayakujabha,
nezisebenzi zingabantu nje.
Mabahlangane bonke, beme;
bayakwesaba, bajabhe kanyekanye.
12Umkhandi wensimbi wenza imbazo,
asebenze emalahleni,
ayibumbe ngezando,
ayisebenze ngamandla ezingalo zakhe;
uyalamba, angabikho amandla;
akaphuzi amanzi, uyadangala.
13 # Isaya 40:19; 41:7; Jer. 10:3; IzE. 19:24 Umbazi uyelula intambo,
adwebe umuthi ngokubomvu,
awenze ngezibazo,
adwebe ngekompasi,*
awenze ngomfanekiso womuntu,
ngobuhle bomuntu,
ukuba uhlale endlini.
14Uyazigawulela imisedari,*
athathe imikhoba nama-oki,*
awaqinise phakathi kwemithi yehlathi;
uyatshala umfire,* imvula iwukhulise.
15Bese kuba ngokomuntu ukuba abase ngakho;
uthatha kuwo, othe;
uyawuphemba, enze isinkwa;
wenza unkulunkulu, akhuleke kuye,
enze nesithombe esibaziweyo,
akhothambele kuso.
16Ushisa inxenye yawo emlilweni;
phezu kwale nxenye uyadla inyama,
ose izoso, asuthe;
yebo, uyotha athi:
“Halala! Sengifudumele,
ngibonile umlilo.”
17Ngokuseleyo kuwo uyakwenza unkulunkulu nesithombe;
uyakhothamela kuso, akhuleke kuso,
athandaze kuso, athi:
“Ngophule; ungunkulunkulu wami.”
18 # Isaya 45:20 Abazi, abaqondi,
ngokuba unamekile amehlo abo ukuze bangaboni,
nezinhliziyo zabo ukuze bangaqondi.
19Akakho okhumbulayo,
nokwazi nokuqonda akukho kokuba kuthiwe:
“Ngishisile inxenye yawo ngomlilo,
ngenzile isinkwa phezu kwamalahle awo,
ngosile inyama, ngayidla;
ngingenza okuseleyo kuwo kube yisinengiso,
ngikhothamele umbhuku womuthi,” na?
20Udla umlotha;
inhliziyo ekhohlisiweyo imdukisile;
akanakophula umphefumulo wakhe nokuba athi:
“Akukho yini amanga kwesokunene sami na?”
Intokozo ngokuhlengwa kuka-Israyeli
21 # Isaya 43:1 “Khumbula lezi zinto, Jakobe,
wena Israyeli, ngokuba uyinceku yami;
ngikubumbile, uyinceku yami;
Israyeli, angiyikukhohlwa.
22 # Isaya 1:18; 43:25 Ngesulile iziphambeko zakho njengefu,
nezono zakho njengemilaza;
buyela kimi, ngokuba ngikuhlengile.”
23 # AmaH. 96:11; 98:7; Isaya 49:13 Thokozani, mazulu,
ngokuba uJehova ukwenzile,
nijabule nina zindawo eziphansi zomhlaba,
niqhumuke ngokuhlabelela nina zintaba,
nawe hlathi nayo yonke imithi ekuwe,
ngokuba uJehova umhlengile uJakobe,
ngokuhlabelela wazidumisa ngo-Israyeli.
UKoresi umalusi
24 # Jobe 9:8; AmaH. 104:2,5; 115:3; 135:6; Isaya 40:22; 42:5; Jer. 32:17 Usho kanje uJehova uMhlengi wakho
nowakubumba kwasesiswini, uthi:
“NginguJehova owenza konke,
oweneka izulu yedwa,
nowendlala umhlaba ngokwakhe,
25 # Isaya 29:14; 1 Kor. 1:19 oshafisa izibonakaliso zabaprofethi bamanga,
enze ababhuli ukuba bahlanye,
obuyisela emuva abahlakaniphileyo,
enze ukwazi kwabo kube ngubuwula;
26ogcwalisa izwi lenceku yakhe,
afeze ukululekana kwezithunywa zakhe,
oshoyo ngalo iJerusalema, athi:
‘Liyakuba nabantu,’
nangemizi yakwaJuda ukuthi:
‘Iyakwakhiwa,
ngibuye ngivuse incithakalo yakhona;’
27 # Isaya 43:16 oshoyo kuwo umsinga ukuthi:
‘Yisha, ngiyakomisa imifula yakho;’
28 # 2 IziKr. 36:22; Ezra 1:1; 5:13; Isaya 45:1,13 oshoyo ngoKoresi ukuthi:
‘Ungumalusi wami,
uyakufeza konke okwentando yami,
athi ngeJerusalema: Liyakwakhiwa,
nakulo ithempeli:
Isisekelo sakho siyakubekwa.’ ”

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE