U-Isaya 12
ZUL59

U-Isaya 12

12
Ihubo lokusindiswa kuka-Israyeli
1Uyakusho ngalolo suku ukuthi:
“Ngiyakubonga, Jehova,
ngokuba wangithukuthelela,
kepha intukuthelo yakho isibuyile, uyangiduduza.
2 # Eks. 15:2; AmaH. 118:14 Bheka, uNkulunkulu uyinsindiso yami;
nginethemba, angesabi,
ngokuba uJehova, uJehova ungamandla ami nehubo lami,
waba yinsindiso yami.”
3 # Isaya 55:1; Joh. 4:14; 7:37 Ngalokho niyakukha amanzi ngokujabula
emithonjeni yensindiso.
4 # 1 IziKr. 16:8; AmaH. 105:1 Niyakusho ngalolo suku ukuthi:
“Bongani uJehova,
nibize igama lakhe,
nizazise izenzo zakhe phakathi kwezizwe,
nimemezele ukuthi igama lakhe liphakeme.
5Hlabelelani kuJehova,
ngokuba wenzile izinto ezinkulu;
lokhu makwazeke emhlabeni wonke.
6 # Zef. 3:14; Zak. 9:9 Memeza, ujabule wena ohlezi eSiyoni,
ngokuba mkhulu oNgcwele ka-Israyeli phakathi kwakho.”

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE