UHabakuki 2
ZUL59

UHabakuki 2

2
Ukwahlulelwa kwezizwe
1 # Isaya 21:8; Hez. 3:17; 33:7 Ngiyakuma endaweni yami yokulinda,
ngigcule enqabeni,
ngikhangele ukubona ukuthi uyakukhulumani kimi
nokuthi ngiyakuphendulani ngokusola kwami.
2 # Isaya 8:1; 30:8 UJehova wangiphendula wathi:
“Wulobe umbono,
uwuqophe ezibhebheni ukuba kufundwe kalula.
3Ngokuba umbono usengowesikhathi esimisiweyo;
uphuthuma ekupheleni, awuyikukhohlisa;
noma ulibala, wulindele,
ngokuba uyakufika nokufika,
awuyikwephuza.
4 # IzA. 11:4; Isaya 13:1; Rom. 1:17; Gal. 3:11; Heb. 10:38 “Bheka, umphefumulo wakhe uziphakamisile,
awuqotho phakathi kwakhe,
kepha olungileyo uzakuphila ngokukholwa kwakhe.
5 # IzA. 27:20; Isaya 5:14 Yebo, iwayini liyakhohlisa,
lingumuntu okhukhumeleyo ongayikuma,
owandisa ukufisa kwakhe njengendawo yabafileyo;
unjengokufa: akasuthi;
uyazibuthela zonke izizwe,
uziqoqela bonke abantu.
6“Bona abayikuphakamisa isaga nomfanekiso wemfumbe ngaye, bathi:
“ ‘Wo kuyena owandisa okungesikho okwakhe
koze kube nini na? –
nozisindisa ngezibambiso!’
7Abayikuvuka ngokuzumayo abakulumayo,
bavuke abakuthuthumelisayo,
ube yimpango yabo, na?
8 # Isaya 33:1; Jer. 51:24 Ngokuba wena uphangile izizwe eziningi,
bonke abanye abantu bayakuphanga wena,
ngenxa yezingazi zabantu nendluzula eyenziwe ezweni,
nasemzini, nakubo bonke abakhe kuwo.
9 # IzA. 15:27; Dan. 4:27 “Wo kozuzela indlu yakhe inzuzo embi
ukuba abeke isidleke sakhe phezulu ukuyophulwa esandleni sobubi!
10Ucebele indlu yakho okubi ngokuchitha abantu abaningi,
wona kuwo umphefumulo wakho.
11 # Gen. 4:10 Ngokuba amatshe ayakukhala esodongeni,
nomshayo uyakuwaphendula usemithini.
12 # Jer. 22:13; Mika 3:10 “Wo kowakha umuzi ngezingazi,
aqinise idolobha ngobubi!
13 # Jer. 51:58 Bheka, akuveli kuJehova Sebawoti
ukuthi abantu bakhandlekela umlilo,
izizwe zizikhathaze ngokuyize, na?
14 # Isaya 11:9 Ngokuba umhlaba uyakugcwala ukwazi inkazimulo kaJehova,
njengamanzi asibekela ulwandle.
15“Wo komphuzisa umngane wakhe,
axube nokufutheka, amdakise,
ukuze abuke ubunqunu bakhe!
16 # Jer. 25:15,27; Nah. 3:5,11 Uyakusuthiswa ngehlazo esikhundleni senkazimulo,
uphuze nawe, wambule ijwabu,
indebe yesandla sokunene sikaJehova siphendulelwe kuwe,
kube yihlazo phezu kodumo lwakho.
17 # Isaya 14:8 Ngokuba indluzula eyenziwe eLebanoni iyakukusibekela,
ukuchithwa kwezilwane kukwesabise,
ngenxa yezingazi zabantu nendluzula eyenziwe ezweni,
nasemzini, nakubo bonke abakhe kuwo.
18 # Isaya 44:9; Jer. 10:3,14 “Sisizani isithombe esibaziweyo,
lokhu umbumbi waso esibaza,
nesithombe esibunjiweyo nomfundisi wamanga,
lokhu umbumbi waso ethemba kuso,
ukuze enze izithombe eziyizimungulu, na?
19Wo koshoyo kumuthi ukuthi: ‘Vuka!’
nakulo itshe eliyisimungulu: ‘Phaphama!’
Lokhu kungafundisa na?
Bheka, kunamekwe ngegolide nangesiliva,
kungekho neze umoya phakathi kwakho.
20 # AmaH. 11:4; 46:10; Zef. 1:7; Zak. 2:13 Kepha uJehova usethempelini lakhe elingcwele;
thula phambi kwakhe,
mhlaba wonke.”

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE