UDuteronomi 6
ZUL59

UDuteronomi 6

6
Isiyalezo sokugcina imiyalo kaNkulunkulu nesokumthanda
1“Nansi imiyalo, nezimiso, nezahlulelo uJehova uNkulunkulu wenu ayala ukuba nifundiswe khona, nikwenze ezweni eniya kulo ukulidla, 2ukuze umesabe uJehova uNkulunkulu wakho, ugcine zonke izimiso zakhe nemiyalo yakhe engikuyala ngakho, wena nendodana yakho nendodana yendodana yakho zonke izinsuku zokuhamba kwakho, kwandiswe imihla yakho. 3Yizwa-ke, Israyeli, uqaphele ukukwenza ukuba kube kuhle kuwe, nande ngamandla, njengalokho uJehova uNkulunkulu wawoyihlo wakuthembisa khona ezweni elivame ubisi nezinyosi.
4 # Dut. 4:35; Mark. 12:29; 1 Kor. 8:4; Gal. 3:20 “Yizwa, Israyeli: uJehova uNkulunkulu wethu, uJehova, munye; 5#Dut. 10:12; Math. 22:37; Luk. 10:27wothanda uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangawo onke amandla akho. 6#Dut. 11:18Lawa mazwi engikuyala ngawo namuhla ayakuba senhliziyweni yakho, 7#Gen. 18:19; Dut. 4:10ubafundise impela wona abantwana bakho, uwakhulume lapho uhlezi endlini yakho, nalapho uhamba endleleni, nalapho ulala, nalapho uvuka. 8#Eks. 13:6; IzA. 3:3; 6:21; 7:3Uyakuwabopha abe luphawu esandleni sakho, abe yisikhumbuzo phakathi kwamehlo akho. 9Wowaloba ezinsikeni zomnyango wendlu yakho nasemasangweni akho.
10 # Josh. 24:13 “Kuyakuthi lapho uJehova uNkulunkulu wakho eyakukungenisa ezweni alifungela oyihlo, o-Abrahama, no-Isaka, noJakobe, ukukunika lona kanye nemizi emikhulu nemihle ongayakhanga, 11#Dut. 8:12nezindlu ezigcwele zonke izinto ezinhle ongazigcwalisanga, nemithombo embiweyo ongayimbanga, nezivini neminqumo ongakutshalanga, nalapho udla usuthe, 12xwaya ukuba ungakhohlwa uJehova owakukhipha ezweni laseGibithe, indlu yobugqila.
13 # Dut. 10:12,20; 13:4; Jer. 4:2; Math. 4:10; Luk. 4:8 “Womesaba uJehova uNkulunkulu wakho; wokhonza yena, ufunge igama lakhe. 14Aniyikulandela abanye onkulunkulu, onkulunkulu babantu abanizungezayo 15#Eks. 20:5ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho ophakathi kwakho unguNkulunkulu onomhawu funa intukuthelo kaJehova uNkulunkulu wakho ikuvuthele, ikuchithe ebusweni bomhlaba.
16 # Eks. 17:2; Math. 4:7; Luk. 4:12 “Aniyikumlinga uJehova uNkulunkulu wenu, njengalokho namlinga eMasa. 17Niyakugcina nokugcina imiyalo kaJehova uNkulunkulu wenu, nobufakazi bakhe, nezimiso zakhe akuyale ngakho. 18Wokwenza okulungile nokuhle emehlweni kaJehova ukuba kube kuhle kuwe, ungene ulidle lelo zwe elihle uJehova alifungela oyihlo 19ukuxosha zonke izitha zakho phambi kwakho, njengalokho ekhulumile uJehova.
20 # Eks. 13:14 “Lapho indodana yakho ikubuza ngesikhathi esizayo, ithi: ‘Buyini ubufakazi, nezimiso, nezahlulelo uJehova uNkulunkulu wethu aniyale ngakho na?’ 21uyakusho kuyo indodana yakho ukuthi: ‘Sasiyizigqila zikaFaro eGibithe; uJehova wasikhipha eGibithe ngesandla esinamandla; 22uJehova wenza izibonakaliso nezimangaliso ezinkulu nezesabekayo phezu kweGibithe, naphezu kukaFaro, naphezu kwayo yonke indlu yakhe phambi kwamehlo ethu, 23wasikhipha lapho ukuba asingenise ukusinika izwe alifungela obaba. 24UJehova wasiyala ukwenza zonke lezo zimiso, simesabe uJehova uNkulunkulu wethu, kube kuhle kithi njalo, ukuba asiphe siphile njenganamuhla. 25Kuyakuba ngukulunga kithi, uma sigcina ukwenza yonke le miyalo phambi kukaJehova uNkulunkulu wethu, njengalokho esiyalile.’

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE