1 kwabaseThesalonika 4
ZUL59

1 kwabaseThesalonika 4

4
UPawulu ubayala ukuba bangcweliswe, bayeke ubufebe, bathandanise okwabazalwane
1 # Fil. 1:27; 1 Thes. 2:12 Elokugcina-ke, bazalwane, siyaninxusa, siyaniyala ngeNkosi uJesu ukuba njengalokho nakwamukela kithi ukuthi nifanele ukuhamba nokumthokozisa kanjani uNkulunkulu, njengalokho nihamba kanjalo, manivame kakhulu kulokho. 2Ngokuba niyayazi imiyalo esaninika yona ngayo iNkosi uJesu.
3 # Ef. 5:3; 1 Pet. 1:16 Ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu, ukungcweliswa kwenu, ukuba nidede ebufebeni 4#1 Kor. 7:2ukuba yilowo nalowo kini akwazi ukuhlala nomkakhe ngobungcwele nangokuhlonipha, 5#AmaH. 79:6; 1 Kor. 6:8kungabi ngokushisa kwenkanuko njengabezizwe abangamazi uNkulunkulu 6ukuba kungabikho noyedwa omonayo, aphambe umfowabo ngento, ngokuba iNkosi ingumphindiseli kukho konke lokho, njengokuba sanitshela phambili, saqinisa. 7#Joh. 17:19; Rom. 1:7; 2 Thes. 2:13Ngokuba uNkulunkulu kasibizelanga amanyala, kepha wasibizela ebungcweleni. 8#Hez. 36:27; Luk. 10:16; Ef. 4:30Ngakho-ke owalayo akali umuntu, kepha wala uNkulunkulu, yena oninika uMoya wakhe oNgcwele.
9 # Lev. 19:18; Joh. 6:45; 13:34; 15:12; 1 Pet. 4:8; 1 Joh. 3:11; 4:21 Kepha maqondana nothando lobuzalwane anisweli ukuba umuntu anilobele, ngokuba nina uqobo ningabafundisiwe nguNkulunkulu ukuba nithandane; 10#1 Thes. 3:12nempela niyakwenza lokho kubo bonke abazalwane abaseMakedoniya lonke. Kepha siyaniyala, bazalwane, ukuba nivame nokuvama kulokho, 11#Ef. 4:28; 2 Thes. 3:8,11nikhuthalele ukuhlala ngokuthula, nokwenza okwenu, nokusebenza ngezandla zenu, njengokuba saniyala, 12#Kol. 4:5; 1 Pet. 2:12ukuze nihambe ngokufaneleyo kwabangaphandle, ningasweli lutho.
Ukuvuka kwabafileyo
13 # Ef. 2:12 Kepha asithandi, bazalwane, ukuba ningabi nakwazi ngabalalayo, ukuze ningadabuki njengabanye abangenalo ithemba. 14#1 Kor. 15:12Ngokuba uma sikholwa ukuthi uJesu wafa, wavuka, ngokunjalo-ke uNkulunkulu uyakubaletha nabaleleyo kuJesu kanye naye. 15#1 Kor. 15:51Ngokuba lokho sikusho kini ngezwi leNkosi ukuthi thina, esisekhona sisasele kuze kube sekufikeni kweNkosi, asiyikubandulela nempela abaleleyo, 16#Math. 24:30; 2 Thes. 1:7ngokuba iNkosi uqobo iyakwehla ezulwini ngezwi lenhlokomo, ngephimbo lengelosi enkulu nangecilongo likaNkulunkulu, nabafileyo kuKristu bayakuvuka kuqala, 17#Joh. 12:16; 14:3; 17:24khona thina, esisekhona sisasele siyakuhlwithwa kanye nabo emafwini, sihlangabeze iNkosi emoyeni; kanjalo-ke siyakuba nayo iNkosi njalo. 18Ngakho-ke duduzanani ngalawo mazwi.

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE