1 kaPetru 3
ZUL59

1 kaPetru 3

3
Ukuphathana kwabaganeneyo
1 # Gen. 3:16; 1 Kor. 14:34; Ef. 5:22; Kol. 3:18; Thith. 2:5 Kanjalo, bafazi, thobelani amadoda enu, ukuze kuthi, uma ekhona ongakholwa yizwi, azuzwe ngaphandle kwezwi ngenkambo yabafazi bawo, 2#1 Pet. 2:12ebona inkambo yenu emhlophe esekwesabeni. 3#Isaya 3:16; 1 Thim. 2:9Ukuhloba kwenu makungabi ngokungaphandle, okokwaluka izinwele, nokokufaka igolide, noma okokugqoka izingubo, 4#Rom. 2:29; 7:22; 2 Kor. 4:16kepha makube ngumuntu osithekileyo wenhliziyo ohloba ngokungabhubhiyo komoya omnene onokuthula, okuyigugu phambi kukaNkulunkulu. 5Ngokuba kade babezihlobisa kanjalo abesifazane abangcwele abamethembayo uNkulunkulu, bethobela amadoda abo, 6#Gen. 18:12njengalokho uSara wamlalela u-Abrahama embiza ngokuthi inkosi, eningabantwana bakhe, uma nenza okuhle, ningesatshiswa nokukodwa okwesabisayo. 7#1 Kor. 7:3; Ef. 5:25; Kol. 3:19; 1 Thes. 4:4Kanjalo, madoda, hlalani nabo ngokokwazi, njengalokhu owesifazane eyisitsha esibuthakathaka, nibanike udumo, lokhu beyizindlalifa zomusa wokuphila kanye nani, ukuze imikhuleko yenu ingathiywa.
Ukuhamba ngokubekezela ekuhluphekeni
8 # Luk. 6:36; Rom. 12:16 Okokugcina, manibe nhliziyonye nonke, nihawukelane, nithandane ngokwabazalwane, nibe nobubele nokuthobeka, 9#Lev. 19:18; IzA. 20:22; Math. 5:38; 1 Kor. 6:6; 1 Thes. 5:15ningaphindisi okubi ngokubi nokuthuka ngokuthuka, kepha kakhulu manibusise, ngokuba nabizelwa lokho ukuba nidle ifa lokubusiswa.
10 # AmaH. 34:12; Jak. 1:26 “Ngokuba osuka ethanda ukuphila
nokubona izinsuku ezinhle,
makanqande ulimi lwakhe kokubi,
nezindebe zakhe zingakhulumi inkohliso,
11 # Isaya 1:16; Heb. 12:14; 3 Joh. 11 adede ebubini, enze okuhle,
afune ukuthula, akujonge,
12ngokuba amehlo eNkosi aphezu kwabalungileyo,
izindlebe zayo zisekunxuseni kwabo,
kepha ubuso beNkosi buphezu kwabenza okubi.”
13Pho, ubani onganilimaza, uma nishisekela okuhle na? 14#Isaya 8:12; 51:12; Jer. 1:8; Math. 5:10; 1 Pet. 2:19Kepha noma nihlupheka ngenxa yokulunga, nibusisiwe. Ningesabi ukwesabisa kwabo, ningakhathazeki, 15#AmaH. 119:46; IzE. 4:8; 1 Pet. 1:13kepha mngcweliseni uKristu abe yiNkosi ezinhliziyweni zenu, nihlale ningabalungele ukubaphendula bonke abanibuza isizathu sethemba elikini, 16#Thith. 2:8; 1 Pet. 2:12kodwa kube ngobumnene nangokwesaba, nibe nonembeza omuhle, ukuze kuthi kulokho abanihleba ngakho bajabhiswe labo abathuka ukuhamba kwenu okuhle kuKristu. 17Ngokuba kuhle ukuhlupheka ngokwenza okuhle, uma kuyintando kaNkulunkulu, kunokwenza okubi. 18#Rom. 1:4; 2 Kor. 13:4; Ef. 2:18; Heb. 9:15,28Ngokuba naye uKristu wahlupheka kwaba kanye ngezono, olungileyo ngenxa yabangalungile, ukuba asiyise kuNkulunkulu, ebulawa enyameni kepha ephiliswa emoyeni, 19#1 Pet. 4:6ehamba ngawo ukushumayeza omoya abasekuboshweni 20#Gen. 6:1abakade bengalaleli, lapho ukubekezela kukaNkulunkulu kubalindele ezinsukwini zikaNowa umkhumbi usakhiwa, abasindiswa ngawo abayingcosana, okungukuthi abayisishiyagalombili ngawo amanzi; 21#Ef. 5:26; Heb. 10:22enisindiswa ngawo manje nani ngokomfanekiso, okungukuthi ngombhapathizo, kungesikho ukususa insila yenyama kepha ukucela kuNkulunkulu unembeza omuhle, ngokuvuka kukaJesu Kristu 22#AmaH. 110:1; Rom. 8:34; Ef. 1:20okhona ngakwesokunene sikaNkulunkulu esenyukele ezulwini, sekubekwe phansi kwakhe izingelosi, negunya, namandla.

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE