1 kwabaseKorinte 8
ZUL59

1 kwabaseKorinte 8

8
Isichasiselo ngenyama yokuhlatshelwe izithombe
1 # IzE. 15:20 Maqondana nokuhlatshelwe izithombe siyazi ukuthi sonke sinokwazi. Ukwazi kuyakhukhumeza, kepha uthando luyakha. 2#Gal. 6:3Uma umuntu ethi wazi utho, kakazi njengokuba kufanele ukuba azi; 3#Rom. 8:29; 11:2; 1 Kor. 13:12; Gal. 4:9kepha uma umuntu ethanda uNkulunkulu, yena uyaziwa nguye.
4 # Dut. 4:39; 6:4; Mark. 12:29; 1 Kor. 10:19; Ef. 4:5; 1 Thim. 2:5 Ngakho-ke maqondana nokudla okuhlatshelwe izithombe siyazi ukuthi asikho isithombe ezweni nokuthi akakho omunye uNkulunkulu, munye kuphela. 5Ngokuba noma kukhona okuthiwa onkulunkulu, nokuba kusezulwini nokuba kusemhlabeni, njengokuba bakhona onkulunkulu abaningi namakhosi amaningi, 6#Mal. 2:10; Joh. 1:3; IzE. 17:29; Rom. 11:36; 1 Kor. 12:5; Fil. 2:11; Kol. 1:16; Heb. 1:2nokho kithina kukhona uNkulunkulu munye, uYise, okuvela kuye konke, nathi sikhonela yena, nenkosi inye, uJesu Kristu, okungaye konke, nathi sikhona ngaye.
7 # Rom. 14:1,23; 1 Kor. 10:25 Kepha lokho kwazi akukho kubo bonke. Kodwa abanye, lokhu bejwayelene nezithombe kuze kube manje, bakudla njengokuhlatshelwe isithombe, nonembeza wabo obuthakathaka uyangcola. 8#Rom. 14:17; Heb. 13:9Kepha ukudla akusisondezi kuNkulunkulu; ngokuba noma singadli, asilahlekelwa lutho; noma sidla, asizuzi lutho. 9#Rom. 14:13,20; Gal. 5:13Qaphelani kodwa, funa leli lungelo lenu libe yisikhubekiso kwababuthakathaka. 10Ngokuba uma umuntu ekubona wena onokwazi uhlezi ekudleni ethempelini lesithombe, unembeza walowo osebuthakathaka akayikududeka yini, aze adle okuhlatshelwe isithombe, na? 11#Rom. 14:15Khona obuthakathaka useyabhubha ngenxa yokwazi kwakho, engumzalwane amfelayo uKristu. 12Kanjalo uma nona kubazalwane, nilimaza unembeza wabo obuthakathaka, niyona kuKristu. 13#2 Kor. 11:29Ngalokhu uma ukudla kumkhubekisa umzalwane wami, angisoze ngadla nyama kuze kube phakade, ukuze ngingamkhubekisi umzalwane wami.

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About IBHAYIBHELI ELINGCWELE