YouVersion Logo
Search Icon

KAJAJIYANG 1

1
Ripancajinna sininna alangngé
1Pammulanna, wettunna Allataala mammula pancajiwi sininna alangngé,#Pammulanna, wettunna Allataala … sininna alangngé, iyaré'ga: Ri wettu pammulanna Allataala pancajiwi sininna alangngé. 2iyaro linoé dé'pa nakkérupa, sibawa sigaru-garu mupi. Naiyaro tasi' lowangngé mabbombangngi, iya tongkoéngngi sininna séuwa-séuwaé, nassanraiwi pettang kape', iyakiya akuwasanna Allataala#Akuwasanna Allataala: Ri laleng basa Ibrani wedding towi ribettuwangi sibawa Rohna Allataala iyaré'ga anging polé ri Allataala iyaré'ga anginraja. kédo-kédoi ri tompo'na uwai. 3Nakkedana Allataala, “Ancajino tajang!” Naengkana tajangngé. 4Namasennanna Allataala mitai gau'éro. Nanapassaranni iyaro tajangngé polé ri pettangngé. 5Nanasenni Allataala iyaro tajangngé “Esso” sibawa pettangngé “Wenni”. Nalabe'na wennié, nancajina éléé. Iyanaro esso mammulangngé.
6-7Nanakkeda Allataala, “Ancajino séuwa kubah untu' bagéi uwai mancaji duwa, sibawa tahangngi ri laleng duwa onrong mallaisengngé.” Nakajajiyanna gau'éro. Makkuwaniro Allataala pancajiwi kubah-é iya passarangngéngngi uwai iya engkaé ri yawana sibawa ri yasé'na. 8Nanasenni Allataala iyaro kubah-é “Langi”. Labe'ni wennié nancajina éléé. Iyanaro esso maduwaé.
9Nanakkeda Allataala, “Sitinajai sininna uwai iya engkaé ri yawana langié maddeppungengngi riséddié onrong, kuwammengngi napaita tanaé.” Nakajajiyanna gau'éro. 10Nasenni Allataala iyaro tanaé “Pottanang”, sibawa nasenni “Tasi” iyaro uwai maddeppungengngé. Namasennanna Allataala mitai gau'éro. 11Nanakkedana Allataala, “Sitinajai iyaro tanaé natuwongngi sakke rupa tanet-taneng, iya powassélé'é lise'-lise' sibawa iya powassélé'é buwa-buwa.” Nakajajiyanna gau'éro. 12Makkuwaniro tanaé natuwongngi sininna sakke rupaé tanet-taneng. Namasennanna Allataala mitai gau'éro. 13Labe'ni wennié nancajina éléé. Iyanaro esso matellué.
14-15Nanakkeda Allataala, “Sitinajai engka anu macakka ri langié untu' tajangiwi linoé, untu' passarangngi essoé sibawa wennié, sibawa untu' mappaitangngi wettu mappammulana essoé, taungngé sibawa esso maraja agamaé.”#Esso maraja agamaé iyaré'ga wettu. Nakajajiyanna gau'éro. 16Makkuwaniro Allataala pancajiwi iya duwa anu macakka iya battowaé, iyanaritu mataesso untu' makuwasaiwi essoé, sibawa kéteng untu' makuwasaiwi wennié; ri lainnaéro naébbu towi sining wéttowingngé. 17Nataroni Allataala iyaro anu macakkaé ri langié untu' tajangiwi linoé, 18untu' makuwasaiwi essoé sibawa wennié, enrengngé untu' passarangngi tajangngé polé ri pettangngé. Namasennanna Allataala mitai gau'éro. 19Labe'ni wennié nancajina éléé. Iyanaro esso maeppaé. 20Nanakkeda Allataala, “Sitinajai ri laleng uwai maddeppungeng maéga rupanna anu tuwo, sibawa ri elle'é makkaluttureng maéga manu'-manu'.” 21Nanapancajini Allataala olokolo battowaé ri tasi'é, sininna rupanna anu iya tuwoé ri laleng uwai, enrengngé sininna rupanna manu'-manu'é. Namasennanna Allataala mitai gau'éro. 22Nabarakkakini Allataala iya manennaro sibawa nawérénna parénta anu iya tuwoé ri laleng uwai kuwammengngi nabbija-bija sibawa pennoiwi tasi'é, enrengngé lao ri manu'-manu'é kuwammengngi natattamba maéga. 23Labe'ni wennié nancajina éléé. Iyanaro esso malimaé.
24Nanakkeda Allataala, “Sitinajai linoé passui sininna rupanna olokolo ri pottanangngé, iya makacuwaé sibawa iya maliyaé, battowa iyaré'ga baiccu.” Nakajajiyanna gau'éro. 25Makkuwaniro Allataala mébbui iya manennaro namasennanna mitai gau'éro.
26Nanakkeda Allataala, “Makkekkuwangngé maéloki mébbui rupatauwé iya mancajiyé matu pada-pada Idi sibawa sinrupa Idi. Makuwasai matu mennang risining balé, manu'-manu'é, sibawa sininna olokolo laingngé, muwi makacuwa iyaré'ga maliya,#Engka séddi bettuwang mariyolo: olokolo laingngé, muwi makacuwa iyaré'ga maliya; Ibrani: olokolo makacuwa sibawa sininna linoé. muwi battowa iyaré'ga baiccu.” 27Makkuwaniro Allataala pancajiwi rupatauwé, sibawa napancajiwi mennang pada-pada Aléna muto. Napancajiwi mennang worowané sibawa makkunrai. 28Nainappa nabarakkakiwi mennang sibawa makkeda, “Akkéana' eppono iya maégaé, kuwammengngi wija-wijammu monroiwi sininna linoé enrengngé makuwasaiwi. Uwérékko tugas murusu'i sining balé, manu'-manu'é, sibawa sininna olokolo laing iya maliyaé. 29Untu' inanrému Uwérékko sininna rupanna tanet-taneng iya powassélé'é lise'-lise' sibawa buwa-buwa. 30Iyakiya lao ri sininna manu'-manu'é sibawa olokolo maliya laingngé, Uwéréngngi wellaé sibawa tanet-taneng maddaungngé selaku inanréna.” Nakajajiyanna gau'éro. 31Naitani Allataala sininna séuwa-séuwa iya puraé naébburo, namasennang senna'na. Labe'ni wennié nancajina éléé. Iyanaro esso maennengngé.

Currently Selected:

KAJAJIYANG 1: LAIBUG

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy