San Juan 1
ZAR

San Juan 1

1
Bönniʼ naʼ nazíʼi lëʼ Didzaʼ gúlajëʼ bönachi
1Cateʼ gusí lo, zíʼatëlö cateʼ siʼ gataʼ yödzölió, niʼ zoa cazëʼ Bönniʼ lëʼ Didzaʼ, ateʼ Bönniʼ naʼ náquiëʼ Didzaʼ zóalenëʼ Dios, ateʼ Didzaʼ naʼ naca caz Dios. 2Bönniʼ naʼ náquiëʼ Didzaʼ zóalenëʼ Dios cateʼ niʼ gusí lo siʼ rataʼ yödzölió. 3Lu nëʼë Bönniʼ ni, Dios benëʼ yúguʼtë le dë, en bitiʼ bi dë le nunëʼ Dios le cabí benëʼ lu nëʼë Bönniʼ naʼ. 4Dë caz queëʼ yöl-laʼ naʼbán, ateʼ yöl-laʼ naʼbán naʼ naca ca tu beníʼ le ruzeníʼ lu icja ládxiʼdoʼgaca bönachi. 5Ruzeníʼ beníʼ naʼ ga naca chul-la que dul-laʼ, pero bitiʼ caʼ sequiʼ le chul-la naʼ usulu beníʼ naʼ.
6Dios gusö́l-lëʼë ni tu bönniʼ lëʼ Juan. 7Bidëʼ bönniʼ ni para gáquiëʼ nu gun ba nalí. Bidëʼ para gunëʼ ba nalí queëʼ Bönniʼ naʼ náquiëʼ beníʼ, para tséjlëʼgaca yúguʼtë bönachi Dios niʼa que lë naʼ runëʼ ba nalí. 8Bitiʼ náquiëʼ Juan beníʼ naʼ, pero bidëʼ para gunëʼ ba nalí queëʼ Bönniʼ naʼ náquiëʼ beníʼ. 9Bönniʼ naʼ náquiëʼ beníʼ le naca idú niʼ raziëʼ yödzölió ni, ateʼ ruzeniʼë lu icja ládxiʼdoʼgaca yúguʼtë bönachi.
10Bönniʼ naʼ náquiëʼ beníʼ bidxinëʼ yödzölió ni, ateʼ lu nëʼë Lëʼ Dios benëʼ yödzölió ni, pero bönachi yödzölió bitiʼ buluʼúnbëʼë Lëʼ. 11Bidxinëʼ ga nequi queëʼ, pero bitiʼ caʼ gulaʼzíʼ lu náʼagaquiëʼ Lëʼ bönniʼ nabábalenëʼ. 12Yúguʼtë bönniʼ gulaʼzíʼ lu náʼagaquiëʼ Lëʼ, bönniʼ niʼ gulaʼyéajlëʼë Jesús, Lëʼ benëʼ ga dë lu náʼagaquiëʼ ilácagaquiëʼ zxíʼinëʼ Dios. 13Bönniʼ ni nácagaquiëʼ zxíʼinëʼ Dios, calëga tuʼ nácagaquiëʼ zxíʼinëʼ nu bönniʼ, en calëga tuʼ nálajgaquiëʼ niʼa que le rizë́ ládxëʼë nu bönniʼ, o niʼa que tu le rë́ʼënëʼ nu bönniʼ, pero nácagaquiëʼ caní tuʼ naca le rë́ʼëni quézinëʼ Dios.
14Bönniʼ naʼ náquiëʼ Didzaʼ guljëʼ bönachi, en tu chíʼisö guzóalenëʼ rëʼu, idú dzágagaca Lëʼ le ruzáʼ ládxëʼë Dios queë́ruʼ, en le naca idútë li. Biléʼetuʼ yöl-laʼ zxön queëʼ, ateʼ yöl-laʼ zxön queëʼ naʼ naca le ruíʼi queë́biʼ biʼi laʼs dui que, Nu naʼ naca Xúzibiʼ. 15Juan naʼ benëʼ ba nalí queëʼ Bönniʼ naʼ, en bëʼë zidzaj didzaʼ, rnnëʼ:
—Bönniʼ ni náquiëʼ Nu naʼ gudíxjöʼa que, gunníaʼ: Bönniʼ siʼ záʼtëlëʼ ca nedaʼ nayë́pisëtërëʼ ca nedaʼ, tuʼ zoa cazëʼ Lëʼ zíʼalö ca nedaʼ.
16Le naca idú queëʼ buzíʼiruʼ xibé yúguʼtëruʼ, lë naʼ buzáʼ ládxëʼë queë́ruʼ Dios, en ziánrö caʼ le ruzáʼ ládxëʼë queë́ruʼ. 17Bidxín queë́ruʼ xibá queëʼ Dios lu nëʼë Moisés, pero le ruzáʼ ládxëʼë queë́ruʼ Dios, en le naca idútë li bilaʼdxín queë́ruʼ lu nëʼë Jesucristo. 18Catu caz nu biléʼe Dios, pero Lëʼ, laʼs dui Zxíʼinëʼ Dios, Bönniʼ naʼ nadxíʼideʼenëʼ Dios Xuz, Bönniʼ ni naʼ benëʼ ga núnbëʼëruʼ-nëʼ Dios.
Le benëʼ ba nalí Juan, bönniʼ buquilëʼ bönachi nisa, ca náquiëʼ Jesús
(Mt. 3:1-12; Mr. 1:7-8; Lc. 3:1-17)
19Lë ni naca le benëʼ ba nalí Juan, cateʼ niʼ bönniʼ judío unná bëʼ nacuʼë Jerusalén gulaʼsö́l-lëʼë yuguʼ bixúz, en bönniʼ nabábagaquiëʼ Leví, nupa ni nácagaca niʼa náʼagaquiëʼ bixúz, para ilaʼnábinëʼ Juan naʼ, ilaʼnnë́ʼ:
—¿Nuzxi bönniʼ liʼ?
20Yálajdoʼ bëʼë didzaʼ Juan, en bitiʼ gudáʼbaguiëʼ, pero gudíxjöʼë catëz naca, rnnëʼ:
—Bitiʼ nacaʼ Cristo, Bönniʼ naʼ guzxíʼ lu nëʼë Dios isö́l-lëʼë queë́ruʼ.
21Níʼirö gulaʼnábinëʼ lëʼ leyúbölö, tëʼ lëʼ:
—¿Nuzxi caz liʼ? ¿Naruʼ nacuʼ liʼ Elías, bönniʼ bëʼë didzaʼ uláz queëʼ Dios dza niʼtë?
Gunnë́ʼ Juan:
—Bitiʼ nacaʼ.
Níʼirö tëʼ lëʼ:
—¿Naruʼ nacuʼ liʼ bönniʼ naʼ ral-laʼ guídëʼ guʼë didzaʼ uláz queëʼ Dios?
Bubiʼë didzaʼ Juan, rnnëʼ:
—Calëga nedaʼ.
22Níʼirö tëʼ lëʼ:
—¿Nuzxi caz nacuʼ? Gudíxjöiʼi netuʼ para gaca usiyöntuʼ nupa gulaʼsö́l-laʼ netuʼ. ¿Bizxi rnnoʼ liʼ nuzxi nacuʼ?
23Bubiʼë didzaʼ Juan, rëʼ légaquiëʼ:
—Nedaʼ nacaʼ bönniʼ naʼ, nazúaj lu guichi láʼayi ca naca queëʼ, rnna: Riyö́n chiʼi nu rulidza lu lataj cáʼasö, rnna: Buliʼbéaj li nöza para idxín Xanruʼ queë́liʼ. Caní gunnë́ʼ Isaías, bönniʼ naʼ bëʼë didzaʼ uláz queëʼ Dios.
24Yuguʼ bönniʼ ni nácagaquiëʼ bönniʼ yudoʼ fariseo nasö́l-laʼgaquiëʼ bönniʼ judío unná bëʼ. 25Gulaʼnábinëʼ Juan, tëʼ lëʼ:
—¿Bizx que ruquiluʼ bönachi nisa channö cabí nacuʼ liʼ Cristo, en bitiʼ nacuʼ Elías, en calëga bönniʼ naʼ ral-laʼ guídëʼ guʼë didzaʼ uláz queëʼ Dios?
26Bubiʼë didzaʼ Juan naʼ, rëʼ légaquiëʼ:
—Nedaʼ ruquilaʼ bönachi nisa lu nisa, pero gatsaj láhuiʼlö ga zóaliʼ zoëʼ tu bönniʼ bitiʼ núnbëʼëliʼ-nëʼ. 27Bönniʼ ni náquiëʼ Bönniʼ naʼ siʼ záʼtëlëʼ ca nedaʼ, en nayë́pisëtërëʼ ca nedaʼ, ateʼ bitiʼ nacaʼ nedaʼ lesacaʼ ulecjaʼ xiráchuëʼ nudë́ʼë.
28Yúguʼtë lë ni guca lu xiyú yödzö Betábara, ga naca iaʼtsöláʼa yegu Jordán, zacaʼ ga rilén gubidza, ga niʼ buquilëʼ Juan bönachi nisa.
Jesús náquiëʼ ca böʼcuʼ zxílaʼdoʼ tutiëʼ-baʼ lahuëʼ Dios tuʼ nözi dul-laʼ
29Dza buropi niʼ Juan biléʼenëʼ Jesús, zëʼë ga zoëʼ, ateʼ rnnëʼ:
—Buliʼyútsöcaʼ. Bönniʼ ni náquiëʼ böʼcuʼ zxílaʼdoʼ queëʼ Dios, gátiëʼ para ugǘëʼ dul-laʼ nabágaʼgaca bönachi yödzölió. 30Lëʼ náquiëʼ bönniʼ naʼ gunníaʼ queëʼ: “Siʼ záʼtëlëʼ ca nedaʼ tu bönniʼ, nayë́pisëtërëʼ ca nedaʼ, tuʼ zoa cazëʼ zíʼalö ca nedaʼ.” 31Nedaʼ bitiʼ bénbëʼa-nëʼ zíʼalö, pero bidaʼ, ruquilaʼ bönachi nisa para ilúnbëʼe bönachi Israel Lëʼ.
32Benëʼ ba nalí Juan ca naca queëʼ Jesús, rnnëʼ:
—Biléʼedaʼ-nëʼ Dios Böʼ Láʼayi, bötjëʼ birúajëʼ yehuaʼ yubá, gunë́ʼë ca rináʼabaʼ guʼdödoʼ, ateʼ bidxinëʼ ga zoëʼ Jesús, en bugáʼanalenëʼ Lëʼ. 33Bitiʼ bénbeʼedaʼ Lëʼ zíʼalö. Gudxi nedaʼ Nu naʼ gusö́l-laʼ nedaʼ para uquilaʼ bönachi nisa, gunnë́ʼ: “Cateʼ iléʼenuʼ-nëʼ huötjëʼ Dios Böʼ Láʼayi, tsöjsóalenëʼ Bönniʼ naʼ, en ugáʼanalenëʼ Lëʼ, Bönniʼ ni gunëʼ le ruluíʼisö yöl-laʼ ridila nisa ni, uchíziëʼ bönachi Dios Böʼ Láʼayi.” 34Naʼa, chibiléʼedaʼ lë naʼ, en runaʼ ba nalí queëʼ Bönniʼ ni, náquiëʼ Zxíʼinëʼ Dios.
Yuguʼ bönniʼ usëda zíʼalö queëʼ Jesús
35Iaʼtú dza caʼ, leyúbölö zoëʼ Juan niʼ, ateʼ nacuáʼlenëʼ lëʼ chopëʼ bönniʼ dáʼgaquiëʼ lëʼ. 36Cateʼ Juan naʼ biléʼenëʼ Jesús, ridödëʼ niʼ, níʼirö gudxëʼ bönniʼ naʼ dáʼgaquiëʼ lëʼ, rnnëʼ:
—Buliʼyutsöcaʼ. Niʼ zoëʼ bönniʼ naʼ náquiëʼ böʼcuʼ zxílaʼdoʼ queëʼ Dios, gatiëʼ uláz quegaca bönachi dul-laʼ.
37Chopëʼ bönniʼ naʼ dáʼgaquiëʼ Juan bilaʼyönnëʼ didzaʼ ni bëʼë lëʼ, ateʼ yöjnógaquiëʼ Jesús. 38Níʼirö buécjëʼ Jesús, en buyúëʼ chopëʼ ni söjnógaquiëʼ Lëʼ, ateʼ rëʼ légaquiëʼ:
—¿Bizxi riguíljaliʼ?
Tëʼ Lëʼ:
—Bönniʼ Usedi, ¿gazxi zuʼ?
39Bubiʼë didzaʼ Jesús, rëʼ légaquiëʼ:
—Guliʼdá, uyuliʼ.
Níʼirö yöjácalenëʼ Lëʼ, en bilaʼléʼenëʼ ga naʼ zoëʼ, ateʼ buluʼgáʼanalenëʼ Lëʼ dza naʼ, tuʼ chizáʼ ral-la.
40Andrés, bö́chëʼë Simón Pedro, náquiëʼ tuëʼ bönniʼ chopëʼ niʼ bilaʼyönnëʼ didzaʼ bëʼë Juan, en yöjnógaquiëʼ Jesús. 41Andrés naʼ, zíʼalö yöjdiljëʼ bönniʼ bö́chëʼë, lëʼ Simón, ateʼ rëʼ lëʼ:
—Chibidzö́lituʼ-nëʼ Mesías.
Mesías naca tu didzaʼ hebreo le rnna lu didzaʼ griego: Cristo, ateʼ lu didzaʼ xidzaʼ: Bönniʼ nasö́l-lëʼë Dios.
42Níʼirö Andrés naʼ laʼ guchëʼtëʼ Simón ga naʼ zoëʼ Jesús. Cateʼ Jesús biléʼenëʼ lëʼ, rëʼ lëʼ:
—Liʼ nacuʼ Simón, zxíʼinëʼ Jonás. Naʼa, siʼ loʼ Cefas.
Cefas naca caʼ tu didzaʼ hebreo le rnna: Pedro, lu didzaʼ xtila, ateʼ lu didzaʼ xidzaʼ: Guiö́j.
Jesús rulidzëʼ Felipe, en Natanael
43Cateʼ zaʼ reníʼ iaʼtú dza, gúʼunnëʼ Jesús tsejëʼ luyú Galilea, ateʼ yöjxáquiëʼ Felipe, en rëʼ lëʼ:
—Gudáʼ nedaʼ.
44Náquiëʼ Felipe bönniʼ yödzö Betsaida, le naca ládzagaquiëʼ Andrés, en Pedro. 45Felipe budzö́linëʼ Natanael, en rëʼ lëʼ:
—Chibidzö́lituʼ-nëʼ bönniʼ naʼ buzúajëʼ Moisés ca naca queëʼ lu guichi lu xibá queëʼ Dios, ateʼ buluʼzúajëʼ caʼ ca naca queëʼ bönniʼ guluʼë didzaʼ uláz queëʼ Dios. Bönniʼ ni Jesús, zxíʼinëʼ José, bönniʼ yödzö Nazaret.
46Natanael rëʼ lëʼ:
—¿Naruʼ hualaʼtsö Nazaret tu le naca dxiʼa?
Felipe rëʼ lëʼ:
—Gudá uyúʼ.
47Cateʼ biléʼenëʼ Jesús zëʼë Natanael naʼ ga zoëʼ, rnnëʼ:
—Buliʼyú ni tu bönniʼ náquiëʼ idú bönniʼ Israel, en bitiʼ rnnasëʼ caʼ bönniʼ ni.
48Níʼirö Natanael gunábinëʼ Jesús, rëʼ Lëʼ:
—¿Naruʼ núnbëʼtsoʼ nedaʼ?
Bubiʼë didzaʼ Jesús, rëʼ lëʼ:
—Cateʼ siʼ ulídzatërëʼ Felipe liʼ, cateʼ niʼ zuʼ zxan yaga higo, biléʼedaʼ liʼ.
49Níʼirö bubiʼë didzaʼ Natanael, rëʼ Lëʼ:
—Bönniʼ Usedi, Liʼ nacuʼ Zxíʼinëʼ Dios. Liʼ nacuʼ Nu inná beʼe bönachi Israel.
50Bubiʼë didzaʼ Jesús, rëʼ lëʼ:
—¿Réajlëʼtsoʼ tuʼ gudxaʼ liʼ: Biléʼedaʼ liʼ zxan yaga higo? Yuguʼ le zxö́ntërö ca lë ni hualéʼenuʼ.
51Lëscaʼ caní rëʼ Jesús légaquiëʼ, rnnëʼ:
—Le nácatë reaʼ libíʼiliʼ, iléʼeliʼ nayalaj lúzxiba, en taʼbenëʼ, en tuʼhuötjëʼ gubáz láʼayi queëʼ Dios ga zoaʼ nedaʼ, Bönniʼ Guljëʼ Bönachi.

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Didza' cubi rucá'ana tsahui'

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.