YouVersion Logo
Search Icon

San Juan 1

1
1Desde anste ni gurixti guɨchliu agac nuu tuby ni lá Diidx. Laany rbeznény Dios ne laazacny nány Dios. 2Ni lá Diidxqui agac rbeznény Dios chi guzulo gurixti guɨchliu. 3Irate de ni nuu, pur laany gucchuudeni. Xíteete quɨt xi nuuti ni quɨt guc pur laany. 4Ne laany napny guelnabány. Chiy guelnabányqui ná bieeny par irate bɨnguɨchliu. 5Ne bieenqui rzieenny xquelrieny de bniety ax más, más nacay xquelriendeb, per quɨt xo suti guelnacayqui lo bieeny xte Dios.
6Guu tuby bniety ni bdialá Juany. Laab ná ni bcuabee Dios 7par gucbɨ zec tuby testigu. Bedgüeeb diidx pur xpieeny Dios te par chalee chaldilaaz ira bnietny. 8Per gati lagacti Juany guc xpieeny Dios sino que laab beedtisbɨ par gudixteeb lo de bniety xa ná bieenqui. 9Te pur ni ná merpac bieenqui laany rzieenny xquelrieny ira bniety guɨchliu ne abeedny lo guɨchliu.
10Laany guzuguaany lo guɨchliu, ne masquɨ pur laany nuu guɨchliu, per de bniety guɨchliu quɨt nizigueldti niumbee laany zec ni ná par niumbeedebny. 11Bdzɨnny lo guɨchliu lo naciony Israel ne masquɨ gucny bniety Israel, per de bniety Israel quɨt baantideb cuend xtiidxny. 12Per masquɨ ziy, irate de ni baany cuend laany ne güeldilaazdebny, bdeedny laadeb guelrnabee par gacdeb de lliin Dios. 13Ne masquɨ lliin bniety guɨchliu rac bniety o masquɨza pur xgab bniety o pur zéed gan gap bniety lliinni lo guɨchliuré, per gati pur ziyti a ná bniety lliin Dios sino que pur guelreldilaaz anádeb lliin Dios.
14Diidx ni gulezné Dios desdɨ gulo, laany gucny bniety. Gubánny lo guɨchliu cun dunnɨ, ne gati gullieezti ná guelrcaaz xtenny ax púrpac didxldí guniiny. (Dunnɨ gunán guelrnabee xtenny, guelrnabee ni cuáany pur laatisny nány Lliinpac Dios.) 15Chi bené Juany de bniety xtiidxny, laab guniib:
—Jesúsreniy ná ni rzeeta chi guniia laat dec ni gueed después de nare laany mazru sacny que naa te pur agac gulal nuuny que nare.
16Pur laany iratecnɨ ardxapnɨ guelnabány zectispac laany, ne dxi pur dxi cayunldeeny quian. 17Pur Moisés bnɨɨdx Dios dunnɨ ley xtenny, per pur Jesucrist gucbeeldín xa ná guelrcaaz ne didxldí xtenny. 18Gady chúuti dxi iniá bniety Dios, quesoltisy tubyzi Lliinny ni rbezné laany abliuu dunnɨ xa ná Dios.
(Mt. 3:11-12; Mr. 1:7-8; Lc. 3:15-17)
19Chiy desde Jerusalén de gurtisy xte de bniety Israel bxiaalddeb de bxoz cun de bɨny levitas par güenabdiidxdeb Juany tú náb. Chiyru bené Juany laadeb diidx. 20Bziruub irairate lodeb raipbɨ laadeb:
—Gati naretia naa Crist.
21Chiy gubíi gunabdiidxdeb laab:
—¿Túza liú dxa? ¿Ta liúy Elías?
Juany cuaibbɨ:
—Gati naretiay.
Chiyru raipdeb laab:
—O, ¿ta liúy profet ni ná par gueed?
Laab cuaibbɨ:
—Gati naretiay.
22Chiy raipdeb laab:
—¿Túza liú, pɨs? Te pur ná par chonén rson lo de ni bxiaald dunnɨ. Gunii dunnɨ tú liú.
23Chiyru raipy Juany laadeb:
—Nare naa tuby ni rbɨxtia nez lo yiubiz rut quɨt tu rbezti: “Gulgaany tuby ldí nez par Xtadnɨ ni rnabee”, zec ni gunii profet Isaías desdɨ gulal.
24Chiyru de bɨny ni bxiaald de fariseu par ininédeb Juany, 25gunabdiidxdeb laab:
—Belati gati liú noo Crist nicza Elías, nicza profet ni ná par gueed, ¿xizani rtiubnisu bniety pɨs?
26Juany ax cuaibbɨ lodeb:
—Nare rtiubnisa cun nis. Per lot nuu tuby bniety ni gady gumbeetit. 27Ne laaniy ná par gueed después de nare, ax niclɨ lo xcurachny quɨt riáldti ixaicquia te pur mazru sacny que nare.
28Irate de cosré guc nez rut lá Betábara, ni ná stuby lad ruu gueeu Jordán rut btiubnis Juany de bniety.
29Chi bragueel stuby dxi, Juany gunáb dec zedzɨngax Jesús rut zuguaab, ax guniib:
—Gulguiaa. Bnietreniy abcuabee Dios par gatyny zec tuby Corder pur de xtuld bniety guɨchliu. 30Laaniy rzeeta chi guniia laat: “Después de nare gueed tuby bniety ni mazru sac que naa, te pur laany agac gulal nuuny que naa.” 31Ne niclɨ nare quɨt gucbeetia dec laaniy ná par gueedny, per nare zelda par catiubnisa de bniety cun nis par chalee gumbee de bniety Israel laany.
32Ziyza raipy Juany laadeb:
—Nare gunáa biat Spíritu Sant llayabaa zec tuby palom axtquɨ quiany. 33Masquɨ quɨt rumbeetiany, per ni bxiaald nare par itiubnisa cun nis laany guniiny nare: “Chi inioo yiat Spíritu Sant axt quia tuby bniety, laaniy ná ni rtiubnisny bniety cun Spíritu Sant.” 34Nare agunáany, ne nanldízaca dec laany nány Lliin Dios.
35Chi bragueel stuby dxi deni zuguané Juany tiop de xpɨnbɨ, 36chi gunáb zeteed Jesús, ax guniib:
—Gulguiaa. Bnietreniy abcuabee Dios par gatyny zec tuby Corder.
37Chi bindiag iropte de xpɨnbɨ ziy, ax guzanalddeb Jesús. 38Deni bziecquilo Jesús, chi gunány zanalddeb laany, ax raipny laadeb:
—¿Xi rguíilytɨ?
Laadeb ax cuaibdeb:
—Maistrɨ, ¿calí rbezbiu?
39Chiyru raipy Jesús laadeb:
—Gultaa te íguiaat.
Chiyru güedeb par gunádeb calí rbezny, ax biannédebny dxiqui, te pur zecti rca tap gudxiy.
40Tuby de xpɨny Juany ni güenald Jesús, pur ni bindiagbɨ ni gunii Juany, laab bdialáb Andrés bets Simóny Bed. 41Andrésqui nidonidoote betsbɨ Simóny güetíilybɨ ax raipbɨ laab:
—Abdxialnɨ Mesías (zelo diidxqui, Crist).
42Chiyru güené Andrés Simóny rut zuguaa Jesús chiy chi guná Jesús laab ax guniiny:
—Liúy Simóny, llingaan Jonás, per anre idialoo Cefas (zelo diidxqui, Bed).
43Chi bragueel stuby dxi Jesús baanny xgab chiany nez Galilea ax bdxáany Liby. Chiy raipny laab:
—Quedanald nare.
44Libyré guɨdx Betsaida ná ladxbɨ rut zá Bed cun Andrés. 45Chiyru güetíily Liby Natanael, ax raipbɨ laab:
—Abdxialnɨ bniety ni rzeet Moisés lo librɨ xte ley, ne laazacniy ni rzeet de profet ni bcuaa xtiidx Dios. Laaniy Jesús llingaan Gusé ni zá guɨdx Nazaret.
46Chiy cuaby Natanael:
—¿Tatix nuu bniety Nazaret ni ná güen?
Chiyru raipy Liby laab:
—Edaguiaa canioo.
47Chi guná Jesús zéed Natanael, ax guniiny:
—Rurén zéed tuby bniety ni ná merpac bniety Israel. Ne quɨt xi enganyti runbɨ bniety.
48Chiyru gunabdiidx Natanael laany:
—¿Xo rumbeebiu nare?
Jesús ax cuaibny:
—Anste ni cuidx Liby liú, chi zugoo llaa yag hig, chiy gunáa liú.
49Chiy raipy Natanael laany:
—Maistrɨ, laabiu nábiu Lliin Dios. Laabiu nábiu Rey xte Israel.
50Chiyru ax cuaby Jesús lob:
—Liú reldilaazu nare purzi ni guniia liú dec gunáa liú llaa yag hig. Per teru mazru ni inioo que ni agunoo.
51Ziyza raipy Jesús laab:
—Nare nanchuua dec laat sniát zullal llayabaa ne sniázactɨ de ánglɨ xte Dios rieepdeb llayabaa ne riatzadeb axt quia Bniety ni bxiaald Dios lo guɨchliu.

Currently Selected:

San Juan 1: zab

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy