YouVersion Logo
Search Icon

San Mateo 1

1
(Lc. 3:23-38)
1Ruré zéed lá de bniety gulal ni zá lo xfamily Jesucrist, laany ni zány lo xfamily rey David ne lo xfamily Abraham:
2Abraham bdialá xtad Isaac, chiy Isaac guc xtad Jacob. Ax xtad Judá cunru de betsbɨ guc Jacob. 3Chiy Judá bichnaab Tamar, chiy ax lliindeb bdialá Fares cun Zara. Fares ax guc xtad Esrom, Esrom guc xtad Aram, 4Aram guc xtad Aminadab, Aminadab guc xtad Naasón, Naasón guc xtad Salmón. 5Salmón guc xtad Booz, chiy xnanbɨ bdialá Rahab. Booz ax bichnaab Rut, chiy lliindeb bdialá Obed. Obed guc xtad Isaí, 6Isaí guc xtad rey David. Chiy rey David cun bniety ni guc chial Urías gúpdeb tuby lliindeb ni bdialá Salomón.
7Chiy Salomón guc xtad Roboam, Roboam ax guc xtad Abías, Abías guc xtad Asa. 8Asa guc xtad Josafat, Josafatqui guc xtad Joram, Joram guc xtad Uzías. 9Uzías guc xtad Jotam, Jotam guc xtad Acaz. Acaz ax guc xtad Ezequías, 10Ezequías guc xtad Manasés, Manasés guc xtad Amón, Amón guc xtad Josías, 11chiy Josías guc xtad Jeconías cunru de betsbɨ tiamp ni guu de bniety Israel pres nez Babilonia.
12Deni biecquideb xte ni guudeb pres nez Babilonia, Jeconías gúpbɨ tuby lliinbɨ ni bdialá Salatiel. Chiy Salatiel guc xtad Zorobabel. 13Zorobabel guc xtad Abiud, Abiud guc xtad Eliaquim, Eliaquim guc xtad Azor, 14Azor guc xtad Sadoc, Sadoc guc xtad Aquim, Aquim guc xtad Eliud, 15Eliud guc xtad Eleazar, Eleazar guc xtad Matán. Matán guc xtad Jacob. 16Jacob guc xtad Gusé chial María. Chiy María guc xnan Jesús ni láza Crist.
17Ziy guc desde tiamp xte Abraham axtquɨ tiamp xte rey David guu tsɨdá generación, chiy tsɨdáza generación guu desdɨ tiamp xte rey David axtquɨ tiamp ni guu de bniety Israel pres nez Babilonia. Ne tsɨdáza generación guu desde tiamp ni güe de bniety Israel pres nez Babilonia axtquɨ chi bdzɨny dxi ni gul Jesucrist lo guɨchliu.
(Lc. 2:1-7)
18Squé xquel guc ni gul Jesucrist: María, xnanny, a ná par guchnaab cun Gusé. Per anste cueznésaadeb, María guudbɨ bdoo pur guelrnabee xte Spíritu Sant. 19Ne cun Gusé zaacbɨ ax quɨt rcaaztib nizaaibbɨ diidx xa xquel rbez María, güenru baanbɨ xgab nibelaazbɨ María sin quɨt tu niacbeeti. 20Per lalzi cayunbɨ xgabqui, ax güeliulo tuby ánglɨ xte Dios lob lo bcaald, raipy ánglɨqui laab:
—Gusé, liú ni zéedu lo xfamily David, quɨt idxibtiu guchnoo María te pur bdoo ni icáab pur Spíritu Sant zéedby. 21María icáab tuby nguiueen chiy cuelooby JESÚS, te pur, pur laany gap irate de xpɨnny perdón xte de xtulddeb.
22Irate de cosré guc par guzub xtiidx Dios zec ni gunii tuby de xprofetny chi guniib:
23Tuby dxaap sbeznéb necidá xte tuby bdoo
ne chi galby idialáby Emanuel,
zelo diidxqui: Dios zuguané dunnɨ.
24Chi brɨɨch xcaald Gusé, ax baanbɨ zec ni gunabee ánglɨ xte Dios laab, bichnaab María, 25per quɨt bguaaldtib laab axtquɨ chi bdzɨny dxi bdzɨny lliin María guɨchliu. Chiy gulelá Gusé bdooqui JESÚS.

Currently Selected:

San Mateo 1: zab

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy