YouVersion Logo
Search Icon

Matiye 1

1
Gəl-kuju Jeju
1Ri gəl-dəwje kə̂ ujuje Jeju-Kristə tokə be: Jeju-Kristə to dəw kə̂ gəl Dabbiti tə̂ ngaâ Dabbiti to dəw kə̂ gəl Abaraham tə̂.
2 Abaraham uju Ijakə, Ijakə uju Jakobbo. Jakobbo uju Juda kə ngakɔɛ̂nje. 3Juda de kə Tamar dujuje Parɛjə de kə Jara. Parɛjə uju Ɛsərɔm, Ɛsərɔm uju Aram. 4Aram uju Aminadabə. Aminadabə uju Nasɔn. Nasɔn uju Salomɔn. 5Salomɔn de kə Rahabə dujuje Bojə. Bojə de kə Rutu dujuje Obɛdə. 6Obɛdə uju Jese. Jese uju tɔkə mbay Dabbiti. Dabbiti de kə dɛnɛ̂n lə Uri#1:6 Dabbiti taa dɛnɛ̂n nəənn le go koy tə̂ lə Uri. Oo 2 Samuwɛl 11–12. dujuje Salomɔn. 7Salomɔn uju Robowam. Robowam uju Abiya. Abiya uju Aja. 8Aja uju Jojapa. Jojapa uju Joram. Joram uju Ojiyas. 9Ojiyas uju Jotam. Jotam uju Akajə. Akajə uju Ejekiyas. 10Ejekiyas uju Manase. Manase uju Amɔn. Amɔn uju Jojiyas. 11Jojiyas uju Jekoniyas kə ngakɔɛ̂nje. Bbalɛ̂ tə̂ənn a daw nɛ̂n kə ngann Ijarayɛlje to bbərəje bbe tə̂ kə̂ Babilɔnn.
12Go kuwa tə̂ kə̂ duwade daw nɛ̂n to bbərəje Babilɔnn a, Jekoniyas uju Salatiyɛl. Salatiyɛl uju Jorobabɛl. 13Jorobabɛl uju Abiyutu. Abiyutu uju Eliyakim. Eliyakim uju Ajɔr. 14Ajɔr uju Sadokə. Sadokə uju Akim. Akim uju Eliyudə. 15Eliyudə uju Eliyajar. Eliyajar uju Matan. Matan uju Jakobbo. 16Jakobbo uju Jojɛpə ngaw lə Marije kə̂ to kɔn Jejuje kə̂ daw bbarɛ̂ to Kristə.
17Unn kute dɔ Abaraham tə̂ ndərəng dɔ Dabbiti tə̂, buwa kuju dəwje kâra kâra tee dɔku gire sɔ. Unn kute dɔ Dabbiti tə̂ ndərəng kar tə̂ kə̂ daw nɛ̂n kə de bbe bbərə tə̂ Babilɔnn, buwa kuju dəwje kâra kâra tee dɔku gire sɔ. Unn kute dɔ ndɔ bbərə tə̂ ləde kə̂ Babilɔnn ndərəng ndɔ tə̂ lə Kristə, buwa kuju dəwje kâra kâra tee dɔku gire sɔ.
Tar kuju Jeju
18Tar kuju Jeju-Kristə tokə be: Jojɛpə aw aw mɔrɔ lə Mari kɔn Jejuje. N̂-nayn n̂-taa naan ang bbay a, Mari le uwa səm ddəw tə̂ lə Ndil-mə-nda. 19Jojɛpə kə̂ to nje-mɔrɔ laa le to dingaw kə̂ gatə gatə ngaâ ndiki ta tee kə tarɛ̂ kə ddaka kəm dəwje tə̂ ang. Yeenn bba, n̂-ndiki ta kinyɛ̂ hɔy baa. 20Jojɛpə aw əjə tar nəənn le məɛ̂ tə̂ bbay a, marə anjəƏbbə-dəwje tee ingɛ̂ mə nin tə̂ ngaâ pa arɛ̂ nan: «Jojɛpə dəw kə̂ gəl Dabbiti tə̂, ə-bbəəl ang bbo ə-taa Mari to dɛnɛ̂n ləi, mba səm lə ngonn kə̂ to məɛ̂ tə̂ le ddee ddəw tə̂ lə Ndil-mə-nda. 21Nâ kuju ngonn kə̂ dingaw, ta â kunda ria nan Jeju, mba ne â nâ kaji dəwje laa mə majangje tə̂ ləde.»
22Nɛ̂njeenn tɔyn teeje mba karə tar kə̂ Əbbə-dəwje unda ta nje-kila mbər tar tə̂ laa arə pa ddee to tar kə̂ tɔkɔrɔ. Tar le nan:
23«Ngonn mandə kə̂ gərə ngaw ang a kuwa səm,
nâ kuju ngonn kə̂ dingaw,
ngaâ dâ kunda ria nan Emanuwɛl.»
Gəl ri le nan: Lubba isi kə je.
24Jojɛpə le ndol a, dda nɛ̂n kə̂ anjəƏbbə-dəwje pa arɛ̂ le ngaâ n̂-taa Mari to dɛnɛ̂n laa. 25A, n̂-mbɔn saa naan ang ndərəng Mari le uju nɛ̂n ngonn kə̂ dingaw ngaâ Jojɛpə unda ri ngonn le nan Jeju.

Currently Selected:

Matiye 1: KabbaDkS

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy