YouVersion Logo
Search Icon

MATEO 1

1
Jaꞌ liꞌ yaloj ti cꞌusitic sbi ti smucꞌtatotac ti Jesucristoe
(Lc. 3.23-38)
1Jaꞌ liꞌ tsꞌibabil sbiic ti smucꞌtatotac ti Jesucristoe. Ti Jesucristoe jaꞌ smucꞌtatot ti Davide. Ti Davide jaꞌ smucꞌtatot ti Abraame.
2Iꞌayan screm ti Abraame, Isaac sbi. Iꞌayan screm ti Isaaque, Jacov sbi. Iꞌayan screm ti Jacove, Judá sbi. Ti Judae ep sbanquil yitsꞌin. 3Vach iꞌayan screm ti Judae, Fares sbi ti june, Zara sbi ti june. Ti smeꞌique Tamar sbi. Iꞌayan screm ti Farese, Esrom sbi. Iꞌayan screm ti Esrome, Aram sbi. 4Iꞌayan screm ti Arame, Aminadav sbi. Iꞌayan screm ti Aminadave, Naasón sbi. Iꞌayan screm ti Naasone, Salmón sbi. 5Iꞌayan screm ti Salmone, Booz sbi. Ti smeꞌ Booze Raav sbi. Iꞌayan screm ti Booze, Obed sbi. Ti smeꞌ Obede Rut sbi. Iꞌayan screm ti Obede, Isaí sbi. 6Iꞌayan screm ti Isaie, David sbi, iꞌoch ta preserente. Iꞌayan screm ti Davide, Salomón sbi. Ti smeꞌ Salomone yajnil toꞌox jun vinic Urías sbi.
7Iꞌayan screm ti Salomone, Roboam sbi. Iꞌayan screm ti Roboame, Abías sbi. Iꞌayan screm ti Abíase, Asa sbi. 8Iꞌayan screm ti Asae, Josafat sbi. Iꞌayan screm ti Josafate, Joram sbi. Iꞌayan screm ti Jorame, Uzías sbi. 9Iꞌayan screm ti Uzíase, Jotam sbi. Iꞌayan screm ti Jotame, Acaz sbi. Iꞌayan screm ti Acaze, Ezequías sbi. 10Iꞌayan screm ti Ezequíase, Manasés sbi. Iꞌayan screm ti Manasese, Amón sbi. Iꞌayan screm ti Amone, Josías sbi. 11Iꞌayan screm ti Josíase, Jeconías sbi. Ti Jeconíase oy ep sbanquil yitsꞌin. Cꞌalal cuxul xchiꞌuc sbanquil yitsꞌin ti Jeconíase, jaꞌo chucul ibatic ta Babilonia ti jchiꞌiltactic ta israelale.
12Tey xaꞌox tspasatic ta mantal ta Babilonia ti jchiꞌiltactique ti cꞌalal iꞌayan screm ti Jeconíase, Salatiel sbi. Iꞌayan screm ti Salatiele, Zorobabel sbi. 13Iꞌayan screm ti Zorobabele, Abiud sbi. Iꞌayan screm ti Abiude, Eliaquim sbi. Iꞌayan screm ti Eliaquime, Azor sbi. 14Iꞌayan screm ti Azore, Sadoc sbi. Iꞌayan screm ti Sadoque, Aquim sbi. Iꞌayan screm ti Aquime, Eliud sbi. 15Iꞌayan screm ti Eliude, Eleazar sbi. Iꞌayan screm ti Eleazare, Matán sbi. Iꞌayan screm ti Matane, Jacov sbi. 16Iꞌayan screm ti Jacove, José sbi. Ti Josee isaꞌ yajnil, María sbi. Ti Maríae iꞌayan sba yol, jaꞌ ti Jesuse, jaꞌ stꞌujoj Riox ti chispasotic ta mantale.
17Jaꞌ yech iꞌechꞌ chanlajunqꞌuex totil meꞌil ti ilic tal ta Abraame cꞌalal to David. Naca smomtac Abraam. Jaꞌ noꞌox yech noxtoc iꞌechꞌ chanlajunqꞌuex totil meꞌil ti ilic tal ta xchꞌamaltac ti Davide cꞌalal to chucul ibatic ta Babilonia ti jchiꞌiltactic ta israelale, Naca smomtac David. Ti cꞌalal chucul ibatic ta Babilonia ti jchiꞌiltactique, iꞌechꞌ chanlajunqꞌuex totil meꞌil noxtoc, jaꞌo xa iꞌayan ti Cristoe.
Jaꞌ liꞌ yaloj ti iꞌayan ti Jesucristoe
(Lc. 2.1-7)
18Ti cꞌalal iꞌayan ti Jesucristoe, jaꞌ yech smelol chac liꞌi. Ti smeꞌe, jaꞌ ti Maríae, jaꞌ scꞌubanoj ti Josee. Mu toꞌox chicꞌ sbaic. Ti Maríae ixchiꞌin yol ta syuꞌel Chꞌul Espíritu. 19Ti Josee lec yoꞌon, mu scꞌan xal aꞌyuc ti ta ox xicta ti slecome, yuꞌun mu scꞌan xacꞌ ta qꞌuexlal. Mucul ox chicta. 20Ti cꞌalal yech xaꞌox snopoj ti Josee, jaꞌo la ivaychin. Isvaychin la jun anjel ta vinajel.
―José, voꞌot smomot ti Davide, mu xavat avoꞌon. Icꞌo li Maríae. Li yol xchiꞌinoje maꞌuc xchꞌamal vinic; jaꞌ ta syuꞌel li Chꞌul Espíritue. 21Crem ta xꞌayan. Jesús xavacꞌbe sbiin yuꞌun jaꞌ chastojbe amulic, voꞌoxuc ti stꞌujojoxuc onox li Rioxe ―xꞌutat la yilel yuꞌun ti anjel ta svayiche.
22Jaꞌ icꞌot ti cꞌusi yaloj ti Rioxe ti cꞌalal ixchꞌamunbe ye ti yajꞌalcꞌop ti ta voꞌnee.
23Ta to xchiꞌin yol jun tojol tseb.
Crem ta xꞌayan.
Emanuel ta sbiin yuꞌun jaꞌ Riox ti chtal xchiꞌinotique,
xi onox ti jꞌalcꞌope.
24Ti cꞌalal ijulav ti Josee, ti cꞌusi iꞌalbat yuꞌun ti anjele ixchꞌun. Iyicꞌ onox ti Maríae. 25Pero muc xchiꞌin sbaic ta ora. Jaꞌto ixchiꞌin sbaic cꞌalal iꞌayan ti sba yole. Ti Josee Jesús iyacꞌbe sbiin ti unene.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy