YouVersion Logo
Search Icon

JOHANE 1

1
Lefoko la nna nama
1E rile mo tshimologong Lefoko a bo a ntse a le yo, mme Lefoko a bo a ntse a na le Modimo, mme Lefoko ya bo e le ene Modimo. 2Ene yoo o ne a le yo mo tshimologong a ntse le Modimo. 3Dilo tsotlhe di dirilwe ke ene; mme kwa ntle ga gagwe ga se ka ga dirwa sepe sa tse di dirilweng. 4Mo go ene go ne go le botshelo; mme botshelo jo, e ne e le jone lesedi la batho. 5Lesedi le phatsima mo lefifing; mme lefifi le se ka la amogalana nalo.
6 Ga tla monna a romilwe ke Modimo, leina la gagwe go twe, Johane. 7Ene yoo, a tla go supa, gore a supe ka ga lesedi, gore botlhe ba dumele ka ene. 8E ne e se ene lesedi, mme a tla go supa ka ga lesedi. 9Ga bo go le lesedi la ammaaruri, e bong lesedi le le bonesang motho mongwe le mongwe, mme la bo le tla mo lefatsheng.
10O ne a le mo lefatsheng, lefatshe le ne le dirilwe ke ene, mme lefatshe la se ka la mo itse. 11O ne a tla mo ga gabo, mme ba e neng e le ba ga gabo ba se ka ba mo tshola. 12Mme botlhe ba ba mo tshotseng, a ba naya tshiamelo ya go nna bana ba Modimo, e bong bone ba ba dumetseng mo ineng la gagwe, 13e le ba ba se kang ba tsalwa ke madi, le fa e le ke go rata ga nama, le fa e le ke go rata ga motho, fa e se ke Modimo.
14Mme Lefoko a tla a nna nama, mme a aga mo go rona, mme ra bona kgalalelo ya gagwe, e kete kgalalelo ya yo o tsetsweng a le esi a tswa kwa go Rara, a tletse tshegofatso le boammaaruri.
15Johane o supa ka ga gagwe, o kua a re: “Ke ene yo ke buileng ka ga gagwe ka re: ‘Yo o tlang morago ga me, o bile o ntse pele ga me; gonne o ne a leyo pele ga me.’ ”
16Gonne rotlhe re amogetse se se tswang botlalong jwa gagwe, le tshegofatso mo godimo ga tshegofatso. 17Gonne molao o beilwe ka Moše; mme tshegofatso le boammaaruri di tsile ka Jesu Keresete. 18Ga go motho ope yo o kileng a bona Modimo ka motlha ope; Morwa wa one yo o tsetsweng a le esi, yo o mo sehubeng sa ga Rara, ke ene yo o o boletseng.
Tshupo ya ga Johane Mokolobetsi
(Math 3:1-12; Mar 1:7-8; Luke 3:1-18)
19E ke yone tshupo ya ga Johane jale ka Bajuta ba roma baperesiti le Balefi kwa go ene, ba tswa Jerusalema, ba ya go mmotsa go re: “O mang?”
20Mme a ipolela, mme a se ka a itoba; a ipolela fela a re: “Ga ke Keresete.”
21 Ba mmotsa ba re: “Mme o eng ne? A o Elija?” A re: “Nnyaa.” “A o ene moperofeti yo?” A fetola a re: “Nnyaa.”
22Ke gone ba mo raya ba re: “O mang? Gore re tle re fetole ba ba re romileng. O a reng ka ga gago?”
23 A re: “Nna ke lentswe la mongwe yo o kuang mo nageng a re: ‘Siamisang tsela ya Morena,’ jaaka moperofeti Isaia a kile a bua.”
24Ba ba romilweng ba bo ba tswa mo Bafarisaing. 25Ba mmotsa, ba mo raya ba re: “Mme o kolobeletsang, fa o se Keresete, le fa e le Elija, le fa e le ene moperofeti?”
26Johane a ba fetola a re: “Ke kolobetsa ka metsi, mme mo gare ga lona go eme mongwe yo lo sa mo itseng. 27E bong ene yo o tlang morago ga me, yo kgole ya setlhako sa gagwe ke sa tshwanelang go e hunolola.”
28Dilo tse di dirilwe kwa Bethania o o kwa moseja ga Joretane, kwa Johane o neng a kolobetsa teng.
Jesu Kwana ya Modimo
29Ya re ka moso a bona Jesu a tla kwa go ene, mme a re: “Bonang, Kwana wa Modimo, yo o tlosang boleo jwa lefatshe! 30Ke ene yo ke buileng ka ga gagwe ka re: ‘Morago ga me go tla monna yo o bileng a ntse pele ga me; gonne o ne a le yo pele ga me.’ 31Mme ka bo ke sa mo itse; ke tsile ke kolobetsa ka metsi gore a tle a senolelwe Iseraele.”
32Johane a supa a re: “Ke bonye Mowa o fologa jaaka lephoi, o tswa legodimong; wa nna mo go ene. 33Mme ka bo ke sa mo itse; ke ene yo o nthomileng gore ke tle go kolobetsa ka metsi, ke ene yo o ntheileng a re: ‘Yo o bonang Mowa o fologela mo go ene, o nna go ene, ke ene yo o kolobetsang ka Mowa o o Boitshepo.’ 34Ke bonye, ka ba ka supa fa yo e le Morwa Modimo.”
Barutwa ba ntlha ba ga Jesu
35Gape ya re ka moso o mongwe, Johane a bo a eme a na le barutwa ba gagwe ba le babedi; 36mme a leba Jesu jaaka a tsamaya, mme a re: “Bonang, Kwana wa Modimo!”
37Barutwa ba babedi ba mo utlwa a bua, mme ba sala Jesu morago; 38Jesu a retologa, a ba bona ba mo setse morago, a ba raya a re: “Lo batlang?” Ba mo raya ba re: “Rabi,” – ke go re, Moruti, fa go phuthololwa, “o nna kae?”
39A ba raya a re: “A re tsamayeng, mme lo tlaa bona.” Ba ya ba bona kwa o nnang teng; mme ba tlholatlhola nae ka tsatsi leo; ya bo e le nako ya lesome.
40Mongwe wa ba babedi ba ba utlwileng Johane a bua, mme a sala Jesu morago, e ne e le Anterea mogoloa Simone Petere. 41Ya re pele a ya a bona Simone monnawe, a mo raya a re: “Re bonye Mesia,” – ke go re Keresete, fa go phuthololwa. 42A mo isa kwa go Jesu. Jesu a mo leba a re: “O Simone morwa Jona, o tlaa bidiwa Kefase,” – ke go re, Petere, (le fa e le Lefika), fa go phuthololwa.
Jesu o bitsa Filipo le Nathanaele
43Ya re ka moso a gopola go tswela kwa Galilea, mme a ya a bona Filipo; mme Jesu a mo raya a re: “Ntshala morago.” 44Jaana Filipo ya bo e le motho wa Bethesaita, motse wa ga gabo Anterea le Petere. 45Filipo a ya a bona Nathanaele, a mo raya a re: “Re bonye ene yo Moše o kwadileng ka ga gagwe mo molaong, le bone baperofeti, e bong Jesu wa Nasaretha, morwa Josefe.”
46Nathanaele a mo raya a re: “A sengwe se se molemo se ka tswa Nasaretha?” Filipo a mo raya a re: “A re tsamaye, o ye go bona.”
47Jesu a bona Nathanaele a tla kwa go ene, mme a bua ka ga gagwe a re: “Bonang Moiseraele wa ammarruri, yo go se nang boferefere bope mo go ene!”
48Nathanaele a mo raya a re: “O nkitsile jang?” Jesu a mo fetola a re: “E rile o le fa tlase ga mofeige, Filipo a ise a go bitse, nna ka go bona.”
49Nathanaele a mo fetola, a re: “Rabi, o Morwa Modimo; o kgosi ya Iseraele.”
50Jesu a mo fetola a re: “A o dumela ka gobo ke go reile ka re: ‘Ke go bonye o le fa tlase ga mofeige’? O tlaa bona dilo tse dikgolo bogolo go tse.” 51 A mo raya a re: “Ammaaruri, ammaaruri ke a lo raya, lo tlaa bona legodimo le atlhamologile, le baengele ba Modimo ba tlhatloga, ba ba ba fologela mo go Morwa Motho.”

Currently Selected:

JOHANE 1: TSW08NO

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy