மத்தேயு 1
TCVIN

மத்தேயு 1

1
இயேசுவின் வம்சவரலாறு
1இயேசு கிறிஸ்துவின் வம்சவரலாறு; இவர் ஆபிரகாமின் வம்சத்தானாகிய தாவீதின் வம்சத்தினராவார்.
2ஆபிரகாம் ஈசாக்கின் தகப்பன்,
ஈசாக்கு யாக்கோபின் தகப்பன்,
யாக்கோபு யூதாவுக்கும் அவன் சகோதரர்களுக்கும் தகப்பன்,
3யூதா பாரேஸுக்கும் சாராவுக்கும் தகப்பன், அவர்களின் தாய் தாமார்,
பாரேஸ் எஸ்ரோமுக்குத் தகப்பன்,
எஸ்ரோம் ஆராமுக்குத் தகப்பன்,
4ஆராம் அம்மினதாபின் தகப்பன்,
அம்மினதாப் நகசோனின் தகப்பன்,
நகசோன் சல்மோனின் தகப்பன்,
5சல்மோன் போவாஸின் தகப்பன், போவாஸினுடைய தாய் ராகாப்,
போவாஸ் ஓபேத்தின் தகப்பன், ஓபேத்தினுடைய தாய் ரூத்,
ஓபேத் ஈசாயின் தகப்பன்,
6ஈசாய் தாவீது அரசனுக்குத் தகப்பன்.
தாவீது சாலொமோனுக்குத் தகப்பன், இவனது தாய் உரியாவின் மனைவியாயிருந்தவள்.
7சாலொமோன் ரெகொபெயாமுக்குத் தகப்பன்,
ரெகொபெயாம் அபியாவுக்குத் தகப்பன்,
அபியா ஆசாவுக்குத் தகப்பன்,
8ஆசா யோசபாத்தின் தகப்பன்,
யோசபாத் யோராமுக்கு தகப்பன்,
யோராம் உசியாவின் தகப்பன்,
9உசியா யோதாமின் தகப்பன்,
யோதாம் ஆகாஸின் தகப்பன்,
ஆகாஸ் எசேக்கியாவின் தகப்பன்,
10எசேக்கியா மனாசேயின் தகப்பன்,
மனாசே ஆமோனின் தகப்பன்,
ஆமோன் யோசியாவின் தகப்பன்,
11யோசியா எகோனியாவுக்கும் அவன் சகோதரர்களுக்கும் தகப்பன். அக்காலத்தில் யூதர்கள் பாபிலோனுக்கு நாடுகடத்தப்பட்டார்கள்.
12பாபிலோனுக்கு நாடுகடத்தப்பட்டபின்:
எகோனியா சலாத்தியேலுக்குத் தகப்பனானான்,
சலாத்தியேல் செருபாபேலுக்குத் தகப்பன்,
13செருபாபேல் அபியூதுவுக்குத் தகப்பன்,
அபியூத் எலியாக்கீமுக்குத் தகப்பன்,
எலியாக்கீம் ஆசோருக்குத் தகப்பன்,
14ஆசோர் சாதோக்கிற்குத் தகப்பன்,
சாதோக் ஆகீமிற்குத் தகப்பன்,
ஆகீம் எலியூத்திற்குத் தகப்பன்,
15எலியூத் எலியேசருக்குத் தகப்பன்,
எலியேசர் மாத்தானுக்குத் தகப்பன்,
மாத்தான் யாக்கோபுக்குத் தகப்பன்,
16யாக்கோபு யோசேப்புக்குத் தகப்பன், யோசேப்பு மரியாளின் கணவன், மரியாளிடம் கிறிஸ்து#1:16 கிரேக்க மொழியில் “கிறிஸ்து” என்பதற்கும் எபிரேய மொழியில் “மேசியா” என்பதற்கும் அர்த்தம் “அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்” என்பதாகும். எனப்படுகிற இயேசு பிறந்தார்.
17இவ்வாறு ஆபிரகாமிலிருந்து தாவீது வரை பதினான்கு தலைமுறைகளும், தாவீதிலிருந்து பாபிலோனுக்கு நாடுகடத்தப்படும் வரை பதினான்கு தலைமுறைகளும், பாபிலோனுக்கு நாடுகடத்தப்பட்டதில் இருந்து கிறிஸ்து வரை பதினான்கு தலைமுறைகளும் இருந்தன.
இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பு
18இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பு இவ்வாறு நிகழ்ந்தது: இயேசுவின் தாய் மரியாள் யோசேப்பைத் திருமணம் செய்வதற்கென நிச்சயிக்கப்பட்டிருந்தாள். ஆனால் அவர்கள் ஒன்றுசேர்ந்து வாழும் முன்பே அவள் பரிசுத்த ஆவியினால் கருவுற்றிருந்தது தெரியவந்தது. 19அவளது கணவன் யோசேப்பு ஒரு நீதிமானாயிருந்தான். எனவே அவளை மக்கள் முன் பகிரங்கமாக அவமானப்படுத்த விரும்பாமல், திருமண ஒப்பந்தத்தை இரகசியமாக நீக்கிவிட நினைத்தான்.
20யோசேப்பு இவ்வாறு சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தபோது, கர்த்தரின் தூதன் அவனுக்குக் கனவில் தோன்றி, “தாவீதின் மகனே யோசேப்பே, நீ மரியாளை உனது மனைவியாக சேர்த்துக்கொள்ளத் தயங்காதே, ஏனெனில் அவள் பரிசுத்த ஆவியாலேயே கருவுற்றிருக்கிறாள். 21அவள் ஒரு மகனைப் பெறுவாள்; நீ அவருக்கு ‘இயேசு’#1:21 இயேசு என்பதன் பொருள் “இரட்சிக்கிறவர்” அல்லது “இரட்சகர்” எனப்படும். என்று பெயரிட வேண்டும். ஏனெனில் அவர் தமது மக்களை அவர்களது பாவங்களிலிருந்து இரட்சிப்பார்,” என்றான்.
22கர்த்தர் தமது இறைவாக்கினன் மூலமாய் சொல்லியிருந்தது நிறைவேறவே இவை நடந்தன: 23“ஒரு கன்னிப்பெண் கர்ப்பவதியாகி ஒரு மகனைப் பெறுவாள். அவரை இம்மானுயேல் என அழைப்பார்கள்”.#1:23 ஏசா. 7:14 இம்மானுயேல் என்பதன் அர்த்தம், “இறைவன் நம்மோடு இருக்கிறார்” என்பதே.
24யோசேப்பு நித்திரையை விட்டெழுந்ததும், கர்த்தரின் தூதன் தனக்குக் கட்டளையிட்டபடியே, மரியாளைத் தனது மனைவியாக வீட்டிற்குக் கூட்டிச்சென்றான். 25ஆனால் அவள் ஒரு மகனைப் பெற்றெடுக்கும்வரை யோசேப்பு அவளுடன் சேரவில்லை. யோசேப்பு அவருக்கு இயேசு எனப் பெயரிட்டான்.

இந்திய சமகால தமிழ் மொழிப்பெயர்ப்பு™

பதிப்புரிமை © 2005, 2020 Biblica, Inc.

பஅனுமதியுடன் பயன்படுத்தப்படுகிறது. உலகளாவிய முழு பதிப்புரிமை பாதுகாக்கப்பட்டவை.

Indian Tamil Contemporary Version™, New Testament

Copyright © 2005, 2020 by Biblica, Inc.

Used with permission. All rights reserved worldwide.


Learn More About இந்திய சமகால தமிழ் மொழிப்பெயர்ப்பு 2020

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.