YouVersion Logo
Search Icon

JOHANESE 1

1
Lentšu ke Jesu Kriste
1Pele ga ge lefase le hlolwa, Lentšu o be a ntše a le gona, a le go Modimo, ebile ka boyena e le Modimo. 2E sa le a eba go Modimo go tloga le go tloga. 3Tšohle di hlodilwe ka yena, gomme go tše di hlodilwego ga go le se tee se se sego sa hlolwa ka yena. 4Dihlolwa tšohle di hweditše bophelo ka yena, bophelo bjo e bilego seetša sa batho. 5Seetša seo se bonega leswiswing, gomme leswiswi ga se la kgona go se fenya.
6 Modimo o kile a roma monna yo mongwe yo leina la gagwe e bego e le Johanese. 7O be a tlile go begela batho seetša, gore bohle ba kwe se a se begago gomme ba se dumele. 8Yena ka boyena e be e se seetša; se a bego a se tletše e be e le go bega seetša. 9Seetšaetša sa go bonegela batho bohle se be se etla lefaseng.
10Lentšu o be a le lefaseng, gomme le ge Modimo a hlodile lefase ka yena, batho ba lona ga se ba mo amogela. 11O be a tlile ga gabo, fela ba gabo ba se mo amogele. 12Eupša ba ba ilego ba mo amogela mme ba dumela go yena, bona a ba fa tokelo ya go ba bana ba Modimo. 13Ya ba bana ba Modimo, e sego ka go tswalwa bjalo ka bana ba bangwe, e sego ka go tswalwa ka tumo ya nama, goba ka thato ya monna, eupša ka go tswalwa ke Modimo ka boyena.
14Yena Lentšu e bile motho, a dula le rena e le yo botho kudu go rena, a re utollela ka botlalo se Modimo a lego sona. Ra bogela letago la gagwe, letago le a le filwego ke Tatagwe, e le yena Morwa a nnoši wa Tatagwe.
15Johanese o be a bolela ka yena mola a goeletša a re: “Ke be ke era yena yo ge ke be ke re: ‘Yo a ntlhatlamago o mpheta ka maemo, ka gobane o be a le gona pele nna ke tswalwa.’ ”
16Ka ge a re loketše kudu, o re šegofaditše bohle, a re šegofatša leboelela. 17Melao Modimo o re file yona ka Moshe, gomme ka Jesu Kriste a re utollela ka mo e lego yo botho go rena ka gona, a ba a re utollela se a lego sona. 18Ga go motho yo a kilego a bona Modimo. Batho ba mo tseba ka go mo utollelwa ke Morwagwe, Motswalwanoši, yo ka boyena e lego Modimo, yo a lego kgauswi le Tatagwe.
Go ruta ga Johanese Mokolobetši
(Mat. 3:1-12; Mar. 1:1-8; Luk. 3:1-18)
19Mola baetapele ba Bajuda Jerusalema ba romile baprista le Balefi go Johanese gore ba ye go mmotšiša gore ke yena mang, yena o ile a ipega, 20a se gane go ba fetola, a bolela phaa a sa iphihle a re: “Ga se nna Mesia.”
21 Ba mmotšiša ba re: “Bjale o mang? Kgane ke wena Eliya?”
Yena a re: “Aowa, ga ke yena.”
Ba re: “Kgane e ka ba o yena Moprofeta?”
A ba fetola a re: “Aowa.”
22Ba napa ba re: “Gona re botše gore o mang, gore re yo botša ba ba re romilego. O reng ge o ipega?”
23 Johanese a ba fetola ka go tsopola se se boletšwego ke moprofeta Jesaya a re:
“ ‘Ke nna segoeledi lešokeng se se rego:
Otlollelang Morena tsela!’ ”
24Baromiwa bao ba bego ba romilwe ke Bafarisei 25ba botšiša Johanese ba re: “Bjale ge eba ga o Mesia, ga o Eliya, ebile ga o yena Moprofeta, o reng o kolobetša?”
26Johanese a ba fetola ka go re: “Nna ke kolobetša ka meetse, fela mo gare ga lena go na le yo le sa mo tsebego. 27Ke yena yo a ntlhatlamago, eupša nna le go mmofolla marala a dieta ga se gwa ntshwanela.”
28Ditaba tšeo ka moka di diregile Bethania ka mošola wa noka ya Jordane, moo Johanese a bego a kolobetša gona.
Kwanyana ya Modimo
29Ka tšatši le le latelago Johanese a bona Jesu a etla go yena. A re: “Bonang Kwanyana ya Modimo ye e tlošago dibe tša lefase! 30Ke yena yo ke bego ke bolela ka yena mola ke re: ‘Monna yo a ntlhatlamago o mpheta ka maemo, ka gobane o be a le gona pele nna ke tswalwa.’ 31Le nna ke be ke sa tsebe gore ke ofe, etšwe ke tšwetše ke kolobetša ka meetse gore a tle a utollelwe setšhaba sa Israele.”
32Johanese o hlatsetše ka go re: “Ke bone Moya o theoga legodimong nke ke leeba, wa fihla wa dula godimo ga gagwe. 33Nna ke be ke sa tsebe gore ke yena, fela Modimo yo a nthomilego go yo kolobetša ka meetse o be a rile go nna: ‘Yo o bonago Moya o theogela go yena o dula godimo ga gagwe, ke yena yo a kolobetšago ka Moya wo Mokgethwa.’ 34Bjale ke bone, gomme ke hlatsela gore ke yena Morwa wa Modimo.”
Barutiwa ba mathomo ba Jesu
35Ka tšatši le le latelago Johanese o be a le moo gape a na le ba babedi ba barutiwa ba gagwe. 36Ya re ge a bona Jesu a feta, a re: “Bonang Kwanyana ya Modimo!”
37Barutiwa bao ba babedi ba mo kwa ge a realo, gomme ba latela Jesu. 38Jesu a retologa, a ba bona ba mo latela, a ba botšiša a re: “Etse le nyakang?”
Bona ba re: “Rabi,” (ke go re “Moruti”), “na o dula kae?”
39A ba fetola a re: “A re yeng le yo bona.” E be e šetše e le iri ya bone mathapama. Ke moka ba ya le yena ba yo bona mo a dulago gona, ba hlwa le yena tšatši leo.
40Yo mongwe wa bao ba babedi ba go re go kwa Johanese a bolela ba latela Jesu e be e le Andrease, ngwanaboSimone Petrose. 41Yena a raka a yo nyaka Simone, mogolwagwe, gomme ge a mo hweditše, a re: “Re hweditše Mesia!” (Ke go re “Kriste”.)
42A nama a iša Simone go Jesu.
Jesu ge a mmona a re: “Etse ke wena Simone, morwa wa Johanese, fela o tla bitšwa Kefase.” (Ke go re “Petrose”.)
Jesu o botša Filipi le Nathaniele gore ba mo latele
43Ka tšatši le le latelago Jesu ge a re o ya Galilea a hwetša Filipi, gomme a re go yena: “Ntatele!” 44Yo Filipi ga gabo e be e le Betsaida, motse wa gaboAndrease le Petrose. 45O rile go hwetša Nathaniele, a re go yena: “Re hweditše yola Moshe a ngwadilego ka yena ka pukung ya melao, le baprofeta ba ngwadilego ka yena; ke Jesu wa Nasaretha, morwa wa Josefa.”
46Nathaniele a mmotšiša a re: “Na go na le se sebotse se se ka tšwago Nasaretha?”
Filipi a mo fetola a re: “A re ye o yo bona.”
47Ge Jesu a bona Nathaniele a etla go yena, a bolela ka yena a re: “Šo Moisraele wa mmakgonthe yo a se nago bomenetša.”
48Nathaniele a mmotšiša a re: “O ntsebela kae?”
Jesu a mo fetola a re: “Ke go bone o le mola moriting wa mogo, pele ga ge Filipi a go bitša.”
49Nathaniele a mo fetola a re: “Moruti, o Morwa wa Modimo! Ke wena Kgoši ya Israele!”
50Jesu a re: “Na o dumela ka ge ke go boditše gore ke go bone o sa le mola moriting wa mogo? O sa tlilo bona tše di fetago tšeo.” 51 A tšwela pele a re: “Ruri, ruri, ke le botša gore le tla bona legodimo le bulegile gomme barongwa ba Modimo ba namelela ba bile ba theogela go Morwamotho.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;