MATEU 1
NSO00

MATEU 1

1
Ba lešika labo Jesu Kriste
(Luk. 3:23-38)
1Ba lešika la boJesu Kriste, setlogolo sa Dafida, yo e bego e le setlogolo sa Abrahama, ba latelana ka mokgwa wo:
2Abrahama e bile tatagoIsaka, Isaka a tswala Jakobo, Jakobo a tswala Juda le banababo, 3Juda le Tamare ba tswala Peretse le Serage, Peretse a tswala Hetserone, Hetserone a tswala Ramo, 4Ramo a tswala Aminadaba, Aminadaba a tswala Nagshone, Nagshone a tswala Salmone, 5Salmone le Rahaba ba tswala Boase, Boase le Rute ba tswala Obede, Obede a tswala Isai, 6Isai a tswala Kgoši Dafida.
Dafida le yo e bego e kile ya ba mosadi wa Uria ba tswala Solomone. 7Solomone a tswala Rehabeamo, Rehabeamo a tswala Abia, Abia a tswala Asafo, 8Asafo a tswala Joshafate, Joshafate a tswala Joramo, Joramo a tswala Usia, 9Usia a tswala Jotamo, Jotamo a tswala Ahase, Ahase a tswala Hiskia, 10Hiskia a tswala Manase, Manase a tswala Amone, Amone a tswala Josia, 11#2 Dikg. 24:14-15; 2 Dikr. 36:10; Jer. 27:20Josia a tswala Joyakine le banababo. Ka morago ga moo batho ba Juda ba thopelwa Babilone.
12Morago ga ge batho ba thopetšwe Babilone, Joyakine a tswala Sealtiele, Sealtiele a tswala Serubabele, 13Serubabele a tswala Abihude, Abihude a tswala Eliakime, Eliakime a tswala Asore, 14Asore a tswala Tsadoko, Tsadoko a tswala Agime, Agime a tswala Eliude, 15Eliude a tswala Eleasara, Eleasara a tswala Mathane, Mathane a tswala Jakobo, 16Jakobo a tswala Josefa, monna wa Maria, mmagoJesu yo a bitšwago le ka la Kriste.
17Ka gona, go tloga ka Abrahama go fihlela ka Dafida go bile le meloko ye lesome le metšo ye mene; go tloga ka Dafida go fihlela lebakeng la go thopelwa Babilone go bile le ye lesome le metšo ye mene, le go tloga nakong yeo go fihlela matswalong a Jesu Kriste go bile le ye lesome le metšo ye mene.
Matswalo a Jesu Kriste
(Luk. 2:1-7)
18 # Luk. 1:27 Tša matswalo a Jesu Kriste di bile ka tsela ye: Maria, mmagwe, o be a beeleditšwe ke Josefa; eupša ya re pele ba nyalana, Maria a lemoga gore o imišitšwe ke maatla a Moya wo Mokgethwa. 19Josefa e be e le monna wa go phetha melao ya Moshe, eupša o ile a se ke a rata go goboša Maria phatlalatša; ka gona a ikemišetša go mo tlogela ka go ngwega. 20Ge a sa gopodišiša taba yeo, morongwa wa Morena a tšwelela go yena torong, a re go yena: “Josefa, setlogolo sa Dafida, o se ke wa boifa go nyala Maria, gobane o imišitšwe ke maatla a Moya wo Mokgethwa. 21#Luk. 1:31O tla belega morwa, gomme o mo ree leina la Jesu,#1:21 “Jesu” Leina le ka Seheberu le ra go re “Mophološi”. ka gobane o tla phološa setšhaba sa gabo dibeng tša sona.”
22Tšeo ka moka di ile tša direga gore go tle go phethege sela se boletšwego ke Morena ka moprofeta mola a re: 23#Jes. 7:14“Kgarebe e tla ima, ya belega morwa yo a tlago bitšwa Imanuele.” Ke go re “Modimo o na le rena”.
24Ka gona, ge Josefa a tsoga, a yo nyala Maria, bjalo ka ge morongwa wa Morena a be a mo laetše. 25#Luk. 2:21Eupša a se ke a robala naye a ba a belega morwa yoo wa gagwe. Gomme Josefa a mo rea leina la Jesu.

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About BIBELE Taba yea Botse