YouVersion Logo
Search Icon

Yohane 1

1
1Asa ɔyɩ lɛbɛlɩn a, Asʋn amʋ bʋ ɩnʋ. Asʋn amʋ mʋa Bulu bʋ ɩnʋ. Asʋn amʋ gyi Bulu.
Asʋn Ánɩ́ Ɩtɛha Nkpa
2Asʋn amʋ mʋa Bulu bʋ ɩnʋ asa ɔyɩ lɛbɛlɩn. 3Mʋsʋ Bulu lɔtsʋn bwɛ togyitɔ. Tɔtɔɔtɔ ma ɩnʋá Bulu lɔbwɛ tsʋn mʋ ɔma. 4Mʋtɔ nkpa itsu. Nkpa amʋ tɔpʋ wankɩ ba aha fɛ́ɛ́ nɩ. 5Wankɩ anfɩ tɔwankɩ okluntɔ, tamɛ oklun mɔkʋgyi mʋ́sʋ kɩ.
6Bulu lɔwa oyin ɔkʋá bʋtɛtɩ mʋ Yohane#1:6 Asu Ɔbɔpʋ Yohane sɩsɩ. 7Ɔlɛba bɛbla aha wankɩ amʋ ɩwɩ asʋn, mɛnɩ aha fɛ́ɛ́ bɔ́hɔ asʋn amʋsʋ gyi. 8Megyi Yohane onuto gyi wankɩ amʋ. Mʋ mʋ́ wankɩ amʋ ɩwɩ asʋn ɔlɛba bɛbla aha. 9Ɔha amʋʋ ogyi wankɩ onuto, ɔtɔwankɩ ha ɔhagyiɔha amʋ ɔba ɔyɩtɔ.
10Ɔbʋ ɔyɩ anfɩtɔ. Mʋsʋ Bulu lɔtsʋn bwɛ ɔyɩ, tamɛ ɔyɩ anfɩtɔ atsiapʋ bʋmɛbɩ mʋ. 11Ɔlɛba mʋ onuto ɔmátɔ, tamɛ mʋ pɩ bʋmɔhɔ mʋ. 12Tamɛ ɔlɛha aha ánɩ́ bɔhɔ mʋ, hɔ mʋ gyi fɛ́ɛ́ ɔkpa ánɩ́ bʋbwɛ Bulu abi. 13Amʋ́ Bulu abi bwɛ motsu otuntufla, ntɛ nyankpʋsa apɛbwɛtɔ, ntɛ oyin ɔwɔlɩ ɔkpasʋ. Mboun Bulu onuto lɔbwɛ amʋ́ mʋ abi.
14Asʋn amʋ lebemli nyankpʋsa, oletsia anɩtɔ. Awɩtɔlɛ pʋ́ ɔnɔkwalɩ sɔɔn letsia mʋtɔ. Anɩlowun mʋ numnyam. Mʋ Sɩ lɔwa mʋ numnyam amʋ, tsufɛ Obi ɔkʋkʋnʋ ɔkʋlɛ pɛ ogyi ha mʋ.
15Yohane lɛlɛ mʋ suna, tɔɩ tsu mʋ ɩwɩ ɔbɛɛ, “Ɔ́nɩ ɩwɩ asʋn nɛblɩ mbɛɛ, ‘Ɔha amʋʋ obuo mɩ ɔba amʋ dʋn mɩ, tsufɛ ɔbʋ ɩnʋ asa bɔkwɩɩ mɩ> ” nɩ.
16Mʋ awɩtɔlɛ ɩtsɔ. Ɩnɩ sʋ ɔdɛ awɩtɔlɛ tsɔtsɔɔtsɔ anfɩ wa ha anɩ fɛ́ɛ́ nɩ. 17Mosesʋ Bulu mbla amʋ na ɩlɛba, tamɛ ɔnɔkwalɩ mʋ́a awɩtɔlɛ mʋ́ ɩna anɩ Wie Yesu Kristosʋ ɩlɛba. 18Ɔhaa mɔkʋwun Bulu kɩ. Obi ɔkʋkʋnʋ ɔkʋlɛ pɛ, mʋ onuto ogyi Bulu, otsie Ɔsɩ amʋ gyɔpɩsʋ; Ɔsɩ amʋ tɛhɩɛ kle mʋ asʋn amʋ, nkʋlɛ labla anɩ alɩá Bulu gyi.
Asu Ɔbɔpʋ Yohane Bulu Asʋn Ɔkanda
(Mateo 3:1-12; Marko 1:1-8; Luka 3:1-18)
19-20 Yudafɔ ahandɛ ánɩ́ bʋbʋ Yerusalem bɔwa Bulu igyi ahapʋ pʋ́ Lewifɔ Yohane wa bɛɛ bʋyɛfɩtɛ mʋ bɛɛ, ma ogyi? Yohane mesi asʋansʋ ŋain amʋ́. Ɔlɛlɛ bla amʋ́ ɔbɛɛ, “Megyi mɩgyi Kristo, (ɔha amʋʋ Bulu lada mʋ ofuli amʋ).” 21Bɛfɩtɛ mʋ bɛɛ, “Mʋmʋ fʋgyi ma? Fʋgyi Elia?”
Ɔlɛlɛ mʋ́ ɔnɔ ɔbɛɛ, “Megyi mɩgyi Elia.”
Bɛtra fɩtɛ mʋ bɛɛ, “Fʋgyi Bulu ɔnɔsʋ ɔtɔɩpʋ amʋʋ ɔbɛ́ba amʋ?”
Ɔlɛlɛ mʋ́ ɔnɔ ɔbɛɛ, “O-o.”
22Mʋʋ bɛfɩtɛ mʋ bɛɛ, “Ma fʋhɩɛ fʋgyi? Bla anɩ, mɛnɩ abɛ́yɛbla aha amʋʋ bɔwa anɩ amʋ. Nkalɩ fʋdɛblɩ tsu fʋ onuto ɩwɩ?”
23Yohane lɔpʋ asʋn ánɩ́ Bulu ɔnɔsʋ ɔtɔɩpʋ Yesaia lɛblɩ tswɩ lɛ mʋ́ ɔnɔ ɔbɛɛ,
“Mɩgyi ɔha amʋʋ ɔdɛkplʋn ɔsʋlʋkpansʋ ɔbɛɛ,
‘Mlɩtswii anɩ Wie ɩkpa amʋ ha mʋ> amʋ nɩ.”
24-25Ɩnʋ Farisifɔ akʋá bɔwa Yohane wa ɛ bɛfɩtɛ mʋ bɛɛ, “Nɩ megyi fʋgyi Kristo amʋ, megyi fʋgyi Elia ntɛ Bulu Ɔnɔsʋ Ɔtɔɩpʋ amʋʋ ɔbɛ́ba amʋ ɛ a, ntogyi sʋ fʋdɛ aha asu bɔ?” 26Yohane lɛlɛ mʋ́ ɔnɔ ɔbɛɛ, “Ntsu ndɛpʋbɔ aha asu, tamɛ ɔha ɔkʋ bʋ mlɩtɔ nfɩ, mlɩmeyin mʋ. 27Mʋgyi ɔha ánɩ́ obuo mɩ ɔba nɩ. Mmɔfʋn ánɩ́ nɛ́sankɩ mʋ ntʋkʋta ɔfɛ kpan.”
28Asʋn anfɩ fɛ́ɛ́ lɛba Yordan ntsu ɔbɩn Betania wulutɔ. Ɩnʋ Yohane letsia bɔ aha asu nɩ.
Bulu Okufabi
29Ɔyɩkɛhɛ a, Yohane lowun ánɩ́ Yesu na ɔba mʋ wa. Mʋʋ ɔlɛbla aha amʋ ɔbɛɛ, “Mlɩkɩ, Bulu Okufabi amʋ ɔba a. Mʋsʋ Bulu tɔtsʋn si ɔyɩtɔ aha lakpan kie amʋ́ nɩ! 30Mʋ ɩwɩ asʋn nɛblɩ mbɛɛ, ‘Ɔkʋ buo mɩ ɔba. Ɔdʋn mɩ, tsufɛ ɔbʋ ɩnʋ asa bɔkwɩɩ mɩ> nɩ. 31Mɩ onuto mmeyin mʋ, tamɛ nɛba ndɛ aha asu bɔ, mɛnɩ Israelfɔ bɛ́bɩ ɔha ánɩ́ ogyi.”
32Yohane lɛblɩ ɔbɛɛ, “Nowun Ɔŋɛ Wankɩhɛ amʋ lɛkplɩ tsu ɔsʋsʋ fɛ lɔpɔ bogyonka mʋsʋ. 33Mɩ onuto mmeyin mʋ, tamɛ Bulu lɔwa mɩ ɔbɛɛ mba bɔpʋ ntsu bɔ aha asu. Mʋlɛbla mɩ ɔbɛɛ, ‘Ɔha amʋʋ fówun Ɔŋɛ Wankɩhɛ amʋ ɔbɛ́kplɩ tsu ɔsʋsʋ bogyonka mʋsʋ amʋ ɔbɔ́pʋ Ɔŋɛ Wankɩhɛ amʋ bɔ aha asu nɩ.> 34Nawun ánɩ́ ɩlaba mʋ́tɔ. Mʋ́ sʋ ndɛ mʋ ɩwɩ adansɩɛ gyi mbɛɛ, mʋgyi Bulu mʋ Bi amʋ nɩ.”
Yesu Akasɩpʋ Agyankpapʋ
35Mʋ́ ɔyɩkɛhɛ a, Yohane mʋa mʋ akasɩpʋ abanyɔ bɛsanki ba ɩnʋ. 36Brɛá Yohane lowun Yesu dɛtsʋn a, ɔlɛblɩ ɔbɛɛ, “Mlɩkɩ, Bulu Okufabi amʋ na ɩnʋ a.”
37Akasɩpʋ abanyɔ amʋ bonu asʋn anfɩ. Mʋ́ sʋ bɛkpla buo Yesu. 38Yesu lɛdamli kɩ wun ánɩ́ bʋbuo mʋ. Mʋʋ ɔlɛfɩtɛ amʋ́ ɔbɛɛ, “Ntɔ mlɩdedunka?”
Bɛfɩtɛ mʋ bɛɛ, “Osunapʋ, nkʋnʋ fʋtsie?”
39Yesu lɛlɛ mʋ́ ɔnɔ ɔbɛɛ, “Mlɩba bɛkɩ.” Mʋ́ sʋ ayin abanyɔ amʋ bobuo Yesu yɛkɩ mʋ otsiakpa. Ɩbɔ́bwɛ fɛ ntʋpwɛ dɔnatɔ, betsia mʋ wa ta owi.
40Ayin amʋʋ bonu asʋn ánɩ́ Yohane lɛblɩ tsu Yesu ɩwɩ, bɛkpla buo Yesu amʋtɔ ɔkʋlɛ gyi Simon Petro mʋ pio Andrea. 41Mʋ́ ɔma a, ɩtɔ gyankpapʋá Andrea lɔbwɛ gyi, oloyodunka mʋ pio Simon, bla mʋ ɔbɛɛ, “Anɩlawun Mesia.” (Mʋ́ asɩ gyi, “Kristo”, ɔha amʋʋ Bulu lada mʋ ofuli amʋ.)#1:41 Kristo igyi Griki ɔblɩ, Mesia ɛ igyi Hebri ɔblɩ. 42Ɩnʋ ɔlɛkpa Simon ba Yesu wa.
Yesu lɛkɩ mʋ diin, ɔlɛblɩ ɔbɛɛ, “Fʋgyi Yohane mʋ bi Simon nɩ. Tsu ndɛ pʋya a, bɛ́tɩ fʋ Kefa.” (Griki ɔblɩtɔ “Petro.” Mʋ́ asɩ gyi, “Bʋta.”)
Filipo Mʋa Nataniel Tɩ
43Ɔyɩ kɛhɛ a, Yesu lɔbwɛ ɔbɛɛ mɔ́yɔ Galilea ɔmátɔ, olowun Filipo. Mʋʋ ɔlɛbla Filipo ɔbɛɛ, “Buo mɩ.” 44Filipo otsu Betsaida, Andrea mʋa Petro wulutɔ. 45Filipo lowun Nataniel, ɔlɛbla mʋ ɔbɛɛ, “Anɩlawun oyin amʋʋ Mose lɔwanlɩn mʋ ɩwɩ asʋn wa Bulu mbla amʋtɔ, Bulu ɔnɔsʋ atɔɩpʋ amʋ ɛ bɔwanlɩn mʋ ɩwɩ asʋn amʋ. Mʋ ɩda gyi Yesu. Mʋ sɩ gyi Yosef, otsu Nasaret wulutɔ.”
46Nataniel lɛfɩtɛ mʋ ɔbɛɛ, “Itoyile kʋ bɛ́talɩ dalɩ tsu Nasaret wulutɔ?”
Filipo lɛbla mʋ ɔbɛɛ, “Ba afʋbɛkɩ.”
47Brɛá Yesu lowun Nataniel ɔba mʋ wa a, ɔlɛblɩ ɔbɛɛ, “Israelyin onutonuto nɩ. Afunu kʋkʋ ma mʋtɔ.”
48Nataniel lɛfɩtɛ Yesu ɔbɛɛ, “Nkalɩ lɔbwɛ fɛbɩ mɩ?”
Yesu lɛlɛ mʋ́ ɔnɔ ɔbɛɛ, “Nowun fʋ brɛá fʋbʋ pɔntɔ-oyi amʋ asɩ ɩnʋ, asa Filipo lɛbɛtɩ fʋ.”
49Nataniel lɛbla mʋ ɔbɛɛ, “Osunapʋ, fʋgyi Bulu mʋ Bi Israel Owie amʋ nɩ.”
50Yesu lɛbla mʋ ɔbɛɛ, “Alɩ amʋʋ nabla fʋ mbɛɛ, nowun fʋ pɔntɔ-oyi amʋ asɩ amʋ sʋ fahogyi? Fówun ofula ánɩ́ ɩdʋn ɩnɩ.” 51Yesu lɛtra bla mʋ ɔbɛɛ, “Ɔnɔkwalɩ ndɛ mlɩ bla, mlówun ánɩ́ ɔsʋsʋ lafinki, Bulu-abɔpʋ bʋdɛ ɔsʋsʋ yɔ yinki ba Nyankpʋsa-Mʋ-Bi amʋsʋ.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy